+38 (04744) 3-43-84
Меню

Невлад Володимир Іванович

Невлад Володимир Іванович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: Відмінник аграрної освіти і науки ІІІ ступеня, Подяка Міністерства освіти і науки України
Посада: доцент
Контактний телефон: +38 (04744) 3-43-84
Email: unus_agrochem@ukr.net

 

Народився 25 травня 1959 році в с.Чапаєвка, Бершадського району, Вінницької області.

Освіта: 

В 1985 році закінчив з відзнакою Уманський сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю агрономія та здобув кваліфікацію вченого агронома, диплом В-1 № 538919 від 30 січня 1985 р.

Діяльність: 

1985 – 1988 – головний агроном колгоспу ім. Куйбишева с. Гущинці Калинівського району Вінницької області

1989 – 1991 – аспірантура. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Оптимізація азотного живлення гороху на чорноземі опідзоленому Лісостепової Правобережної провінції України" за спеціальністю 06.01.04 - Агрохімія. (диплом КН № 000157 від 21 жовтня 1992 року)

1992 – 1997 – асистент кафедри агрохімії і ґрунтознавства

З 1997 – по теперішній час доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства (атестат доцента ДЦ АР № 004954)

2009 – 2020 рр. завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського НАУ, свідоцтво СПК 00493712/000361-17 від 31.03.2017 р.

Нагороджений знаком "Відмінник аграрної освіти і науки України ІІІ ступеня", подякою Міністерства освіти і науки України.

Викладає навчальні дисципліни: 

Лісове ґрунтознавство

Рекультивація земель

Ґрунтознавство з основами геології

Ґрунтознавство лісових екосистем 

Ґрунтознавство (факультет лісового та садово-паркового господарства, мол. бакалавр)

Наукові публікації

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. двох навчальних посібників, однієї монографії.

