+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 24 вересня 2021

Система застосування добрив (факультет агрономії)

Система застосування добрив

 

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладачі: Господаренко Г. М.Мартинюк А.Т.,  Черно О.Д., Мусієнко Л.А.

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов, підготовка студентів до виробничої діяльності, пов’язаної з підвищенням ефективності застосування добрив та освоєння прогресивних технологій їх застосування з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, відновлення родючості ґрунтів і запобігання забруднення навколишнього середовища.

 Цілі курсу (програмні компетентності):

-    розуміння особливостей і термінології Системи застосування добрив;

-    здатність стало підвищувати планову врожайність за високої якості про­дукції всіх сільськогосподарських культур сівозміни і господарства в конкретних природно-економічних умовах;

-    вміти визначати потребу в хімічних меліорантах, органічних, мінеральних та інших видах і формах добрив на перспективу;

-    здатність продуктивно та ефективно використовувати засоби хімізації для підго­товки і внесення;

-     здатність вміти зменшувати надходження добрив у водойми та повітря, планувати ра­ціональні дози добрив, визначати кращі строки і способи їх внесення, запроваджу­вати внесення добрив у декілька прийомів;

-     здатність виконувати розрахунки доз добрив і вапнувальних метеріалів;

-     здатність уміти ефективно застосовувати різні форми добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів;

-     здатність оцінювати ефективність застосування дорив і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків.

Програмні результати навчання:

-    розуміння особливостей та термінології Системи застосування добрив;

-     знати стан і перспективи застосування різних систем удобрення в Україні та світі;

-     знати основні положення агрохімічної науки і основи живлення рослин; шляхи підвищення потенційної і ефективної родючості різних типів ґрунтів;

-     знати умови ефективного застосування добрив;

-     знати строки і способи внесення добрив;

-     знати особливості систем удобрення в різних ґрунтово-кліматичних зонах;

-     знати особливості удобрення основних сільськогосподарських культур;

-     визначати рівень забезпеченості сільськогосподарських культур поживними речовинами:

-     визначати необхідність проведення хімічної меліорації та встановлювати норми хімічних меліорантів;

-     проводити діагностику живлення рослин і давати науково обґрунтовані пропозиції щодо його поліпшення;

-     знати роль і місце Системи застосування добрив у виробництві екологічно чистої продукції, збереженні навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

-     здатність виконувати розрахунки доз добрив і вапнувальних матеріалів;

-     здатність уміти ефективно застосовувати різні форми добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів;

-     здатність оцінювати ефективність застосування добрив і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків.

-     пропонувати для конкретних ґрунтово-кліматичних умов господарю­вання економічно вигідні форми мінеральних і органічних добрив та меліорантів.

-     вміти визначати потребу в органічних, мінеральних добривах і хімічних ме­ліорантах на перспективу;

-    вміти визначати загальну потребу в добривах для сівозміни;

-    вміти розподіляти органічні та мінеральні добрива по сівозмінах і полях;

-    вміти розраховувати баланс гумусу і поживних речовин;

-    вміти використовувати дані балансу поживних речовин для прогнозування рівня родючості ґрунтів та ефективності застосування добрив.

Короткий зміст курсу:

Вступ. Система застосування добрив – наукова основа їх ефективного застосування. Основні завдання системи удобрення. Фізіологічні основи застосування добрив. Потреба рослин в елементах живлення. Оптимальне співвідношення поживних елементів для культурних рослин. Особливості живлення рослин в різні періоди їх росту і розвитку. Мінеральне живлення рослин і якість продукції рослинництва. Колообіг і баланс поживних речовин. Баланс гумусу. Строки і способи внесення добрив. Ґрунтові, кліматичні та агротехнологічні, організаційно-економічні умови ефективного застосування добрив. Хімічна меліорація ґрунтів та ефективність добрив. Методи визначення доз добрив. Особливості живлення та удобрення основних польових культур. Особливості систем удобрення в сівозмінах основних ґрунтово-кліматичних зон України. План застосування добрив. Визначення загальної потреби в добривах для сівозміни. Річні і календарні плани застосування добрив. Удобрення овочевих, плодових, ягідних культур і виноградників.

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини