+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 01 листопада 2023

Основи геології (факультет агрономії, скорочений термін навчання)

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Мартинюк А. Т

Метою навчальної дисципліни « Основи геології» є формування у студентів системи знань про мінеральну частину ґрунтів і речовинного складу верхнього шару літосфери – земної кори. Розуміння, що матеріальною основою колообігу неорганічних елементів в біосфері виступають мінерали і гірські породи.

Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з будовою планети Земля, а також вивчення її хімічного  і мінералогічного  складу та одержання загальних уявлень про геологічні процеси, які протікають в надрах Землі та на її поверхні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких компетентностей :

інтегральна: здатність розв’язувати фахові задачі та практичні проблеми міждисциплінарного характеру, що виникають у процесі професійної діяльності в галузі агрономії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів з основ геології

– загальні:

1) здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку Всесвіту, його місця у загальній системі знань про Землю, її біосферу і суспільство та у розвитку суспільства;

2) здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу інформації;

3) здатність використовувати інформаційні технології; 

4) здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

5) прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.

– програмні:

1) розуміння особливостей і термінології основ геології;

2) розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу Землі як природної екосистеми;

3) здатність аналізувати речовинний склад, будову та еволюцію земної кори;

4) здатність інтегрувати польові та лабораторні геологічні спостереження з теорією послідовності : від спостереження до розпізнання, синтезу і моделювання;

5) здатність самостійно визначати мінерали та гірські породи в лабораторних умовах, описувати, аналізувати і звітувати про результати;

6) здатність використовувати геологічні знання для вивчення мінералогічного і петрографічного складу ґрунтів з метою збереження й підвищення їх родючості.

Програмні результати навчання:

1) володіти методами спостереження та опису геологічних процесів, класифікації мінералів і гірських порід за їх діагностичними ознаками, поширенням та використанням;

2) знати первинні й вторинні мінерали, що входять до складу ґрунтоутворювальних порід і ґрунту та їх значення у живленні рослин;

3) знати високодисперсні глинисті мінерали з якими тісно пов’язані такі важливі фізико-хімічні властивості ґрунту, як : набухання, липкість, зв’язність, гідрофільність, реакція ґрунтового розчину, гранулометричний склад;

4) знати природні поклади корисних копалин агрономічних руд в Україні та світі, які використовуються для виробництва добрив, та їх значення в збереженні й підвищенні родючості ґрунтів;

5) запобігати забрудненню навколишнього середовища та деградації ґрунтів.

Останні новини

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬЧитати повністю

НАДЛИШКОМ УДОБРЮВАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ НЕ МОЖНА КОМПЕНСУВАТИ НЕСТАЧУ ЗНАНЬ

Вийшло п’яте перероблене та доповнене видання підручника «Агрохімія» обсягом 46 ум. друк. арк. і накладом 500 примірників, автор професор Григорій ГОСПОДАРЕНКО...

Читати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВАЧитати повністю

ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА М. М. ШКВАРУКА ЗНОВУ В МУЗЕЇ ГЕОЛОГІЇ І ГРУНТОЗНАВСТВА

Серед видатних учених, що уславили Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський національний університет садівництва), Миколі Матвійовичу Шкваруку належить особливе місце. Народився відомий учений-грунтознавець, Заслужений працівник Вищої школи Микола Шкварук. . .

Читати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією ГросдорфЧитати повністю

Викладачі кафедри агрохімії і ґрунтознавства заключили договір про співпрацю з агрохімічною компанією Гросдорф

Днями відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського НУС з представниками агрохімічної компанії «Гросдорф» – головним інженером Вадимом Зеленько і PR-менеджером Наталією Макаренко. . .

Читати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУЧитати повністю

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ У ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ

З 15 до 20 квітня 2024 року в Університеті проходив День відкритих дверей, в якому активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри агрохімії і грунтознавства...

Читати повністю

Всі новини