Список опублікованих праць

 1. Невлад В.И.. Приемы повышения продуктивности гороха на чорноземе оподзоленном // Интенсификация и рациональное использование земли/ Тезисы докл. респуб. науч.-тех. конф. – Волгоград, 1990.–С.76.
 2. Невлад В.И.. Роль минерального и биологического азота в интенсивной технологии выращивания гороха // Вклад молодых ученых в интенсификацию сельского хозяйства УССР/Тезисы докл. науч.-практ. конф. Молодых ученых и специалистов.– Чабаны, 1991. – С.55.
 3. Ефективність обробки насіння гороху ризоторфіном при різних нормах і строках застосування азотних добрив на чорноземі опідзоленому// Шляхи підвищенння родючості грунту і врожайності зернових культур.– К.:УСГА,1992. – С.128–131.
 4. Величина і якість врожаю гороху на фоні тривалого внесення добрив в сівозміні// Шляхи підвищенння родючості грунту і врожайності зернових культур.– К.:УСГА,1992.–С.119–122.
 5. Карасюк І. М., Невлад В. І..Ефективність ризоторфіну при вирощуванні гороху на чорноземі опідзоленому// Степове землеробство/ Республ. міжвід. темат. наук. зб.– К.: Урожай, 1992.– Вип. 26. – С.29–33.
 6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Грунтознавство з основами геології»// Умань: УСГІ, 1992.–26с.
 7. Застосування ризоторфіну при вирощуванні гороху// Теоретичні основи формування високих врожаїв сільськогосподарських культур в умовах Центрального Лісостепу України/ Збірник наукових праць Уманського СГІ. – К.: УСГА, 1993. – С.65–71.
 8. Удосконалення системи удобрення гороху//Біолого–екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України/ Збірник наукових праць Уманського СГІ.– К.: Сільгоспосвіта, 1994.– С.133–139.
 9. Диференційована система удобрення в сівозміні// Тези доп. Ⅳ з'їзду грунтознавців і агрохіміків України.– Харків, 1994.– С.35–36.
 10. Ефективність некореневого підживлення гороху азотом// Тези доп. Першої всеукраїнської (міжнародної) конференції по проблемі «Корми і кормовий білок»,– Вінниця, 1994. – С.64–65.
 11.  Шляхи підвищення симбіотичної фіксації азоту горохом на чорноземі опідзоленому// Підсумки наукової роботи за 1991–1995 роки/ Тези доп. наук. конф. УСГА, 1996. – 38 с.
 12.  Методичні поради до написання курсової роботи з агрохімії// – Умань. Усга, 1996. – 38с.
 13.  Позакореневе підживлення гороху азотом – важливий фактор підвищення його продуктивності // Селекція, насінництво і технологія вирощування польових культур / Матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. присвяченій 75–річчю Подільської державної аграрнотехнічної академії. – Ч.: Буковина, 1996. – С.160–161.
 14.  Методичні вказівки до виконання, написання, оформлення і захисту дипломних робіт на кафедрі//– Умань, УСГА, 1996. – 16с.
 15.  Оптимизация азотного питания гороха на черноземе оподзоленном Лесостеповой правобережной провинции Украины// Диссертация на соискание ученого степени кандидата с.–х. наук. – Харьков, 1992. – 166с.
 16.  Оптимизация азотного питания гороха на черномозе оподзоленном Лесостепной правобережной провинции Украины// Автореферат на соисхание ученого степени кандидата с.–х. наук. – Харьков, 1992. – 26с.
 17.  До питання встановлення екологічно–безпечних норм добрив в польовій сівозміні// Збірник наукових праць УСГА, – К.:, 1997. – С.115–117
 18.  Інокуляція насіння гороху ризоторфіном – обов'язковий агротехнічний прийом// Агрохімія і грунтознавство (спеціальний  випуск до V з’їзду УСГА). – Харків. Ч.2. – С.148–149
 19.  Вплив ризоторфіну на продуктивність гороху залежно від норм і строків застосування азотних добрив// Фактори родючості ґрунту та їх ефективність. Збірник наукових праць УСГА. – Умань, 1998. – С. 76–79
 20.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Ґрунтознавство з основами геології» для студентів Ⅱ курсу// – Умань, 1999. – 31с.
 21.  Продуктивність гороху при тривалому застосуванні добрив у сівозміні// Збірник наукових праць присвячений 100–річчю з дня народження С.С.Рубіна. – Умань: УСГА, 2000. – С.100–104
 22.  Методичні поради до виконання курсової роботи з агрономічної  хімії (кол. Авторів; за ред.. проф.. І.М.Карасюка)// – Умань: УСГА, 2000.– 39с.
 23.  Шляхи оптимізації азотного живлення гороху на чорноземі опідзоленому// Науковий вісник національного аграрного університету. К., 2000 – 26. – С.213–218.
 24.  Агрохімічний аналіз грунту, рослин і добрив на лабораторно–прктичних заняттях з агрономічної хімії// Навчальний посібник . – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. – 192 с.
 25.  Методичні поради до виконання курсової роботи з агрономічної хімії// – Умань: УСГА, 2001. – 37с.
 26.  Методичні поради до виконання курсової (магістерської) роботи з системи удобрення в сівозміні студентами агрономічних спеціальностей // Умань: УДАА, 2001. – 30 с.
