+38 (04744) 3-43-84
Меню

Мартинюк Андрій Тимофійович

Мартинюк Андрій Тимофійович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.
Посада: доцент кафедри агрохімії і грунтознавства
Контактний телефон: +380-96-600-55-31
Сайт: udau@udau.edu.ua

 

Народився 4 листопада 1954 року в с. Вікторівка, Маньківського району, Черкаської області.

 Освіта:

В 1982 році закінчив з відзнакою Уманський сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю "плодоовочівнництво і виноградарство" та здобув кваліфікацію вченого агронома, диплом А-1 № 937314 від 29 січня 1982 р.

Діяльність:

1982-1997 рр. працював на посаді асистента кафедри агрохімії і ґрунтознавства

З 1984 по 1988 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі агрохімії і ґрунтознавства (заочно).  Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році за спеціальністю 06.01.04 - "Агрохімія"  на тему  «Особливості удобрення цукрових буряків на чорноземі опідзоленому залежно від строків їх збирання в Лісостеповій Правобережній провінції України», диплом КД № 043317 від 4 вересня 1991 р.

З 1995 по 1997 рр. заступник декана факультету агрономії.

 1997 - 2016 рр. -  декан факультету агрономії. За цей період на факультеті було ліцензовано і акредитовано підготовку фахівців за спеціальностями 8.09010101 "Агрономія", 8.09010105 "Селекція і генетика с.-г. культур", 8.09010108 "Насінництво та насіннєзнавство", а також ліцензовано інженерний напрям 6.100102 "Процеси, машини та обладнання АПВ". Як член науково-методичної комісії ДП "Агроосвіта" брав участь у розробленні галузевих стандартів вищої освіти України з напряму 6.090101 "Агрономія".

З 1997 року по теперішній час доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства (атестат доцента ДЦ АР № 004955 від 23 січня 1997 р.)

Автор і співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. одного довідника та двох навчальних посібників.

Відмінник освіти України, Відмінник аграрної освіти та науки України ІІІ ступеня, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

У 2018 році пройшов підвищення кваліфікації в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського НАУ, свідоцтво СПК 00493712/000195-18 від 16.02.2018 р.

Викладає навчальні дисципліни: 

Агрохімія

Геологія з основами мінералогії

Геологія з основами мінералогії (факультет агрономії, скорочений термін навчання)

Геологія та геоморфологія з основами ландшафтознавства (факультет агрономії, доктор філософії)

Система застосування добрив

Наукові публікації

Список опублікованих праць

 1. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Кормовые качества свекловичной ботвы в зависимости от удобрения // Пути увеличения производства кормов, кормового белка и их рациональное использование в колхозах и совхозах:  Тез. докл. науч. – техн. конф.  Винница. 1987. С. 40.

2. Карасюк И. М., Перебитюк А. С., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Эффективность форм фосфоросодержащих удобрений на оподзоленном черноземe Правобережной Лесостепи УССР// Перспективы расширения ассортимента фосфоросодержащих удобрений: Тез. докл. Всесоюзного совещания.  Москва. 1987. С. 90.

3. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Экономическая эффективность применения удобрений под сахарную свеклу// Проблема повышения эффективности работы АПК в условиях дальнейшей интенсификации, кооперации и совершенствования хозяйственного механизма: Тез. докл. междун. науч. – практ. конф. Умань. 1988. С. 123-124.

4. Карасюк И. М., Перебитюк А., С. Мартынюк А. Т. Влияние удобрения и сроков уборки на урожай и качество сахарной свеклы // Мелиорация и химизация земледелия Молдавии. Кишинев. 1988. С. 86 – 87.

5. Мартынюк А. Т. Действие минеральных удобрений на питательный режим чернозема оподзоленного и продуктивность сахарной свеклы // Интенсификация сельскохозяйственного производства в условиях радикальной экономической реформы: Тез. докл. Всесоюзной научн. - практ. конф.  Сумы. 1989. С. 226–228.

6. Мартынюк А. Т. Эффективность азотных удобрений в зависимости от продолжительности вегетационного периода сахарной свеклы // Актуальные вопросы интенсификации сельского хозяйства: Тез. докл. Всесоюзной конф. молодых ученых.  Новосибирск.  1989. С. 23.

