+38 (04744) 3-43-84
Меню

Рассадіна Ірина Юріївна

Рассадіна Ірина Юріївна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: старший викладач, заступник декана з виховної роботи на факультеті агрономії
Контактний телефон: +38 (04744) 3-43-84
Email: unus_agrochem@ukr.net

 

Народилася: 23 травня 1986 року в с. Камʼянече, Новоархангельського району, Кіровоградської області.

Освіта: 

У  2008 році закінчила Уманський ДАУ  і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» та здобула кваліфікацію дослідника із селекції та генетики сільськогосподарських культур. Диплом ЕР №35560402 від 18.12.2008 р.

Діяльність: 

З 2013–2015 рр. навчалася в аспірантурі Уманського національного університету садівництва. 

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за темою "Оптимізація мінерального живлення рижію ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України" за спеціальністю 06.01.04. - Агрохімія та здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук (диплом ДК № 043213 від 26 червня 2017 р.).

З 2021 року по теперішній час доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства (атестат доцента АД № 009516 від 30 листопада 2021 р.).

З 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри агрохімії і ґрунтознавства.
З 2019 року - заступник декана з виховної роботи факультету агрономії.

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського НАУ, свідоцтво СПК 00493712/0001209-17 від 17.11.2017 р.

Наукові публікації:

Викладає навчальні дисципліни: 

Агрохімія

Бонітування і якісна оцінка ґрунтів

Система застосування добрив (факультет агрономії, ск. терм. навч.)

Екологічне землеробство і агрохімія

Охорона і відновлення родючості ґрунтів

Список

опублікованих праць  старшого викладача кафедри агрохімії і ґрунтознавства

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Господаренко Г. М. Якість насіння рижію ярого залежно від удобрення / Г. М. Господаренко, І. Ю. Рассадіна // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2015. – Вип. 58. – Ч. 1. – С. 55–60.

2. Рассадіна І. Ю. Ефективність застосування мінеральних добрив під рижій ярий на чорноземі опідзоленому / І. Ю. Рассадіна // Агрохімія і ґрунтознавство.– 2015. – Вип. 83. – С. 107–110.

3. Господаренко Г. М. Фотосинтетична діяльність рослин рижію ярого залежно від удобрення в Правобережному Лісостепу / Г. М. Господаренко, І. Ю. Рассадіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 3(86).– С. 93–99.

4. Господаренко Г. М. Поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай рижію ярого залежно від удобрення / Г. М. Господаренко, І. Ю. Рассадіна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2015. – Вип. 1(69). – С. 233–242.

5. Господаренко Г. М. Ефективність застосування сірчаних добрив під польові культури на чорноземі опідзоленому / Г. М. Господаренко, І. В. Прокопчук, С. В. Прокопчук, І. Ю. Рассадіна // Зб. наук. праць Уманського НУС. – 2016.– Вип. 88. – Ч.1: Сільськогосподарські науки. – С. 39–45.

6. Господаренко Г. М. Винесення основних елементів живлення рижієм ярим залежно від удобрення / Г. М. Господаренко, Ю. В. Новак, І. Ю. Рассадіна // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – 2016. – Вип. 89. – Ч.1. Агрономія. – С. 7–13.

7. Рассадіна І. Ю. Баланс елементів живлення у ґрунті за різних форм, доз і способів унесення мінеральних добрив при вирощуванні рижію ярого // Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2017.– № 91.– Ч.1: Агрономія.–С. 244–250.

8. Рассадіна І. Ю. Залежність урожайності рижію ярого від запасів азоту мінеральних сполук у ґрунті // Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2018. № 92. Ч.1: Агрономія. С. 230–238.

9. Рассадіна І. Ю., Господаренко Г. М. Кореляційна залежність між запасами азоту мінеральних сполук у ґрунті та врожайністю рижію ярого // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. №9 (36): Агрономія і біологія. С. 26–30.

10. Рассадіна І.Ю. Динаміка вмісту елементів живлення в рослинах рижію ярого залежно від удобрення // Таврійський науковий вісник. 2019, №109. С. 103–109.

Патент:

12. Патент на корисну модель 100281 Україна, МПК С05В 3/00. Спосіб визначення міграції сульфатів добрив у ґрунті / Господаренко Г. М., Любич В. В., Рассадіна І. Ю.; заявник і патентовласник Уманський національний університет садівництва. – № u 2014 11043; заявл. 09.10.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.

Тези доповідей на наукових конференціях:

13. Рассадіна І. Ю. Значення сірки в удобренні рижію ярого / І. Ю. Рассадіна // Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції : матер. Всеукр. наук. конф., 23–24 квітня 2013 р. / М-во аграрної політики та продовольства України, Уманський національний ун-т садівництва. – Умань, 2013. – С. 84–85.

14. Рассадіна І. Ю. Актуальні питання удобрення рижію ярого / І.Ю. Рассадіна // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених (до 60-річчя утворення Черкаської області) : тези. – Умань, 2013. – Ч. 1: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – С. 106–107.

15. Господаренко Г. М. Вплив удобрення на олійність насіння рижію ярого / Г. М. Господаренко, І. Ю. Рассадіна // Агрохімія і ґрунтознавство: спецвипуск до IX з'їзду УТГА (30 червня – 4 липня 2014 р., м. Миколаїв). – 2014. – Кн. 3. – С. 159 – 161.

16. Господаренко Г. М. Реакція рижію ярого на удобрення / Г. М. Господаренко, І. Ю. Рассадіна // Охорона ґрунтів: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. [«Агрохімічна служба України: роль і місце розвитку агропромислового комплексу держави»]. – К.: ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», 2014. – Вип. 1. – С. 142 – 144.

