+38 (04744) 3-43-84
Меню
Остання редакція: 04 грудня 2022

Ґрунтознавство (факультет лісового та садово-паркового господарства, бакалавр)

ҐРУНТОЗНАВСТВО

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Факультет лісового і садово-паркового господарства

Викладач: к.с.г.н., доцент Невлад В. І.

Aнотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) — здатність розв'язувати спеціалізовані задачі та практичні питання професійної діяльності у галузі геодезії та землеустрою або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Цілі курсу (програмні компетентності):

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

- навички забезпечення безпеки життєдіяльності;

- знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну природну систему;

-  здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер;

- здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах;

- здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер;

- здатність до всебічного аналізу складу і будови геосфер;

- здатність проводити моніторинг природних процесів;

- здатність самостійно досліджувати природні матеріали (у відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати;

- здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси.

Програмні результати навчання:

- збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області геодезії;

- визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер;

- застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер;

- вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу;

- аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах;

- знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації;

- уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Короткий зміст курсу:

Надати студентам теоретичні основи і практичні навики знань про ґрунт, його утворення, будову і властивості, закономір­ності їх географічного розташування та процеси взаємозв'язку з зовнішнім середовищем, що обумовлюють формування і розвиток головної властивості ґрунтів - родючості; про шляхи раціонального використання ґрунтів в сільському господарстві, лісівництві, будівельній справі, медицині, санітарії та обороні країни. 

Останні новини

ПОРАДИ ДО ЧАСУ

У круглому столі за участі керівників господарств і агрономів Вінницької області на тему «Особливості застосування удобрювальних продуктів напровесні під зернові й технічні культури»...

Читати повністю

Всі новини