+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 12 грудня 2022

Система застосування добрив (факультет агрономії, ск. терм. навч.)

Система застосування добрив

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: к. с.-г. н., ст. викладач Рассадіна І.Ю.

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов, підготовка студентів до виробничої діяльності, пов’язаної з підвищенням ефективності застосування добрив та освоєння прогресивних технологій їх застосування з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, відновлення родючості ґрунтів і запобігання забруднення навколишнього середовища.

Цілі курсу (програмні компетентності):

-         знання та розуміння особливостей і термінології агрохімії та розуміння професійної діяльності з метою відновлення родючості ґрунтів і підвищення продуктивності агроценозів;

-         базові знання особливостей агрохімічних властивостей ґрунтів, видів і форм добрив, біологічних особливостей мінерального живлення сільськогосподарських культур;

-         знати системи застосування добрив під сільськогосподарські ку-льтури з урахуванням їх біологічних особливостей, кліматичних і погодних умов та агрохімічних властивостей ґрунтів;

-         уміти науково-обґрунтовано та ефективно застосовувати різні форми добрив, вапнувальних матеріалів і бактеріальних препаратів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей та вміти оцінити їх вплив на навколишнє природне середовище і приймати рішення стосовно усунення виявлених недоліків.

Програмні результати навчання:

-         знати сучасний стан і перспективи застосування удобрювальних засобів в Україні та світі й уміти порівнювати і оцінювати новітні науково- технічні досягнення в галузі агрохімії;

-         володіти методами діагностики живлення рослин, знати класифікацію видів і форм добрив, їх властивості та умови ефективного застосування, їх вплив на врожай і якість сільськогосподарської продукції та збереженням природного різноманіття;

-         ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до конкретних ґрунтово-кліматичних і погодних умов

-         господарювання з урахуванням економічно вигідних форм мінеральних і органічних добрив та меліорантів;

-         інтегрувати й удосконалювати екологічно-безпечні системи удобрення в господарстві, у сівозміні та окремих сільськогосподарських культур відповідно до чинного законодавства.

Короткий зміст курсу:

У розрізі дисципліни розглядається раціональне використання добрив та хімічних меліорантів з врахуванням кліматичних умов зони, властивостей ґрунтів, біологічних особливостей живлення сільськогосподарських культур та її генотипу, чергування культур у сівозміні, властивостей добрив та досягнень науки. Методи встановлення норм добрив.

Останні новини

ПОРАДИ ДО ЧАСУ

У круглому столі за участі керівників господарств і агрономів Вінницької області на тему «Особливості застосування удобрювальних продуктів напровесні під зернові й технічні культури»...

Читати повністю

Всі новини