+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 18 лютого 2020

Наукова лабораторія:“Оцінка якості ґрунтів і живлення рослин”

Контакти

(04744) 3-43-84

вул. Інститутська, 1, корпус № 1, 2-й поверх, каб № 22

lab.soil@udau.edu.ua

Науковий керівник

Головний науковий співробітник,

доктор сільськогосподарських наук, професор,

Заслужений працівник освіти України
Господаренко Григорій Миколайович

Загальні положення

1. Науково-дослідну лабораторію “Оцінка якості ґрунтів і живлення рослин” (далі – Лабораторія) створено при кафедрі агрохімії і ґрунтознавства  (далі – Кафедра)  факультету агрономії (далі – Факультет) Уманського національного університету садіництва (далі – Університет), входить до структури факультету агрономії.

2. У своїй діяльності Лабораторія керується Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статутом Університету,  Положенням про наукову та інноваційну діяльність Університету, чинними законодавчими і нормативними актами, що регулюють відносини у науково-технічній сфері, а також наказами ректора, рішеннями вченої ради Університету, положеннями про Факультет, рішеннями вченої ради Факультету, науково-технічної ради Університету, розпорядженнями першого проректора, проректора з наукової та інноваційної діяльності декана Факультету, та цим Положенням.

3. Лабораторія створюється наказом ректора згідно з рішенням Вченої ради університету від “26” листопада 2015 р. протокол № 2.

 Мета і завдання Лабораторії

 1. Метою створення Лабораторії є:

– виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (тем) для розв’язання актуальних питань у науковій та виробничій сферах за профілем факультету;

– залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів і магістрів до участі у вирішенні наукових завдань, поставлених перед Лабораторією;

– забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності як способу підвищення рівня підготовки фахівців для агропромислової та природоохоронної галузей.

2. Завдання Лабораторії:

– проведення актуальних наукових досліджень у галузі сільського господарства згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначеними відповідними законами України на певний період;

– забезпечення своєчасного і на високому рівні виконання наукових досліджень;

– виконання робіт науково-методичного характеру – оволодіння сучасними методиками та удосконалення загальноприйнятих методик постановки і проведення наукових досліджень;

– практичне ознайомлення студентів і магістрів з методиками постановки та проведення наукових досліджень, безпосереднє залучення їх до наукового процесу;

– впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та у практику виробництва сільськогосподарської і харчової продукції;

– надання інформаційно-консультаційних послуг на комерційній основі;

– цінка продуктивної здатності ґрунтового покриву;

– агрохімічна паспортизація земель;

– оцінка стану орних земель та посівів сільськогосподарських культур;

– рекомендації з організації грунтоохоронного моніторингу;

– рекомендації із забезпечення комплексних агроландшафтних заходів з охорони земель від ерозії;

– топологізція земель за ступенем придатності до органчічного землеробства;

– оцінка систем удобрення в сівозмінах і окремих сільськогосподарських культурах;

– технології застосування добрив для підвищенн урожаю сільськогосподарських культур і поліпшення якості продукції на основі сучасної грунтово-рослинної діагностики;

– співпраця з іншими науковими підрозділами Університету з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів тощо.

 Управління діяльністю Лабораторії

 1. Діяльність Лабораторії координується науковим керівником, на якого покладаються відповідні обов’язки згідно наказу ректора Університету за поданням декана Факультету і погодження з науково-технічною радою Університету.

2. Завідувач Лабораторії:

– формує пропозиції щодо тематики наукових досліджень Лабораторії;

– організовує роботу щодо виконання на високому методичному рівні наукових досліджень;

– готує і подає на затвердження декану Факультету звіти про виконання науково-дослідних робіт та надані послуги;

– несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Лабораторію, та результати наукової і практичної діяльності;

– формує пропозиції щодо тематики наукових досліджень Лабораторії на наступний рік і представляє їх на затвердження науково-технічній раді Університету;

– організовує та координує роботу в Лабораторії студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, стажистів;

– забезпечує збереження і раціональне використання матеріально-технічної бази Лабораторії, дотримання фінансової та трудової дисципліни, правил техніки безпеки та охорони праці працівників Лабораторії;

– розподіляє обов’язки між працівниками Лабораторії.

3. Контроль за діяльністю Лабораторії здійснює декан факультету.

 Наукові працівники Лабораторії

 1. Наукові дослідження в Лабораторії виконуються:

– науковими, інженерно-технічними працівниками і допоміжним персоналом Лабораторії;

– науковими, науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та допоміжним персоналом для виконання робіт за укладеними договорами;

– докторантами, аспірантами, які працюють над дисертаційними роботами в області проблем, що відповідають науковому профілю Лабораторії;

– студентами, магістрами в порядку виконання курсових, дипломних робіт, а також стажистами з числа молодих учених тощо.

2. Права та обов’язки штатних працівників Лабораторії визначаються їх посадовими інструкціями.

 Фінансування та використання коштів Лабораторії

 1. Для здійснення наукової діяльності запроваджується принцип багатоканального фінансування.

2. Джерелами фінансування науково-дослідної діяльності Лабораторії є кошти:

– державного бюджету, виділені на виконання науково-дослідних робіт;

– позабюджетних фондів окремих міністерств і відомств, виділені на розв’язання окремих питань агропромислової та природоохоронної галузей економіки України;

– кошти, одержані на виконання науково-дослідних робіт за замовленням окремих установ і організацій;

– кошти, одержані за надання інформаційно-консультаційних послуг за замовленням окремих установ і організацій;

– з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3. Використання коштів Лабораторії проводиться відповідно до калькуляції кошторисної ціни науково-дослідних робіт і послуг.

 Впровадження результатів наукових досліджень та моніторинг їх використання

1. Впровадження результатів завершених наукових досліджень у виробництво здійснюється шляхом передачі їх окремим міністерствам, відомствам, інноваційним центрам, науково-виробничим кооперативам, центрам науково-технічних послуг, господарствам, підприємствам різних правових форм відповідно до актів про впровадження науково-технічної продукції.

2. Упродовж трьох років з моменту впровадження наукових розробок Лабораторія здійснює моніторинг їх використання шляхом отримання зворотної інформації від виробничих суб’єктів, які їх використовували.

Наукова лабораторія "Оцінка якості грунтів і живлення рослин"

Докторант кафедри Черно О.Д. у науковій лабораторії "Оцінка якості грунтів і живлення рослин"

              

 

Останні новини

Всі новини