 27.  Вплив фізіологічно-активного екстракту на продуктивність гороху // Спеціальний випуск. Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий науковий збірник. – Книга 3. – Харків, 2002. – С.255–257
 28.  Хомчак М.Ю., Невлад В.І.. Бор молібден підвищують продуктивність насінників люцерни. Збірник наукових праць УДАУ (спеціальний випуск)// Біологічні науки і проблеми рослинництва. – Умань, 2003. – С.825–828
 29.  Ефективність застосування молібдену під горох в поєднанні із вапнуванням на чорноземі опідзоленому// Збірник наукоих праць УДАУ. – Умань, 2003. – Вип. 57. – С.74–79
 30.  Невлад В.І.. Формування продуктивності гороху залежно від інокуляції та норм і строків застосування азотних добрив на чорноземі опідзоленому// Збірник наукових праць УДАУ. – Умань, 2005. – Вип. 61. – Ч.1. – С.214–221.
 31.  Галасун Ю.П., Невлад В.І. Дисперстність  твердої фази та здатність чорнозему опідзоленого до агрегації за тривалого застосування різних систем удобрення в сівозміні// Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск до VⅡ з’їзду УТГА. – Харків, 2006. – С.19–21
 32.  Волинець І.Г., Невлад В.І.. Вплив штамів ризобіофіту на азотфіксальну здатність рослин сої за різних умов мінерального живлення// Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Книга 3. – Харків, 2006. – С.14–17
 33.  Черно О.Д., Заморський О.О., Невлад В.І.. Господарський та відносний винос азоту культурами польової сівозміни за тривалого застосування добрив// Матеріал  всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Ч.1. Агрохімія. – Умань, 2007. – С.199–200
 34.  Рекультивація порушених територій// Методичні вказівки та робоча програма для студентів за спеціальністю «Лісове та садово–паркове господарство». – Умань, 2008. – 26с.
 35.  Системи технології в рослинництві// Навчальний посібник. – Умань: СПД Сочінський, 2008. – 368 с.
 36.  І.М.Карасюк,  А.Т.Мартинюк, О.Д.Черно, Невлад.В.І.. З історії кафедри агрохімії і грунтознавства // Вісник УДАУ. – Умань, 2009. №1–2. – С.29–35
 37.  Черно О.Д., Невлад В.І., Стасінєвич О.Ю. Вплив тривалого застосування добрив на продуктивність польової сівозміни / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник . Спец. випуск доVIII з’їзду УТГА. Охороні грунтів  – державну підтримку. Харків, 2010.– С. 216–217.
 38.  Недвига М.В. Польове дослідження ґрунтів. Методичний посібник (у співавторстві В.І. Невлад,   І.В. Прокопчук, О.Ю. Стасінєвич), 2011
 39.  Невлад В. І., Недвига М.В., Прокопчук І.В., Стасінєвич О.Ю.Польовий практикум з ґрунтознавства. – Умань. – 2011.–  44 с.
 40.  Недвига М.В., Невлад В.І.,  Прокопчук І.В. Програма навчальної практики з ґрунтознавства для студентів факультету агрономії. – Умань. – 2011. – 12 с.
 41.  Прокопчук І.В. Методичні вказівки. Грунтознавство для проведення лабораторних занять. / І.В. Прокопчук, В.І. Невлад.  − Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012.− 72 с.
 42.  Прокопчук І.В., Кривда Ю.І., Невлад В.І. Кислотно-основний стан чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 219–221.
 43.  Невлад В.І., Недвига М.В., Прокопчук І.В., Стасінєвич О.Ю. Методичні поради до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Грунтознавство з основами геології» студентами за напрямом  підготовки – 6.090101 – Агрономія. Умань, 2013.–32 с.
 44.  Черно О.Д., Стасінєвич О.Ю., Невлад В.І. Методичні поради до виконання курсової роботи з агрономічної хімії. – Умань, 2013. – 36 с. 
 45.  Невлад В.І., Новак Ю.В. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з курсу «Лісове ґрунтознавство» студентами з напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство» (обсяг 2 д.а.) – 2014 р.
 46.  Невлад В.І. Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук азоту в чорноземі опідзоленому / В.І. Невлад // Збірник наукових праць Вінницького НАУ.– 2015.– №1.– С. 21–25.
 47. Невлад В.І. Зміна показників родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / В.І. Невлад // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету.– 2015.– № .2 (50).– Т.1.– С. 30–37.
 48. Невлад В.І. Вплив тривалого застосування органічної системи удобрення в польовій сівозміні на показники родючості ґрунту / В.І. Невлад // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека». – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016.– С. 43–50.
 49. Недвига М.В., Невлад В.І, Прокопчук І.В., Стасінєвич О.Ю.  Академік О.І.  Душечкін, його наукова спадщина і сьогодення // Зб.наук.праць Уманського НУС. – 2015.– Вип. 87. – Ч. 1 – С. 217–223.
 50. Невлад В.І. Окупність мінеральних добрив урожаєм нуту / В.І. Невлад, С.В. Прокопчук, І.М. Пампуха / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції», 20 квітня 2016 р.– Уманський НУС:  Редакційно-видавничий відділ, 2016.–С. 88–90.
 51. Невлад В.І. Оцінка родючості чорнозему опідзоленого за тривалого використання добрив / В.І. Невлад // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Інноваційні розробки молоді – сучасному землеробству».– Херсон, Інститут зрошуваного землеробства.– 2016.– С.
