+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 17 квітня 2020

Геологія та геоморфологія з основами ландшафтознавства (факультет агрономії, доктор філософії)

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет агрономії

Викладач: Мартинюк А.Т.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) — забезпечити фундаментальну теоретичну та практичну пiдготовку висококвалiфiкованих кадрiв, якi б набули глибоких знань для виконання професiйних завдань та обов'язкiв науково-дослiдницького й iнновацiйного характеру, педагогiки та методики вищої освiти, здатностi до самостiйної дiяльностi в умовах вищих навчальних закладiв різного рiвня акредитації.

Цілі курсу (програмні компетентності): знання основних концепцій геологічної науки;

  • розуміння теоретичних та практичних проблем, знання історії розвитку та сучасного стану наукових знань з геології та  геоморфології;
  • здатність критично осмислювати історію розвитку, теорії та проблеми геологічної науки, у тому числі на межі предметних галузей;
  • володіння термінологією сучасної геологічної науки, у тому числі за спеціалізацією та суміжними науками;
  • здатність генерувати нові ідеї та формувати нове знання і професійну практику, розв’язувати комплексні проблеми у галузі геохімії;
  • навички застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності та проведенні навчальних занять.

 Програмні результати навчання:

  • здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.
  • здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою проводиться наукове дослідження, зокрема засвоїти основні концепції, розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку геології і геоморфології та сучасний стан наукових знань, оволодіння геологічною термінологією;
  • знання методів наукового дослідження в геології і геоморфології, уміння добирати та застосовувати їх відповідно до завдань власного дослідження, умов і вимог;
  • володіння методологією і методами наукового аналізу, уміння застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи геологічних досліджень;
  • навички застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності та проведенні навчальних занять.

 

Короткий зміст курсу:

Загальна характеристика, основні відомості про Землю. Мінерали та гірські породи. Геохронологія. Геологічні процеси. Основи гідрології та ґрунтознавства. Водні властивості і водний режим ґрунту.

 

Останні новини

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. ЄремєєваЧитати повністю

Відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І. М. Єремєєва

Читати повністю

Всі новини