17. Господаренко Г. М. Екологічна доцільність вирощування рижію / Г. М. Господаренко, І. Ю. Рассадіна // Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф., 8–9 жовтня 2015 р. – Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2015. – С. 48–50.

18. Рассадіна І. Ю. Особливості формування елементів структури врожаю рижію ярого залежно від удобрення / І. Ю. Рассадіна // Аграрная наука: развитие и перспективы: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 5 жовтня 2015 р. – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ. – 2015. – С. 123–124.

19. Господаренко Г. М. Вплив особливостей удобрення на площу листкової поверхні рижію ярого / Г. М. Господаренко, І. Ю. Рассадіна // Актуальні питання ведення землеробства в умовах змін клімату : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 24 квітня 2015 р. – Херсон: ІЗЗ, 2015. – С. 37–39.

20. Рассадіна І. Ю. Вплив мінеральних добрив на якість насіння рижію ярого / І. Ю. Рассадіна, Г.М. Господаренко, А.Т. Мартинюк // Мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2016. – С. 38–40.

21. Рассадіна І. Ю. Динаміка вмісту азоту мінеральних сполук у ґрунті під посівами рижію ярого за локального і розкидного внесення добрив / І. Ю. Рассадіна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених приуроченої 115-річчю від дня народження Д.С. Дуки.‒ Умань: ВПЦ «Візаві». ‒ 2017. ‒ С. 71‒73.

22. Рассадіна І. Ю. Динаміка вмісту азоту мінеральних сполук у ґрунті під посівами рижію ярого залежно від удобрення / І. Ю. Рассадіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» / Редкол.:В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. — Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017. ‒ С. 85‒87.

23. Рассадіна І. Ю. Особливості формування елементів структури врожаю рижію ярого залежно від удобрення / І. Ю. Рассадіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої Міжнародному Дню агрохіміка 07–09 червня 2017 р. «Актуальні проблеми підвищення родючості ґрунтів та застосування агрохімічних засобів в агрофітоценозах». – Львів, 2017. – С. 236–241.

24. Рассадіна І. Ю. Баланс основних елементів живлення у ґрунті залежно від удобрення рижію ярого / І. Ю. Рассадіна // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Еколого-економічні проблеми та перспективи розвитку водогосподарського комплексу України». – Херсон, 2017. – С. 35–36.

25. Рассадіна І. Ю. Динаміка вмісту рухомих сполук фосфору у ґрунті під посівами рижію ярого за локального і розкидного внесення добрив // Збірник тез VI Міжвишівської науково-практичної Інтернет конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2017, С. 59–60.

26. Рассадіна І. Ю., Шведа Г. О. Динаміка вмісту рухомих сполук калію в ґрунті під посівами рижію ярого залежно від удобрення // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2017, С. 101–102.

27. Рассадіна І. Ю. Висота рослин рижію ярого залежно від удобрення // Матеріали Круглого столу «Технології раціонального використання, відтворення та охорони ґрунтів». Херсон, 2017, С. 84–87.

28. Рассадіна І. Ю., Шамрай Ю. Ю. Продуктивність рижію ярого залежно від умов мінерального живлення // Матеріали всеукр. наук. конференц. «Інноваційні агротехнології». Умань, 2018, С. 126–127.

29. Рассадіна І. Ю., Прокопчук С. В. Динаміка вмісту азоту мінеральних сполук у ґрунті під посівами рижію ярого за локального і розкидного внесення добрив. Міжвід. темат. наук. збірн. «Агрохімія і ґрунтознавство». Спец. випуск. Книга 2. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. С. 214–216.

30. Рассадіна І. Ю. Загальний збір олії з насіння рижію ярого залежно від мінерального живлення. Сучасний рух науки: тези доп. II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. Дніпро, 2018. С. 366–369.

31. Рассадіна І. Ю. Агрохімічна ефективність застосування добрив під рижій ярий. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС, 15 листопада 2018 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2018. С. 156–157.

32. Рассадіна І. Ю. Агроекологічна оцінка господарського винесення основних елементів живлення рижієм ярим залежно від удобрення. Збірник тез VІІ міжвишівської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Умань, 20 жовтня 2018 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2018. С. 46–47.

33. Рассадіна І. Ю. Динаміка накопичення сухої речовини фітомаси рослин рижію ярого залежно від удобрення. Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4–5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 1000–1004.

34. Рассадіна І. Ю. Коефіцієнти використання елементів живлення рижієм ярим з мінеральних добрив / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науковопедагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 175-річчю Уманського НУС,  14–15  травня 2019 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. С. 79–80.

35. Рассадіна І.Ю. Вміст основних елементів живлення в рослинах рижію ярого. Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва. Умань, 16 жовтня 2019 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2019. – С. 48–49.

Видано методичні матеріали :

1. Недвига М.В., Невлад В.І., Прокопчук І.В., Стасінєвич О.Ю., Рассадіна І.Ю., Прокопчук С.В. Методичні вказівки з картографії ґрунтів. Умань, 2019. 63 с.

2. Невлад В.І., Недвига М.В., Прокопчук І.В., Стасінєвич О.Ю., Рассадіна І.Ю. Методичні вказівки Ґрунтознавство до виконання курсової роботи з ґрунтознавства. − Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ”, 2019. −  32 с.

3. Черно О.Д., Рассадіна І. Ю. Методичні поради до виконання лабораторних завдань з курсу «Система застосування добрив» студентами спеціальності 201 „Агрономія”. − Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ”, 2019. − 27 с.