 52. Невлад В.І. Динаміка вмісту мінерального азоту у ґрунті під пшеницею ярою за різних норм азотних добрив/ В. І.. Невлад // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» 17 листопада 2016 р. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – с.68-69.
 53. Невлад В. Ф., Невлад В. І. Маркетинговий аналіз асортиментної політики сільськогосподарської продукції України / Збірник наукових праць УНУС. –Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2017. - Вип. 90. - Ч. 2: Економічні науки. – С. 140-146.
 54. Невлад В. І. Вплив ризоторфіну на продуктивність гороху залежно від норм і строків застосування азотних добрив / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив». – Умань, УНУС: Ред. - вид. відділ, 2017. – с.111-113.
 55. «Господаренко Г.М., Невлад В.І., Прокопчук І.В., Прокопчук С.В. Симбіотична азотфіксація та врожай. Умань, ВПЦ «Візаві», 2017. 324 с.
 56. Невлад В.І. Оптимізація азотного живлення в умовах Правобережного Лісостепу. Міжвідомчий тематичний наук. збірник «Агрохімія і ґрунтознавство. Вип. 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат» 2018. С. 192–195.
 57. Прокопчук С.В. Вплив удобрення та інокуляції на винесення основних елементів живлення врожаєм зерна і соломи рослинами нуту / С.В. Прокопчук, В.І. Невлад // Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2018.– Вип 92.– Ч.1: Сільськогосподарські науки.–С. 324–332.
 58.  Невлад В.Ф., Невлад В. І. Тенденції розвитку вітчизняного ринку круп’яної продукції в умовах євроінтеграційних процесів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 30. Частина 1. 2018 с. 54-58. Журнал включено до наукометричної бази даних Index Copernicus (Республіка Польща).
 59. Невлад В.І., Невлад Ю.В. Вплив молібдену і вапнування на врожайність і якість зерна гороху. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій» / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС, 2019. С. 40–42.
 60. Невлад В.І., Невлад Л.С. Поживний режим ґрунту під тритикале ярим залежно від системи удобрення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій» / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС, 2019. С. 56–59.
 61. Невлад В.І., Траченко В.В. Продуктивність буряка цукрового залежно від умов мінерального живлення. Збірник студ. наук. праць Уманського НУС. / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2019. Ч. 1. С. 49–51.
 62. Невлад В.І., Яровий О.М. Вплив різних норм мінеральних добрив на урожайність і якість зерна ячменю ярого. Збірник студ. наук. праць Уманського НУС. / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2019. Ч. 1. С. 60–62.
 63. Невлад В.І., Недвига М.В., Прокопчук І.В., Стасінєвич О.Ю., Рассадіна І.Ю. Методичні вказівки Ґрунтознавство до виконання курсової роботи з ґрунтознавства. − Умань: Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ”, 2019. − 32 с.
 64. Недвига М.В., Невлад В.І., Прокопчук І.В., Стасінєвич О.Ю., Рассадіна І.Ю., Прокопчук С.В. Методичні вказівки з картографії ґрунтів. Умань, 2019. 63 с.
 65. Захист рослин. Терміни і поняття :  навч. посібник. Ж.П. Шевченко, І.І. Мостовяк та ін.; За ред. канд. біол. наук Ж.П. Шевченко та канд. С.-г. наук І.І. Мостовяка. Умань : Видавець «Сочінський М.М.» 2019. 408 с.
 66. V. V. Moskalets, A. H. Vovkohon, M. M. Kliuchevych, T. Z. Moskalets, A. O. Sliusarenko, V. V. Liubych, A. T. Martyniuk, O. S. Pushka, I. M. Pushka, V. I. Nevlad. Biochemical and molecular-genetic markers of adaptability and quality of genotypes in cultural and wild cereal plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (4). P. 704–708. DOI: 10.15421/2019_812
 67. Невлад В.І., Черно О.Д. Методичні поради і контрольні завдання з навчальної дисципліни «Агрохімія»  для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія», 2019. – 8 с.
 68. Leonova K. P., Morgun A. V., Hospodarenko H. M., Ketskalo, V. V., Kotsyuba S. P., Nevlad V. I. (2020). Evaluation of the tobacco genotypes by seed productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (2), 449–454.
 69. Покотило І. А., Крижанівський В. Г., Невлад В. І. Урожайність і технологічна якість насіння сої залежно від основного обробітку грунту і попередників у Правобережному ЛісостепуУкраїни / Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2020.– Вип 96.– Ч.1: Сільськогосподарські науки.–С. 406–416.
 70. Господаренко Г.М., Прокопчук І.В., Невлад В.І., Бойко В. П. Баланс калію у грунті та ефективність калій дефіцитної системи удобрення. Вісник УНУС, Ч. 2. 2020. С.42-46.
 71. Невлад В.І. Заставнюк А.О.   Зміна обмінної кислотності грунту під впливом тривалого удобрення. Зб.студ. наукових праць УНУС. Умань.2021. Ч.1. С. 43–45.
 72. Невлад В.І. Крижанівський С.С. Вплив регуляторів росту та інокуляції на продуктивність рослин сої . Зб.студ. наукових праць УНУС. Умань.2021. Ч.1 С. 52–54.
 73. Невлад В.І. Мірошник О.А. Урожайність зеленої маси люцерни залежно від норм мінеральних добрив. Зб.студ. наукових праць УНУС. Умань.2021. Ч.1. С. 68–69.
 74. Невлад В.І. Білик В.С. Продуктивність соняшника залежно від удобрення. Зб.студ. наукових праць УНУС. Умань.2021. Ч.1. С. 8–9.
 75.  Невлад В.І. Яременко І.Г. Фосфатний режим грунту при щорічному та запасному внесенні фосфорних добрив. Зб.студ. наукових праць УНУС. Умань.2021. Ч.1. С. 103–104.
 76. Невлад В. І., Леонова К. П., Рассадіна І. Ю. Методичні вказівки і контрольні завдання з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство». Умань. 2021 р. 11 с.
 77. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Невлад В. І. Обґрунтування межі доцільності застосування фосфорних добрив. Вісник Уманського НУС. 2021. №2. С. 13–19. DOI 10.31395/2310-0478-2021-2-13-19.
 78. Невлад В. І. Вплив регуляторів росту й інокуляції насіння на утворення азотфіксувального апарату сої. Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 10 грудня 2021 р.). Умань: УНУС, 2021. С. 55-57.
 79. Невлад В. І., Леонова К. П. Польове дослідження ґрунтів. Методичні вказівки до навчальної практики з агроґрунтознавства. Умань: УНУС, 2021 13 с.
 80. Невлад В. І., Леонова К. П, Рассадіна І. Ю. Методичні вказівки і контрольні завдання з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство»Умань: УНУС, 2021 12 с.
 81. Невлад В. І., Леонова К. П. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Грунтознавство» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітнього рівня «Бакалавр» Умань: УНУС, 2021. 42 с.
 82. Невлад В. І., Мусієнко Л. А. Лабораторний практикум з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія». Умань: УНУС, 2022. 40 с.
 83. Господаренко Г.М., Невлад В.І., Рассадіна І.Ю. Урожайність гороху на чорноземі опідзоленому за різного удобрення та вапнування. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2022. № 100. Ч.1: Агрономія. С. 92–99.
 84. Любич В.В., Невлад В.І., Мартинюк А.Т. Продуктивність тритикале ярого за різних доз азотних добрив. Агробіологія. 2022. №1. С. 152–159.
 85. Невлад В. І. Позакореневе підживлення гороху азотом як складова технології вирощування культури. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання агротехнологій» / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. ‒ Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2022. ‒ С.38-40.
 86. Невлад В. І., Гетьман І. В. Баланс фосфору в ґрунті залежно від рівня удобрення в сівозміні. Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Факультет агрономії / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2022. С. 34-36.
 87. Невлад В. І., Гетьман Ю. С. Ефективність позакореневого підживлення гороху азотом. Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Факультет агрономії / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: 2022. С. 36-37.
 88. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Невлад В. І., Бойко В. П. Баланс калію у ґрунті. Зерно. 2023. №3(81). С. 14–16.
 89. Невлад В. І. Оптимізація азотного живлення гороху в умовах Правобережного Лісостепу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання агротехнологій» присвяченій 100-річчю професора І. М. Карасюка (м. Умань, 23 листопада 2023 р.) / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Уманського НУС, 2023. С. 84-86.
 90. Невлад В. І. Продуктивність буряку цукрового залежно від умов мінерального живлення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання агротехнологій» присвяченій 100-річчю професора І. М. Карасюка (м. Умань, 23 листопада 2023 р.) / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Уманського НУС, 2023. С. 108-111.
 91. Невлад В. І. Реакція кукурудзи на різні норми і строки застосування азотних добрив. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання агротехнологій» присвяченій 100-річчю професора І. М. Карасюка (м. Умань, 23 листопада 2023 р.) / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Уманського НУС, 2023. С. 117-119.
 92. Невлад В. І., Зеленков В. О. Баланс фосфору в ґрунті залежно від системи удобрення в сівозміні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання агротехнологій» присвяченій 100-річчю професора І. М. Карасюка (м. Умань, 23 листопада 2023 р.) / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Уманського НУС, 2023. С. 128-130.
 93. Невлад В. І., Стасінєвич О. Ю. Грунтознавство з основами геології. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Грунтознавство з основами геології» спеціальності 201«Агрономія» освітнього рівня «Бакалавр» Умань, 2024. 42 с.
 94. Невлад В. І., Стасінєвич О. Ю. Польове дослідження ґрунтів. Методичні вказівки до навчальної практики з ґрунтознавства. Умань, 2024. 13 с.