7. Перебитюк А. С., Карасюк И. М., Мартынюк А. Т. Пути повышения окупаемости минеральных удобрений при возделывании сахарной свеклы на черноземе оподзоленном // Тез. докл. VIII Всесоюзного съезда почвоведов. Новосибирск. 1989 . С. 234.

8. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. К вопросу диагностики обеспеченности  сахарной свеклы натрием // Тез. XIV Всесоюзного координационного научно-методического совещания: «Разработать систему почвенной и растительной диагностики минерального питания с. –х. культур для моделирования и управления плодородием почв». Омск. 1989. С. 121.

9. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Удобрения и засоренность посевов сахарной свеклы // Современные методы борьбы с сорняками в интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур: Межвуз. сб. науч. трудов.  Москва:  ТСХА. 1989. С. 45–50.

10. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Роль навоза в системе удобрения сахарной свеклы // Интенсивное земледелие и охрана окружающей среды: Тез. докл. научн. – техн. конференции. Волгоград.  1989.  С. 55–57.

11. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Нормы азотных удобрений при выращивании сахарной свеклы на черноземе оподзоленном // Химизация сельского хозяйства и окружающая среда: Тез. науч. – практ. конференции. Челябинск.1990. С. 51–53.

12. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Повышение эффективности азотных удобрений при выращивании сахарной свеклы в условиях неустойчивого увлажнения // Степное земледелие: Республ. межвед. темат. науч. сборник. Киев: Урожай. 1990. Вып. 24. С. 19–23.

13. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Белан И. А., Мартынюк А. Т. Роль удобрений в повышении и стабилизации продуктивности сахарной свеклы // Разработка системы и технологии применения удобрений, обеспечивающих расширенное воспроизводство почвенного плодородия и получение планируемых урожаев высокого качества: Матер. Всесоюзного совещ. межвуз. коорденац. Совета по агрохимии.  Алма-Ата. 1990. С. 137– 141.

14. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. Енергетична та економічна оцінка застосування добрив при вирощуванні цукрових буряків на чорноземі опідзоленому // Соціально-економічні і ресурсні фактори розвитку Черкаської і Кіровоградської областей: Регіональна науково-практична конференція. Умань. 1990. С. 25–26.

15. Карасюк И. М., Белан И. А., Мартынюк А. Т. Энергетическая оценка норм удобрений при выращивании озимой пшеницы на черноземе оподзоленном // Освоение интенсивных технологий возделывания зерновых культур: Тез. докл. республ. науч.– техн. конференции. Волгоград. 1990. С. 82–85.

16. Карасюк И. М., Мартынюк А. Т., Господаренко Г. Н. Эффективность применения фосфорных удобрений под сахарную свеклу на черноземе оподзоленном // Экологические проблемы земледелия: Тез. докл. республ. конференции. Каменец – Подольский. 1990. С. 12–13.

17. Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т., Белан И. А. Дифференцированное применение удобрений под сахарную свеклу на черноземе оподзоленном: Тез. докл. III съезда почвоведов и агрохимиков УССР. «Агрохимия и плодородие почв». Харьков. 1990. С. 58–61.

18. Карасюк І. М., Мартинюк А. Т. Оптимізація норм добрив і строки збирання цукрових буряків // Наукове забезпечення агропромислового комплексу УРСР: Тези доповідей наук. практич. конференції. Біла Церква.  1990. С. 49–50.

19. Справочник по зерновым культурам / (в соавторстве) под ред. И. М. Карасюка. Киев: Урожай. 1991. 320 с.

20. Мартынюк А. Т. Особенности удобрения сахарной свеклы на черноземе оподзоленном в зависимости от сроков ее уборки в Лесостепной Правобережной провинции УССР: Автореф. дис. канд. с. – х. наук.  Горки.  1991. 26 с.

21. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. Підвищення продуктивності цукрових буряків на основі вдосконалення системи застосування добрив // Технологія вирощування технічних і кормових культур у зоні Лісостепу. Київ: УСГА. 1992. С. 14–25.

22. Карасюк І. М., Мартинюк А. Т., Перебитюк Г. С. Використання польового досліду при встановленні норм добрив під цукрові буряки // Сучасні методи досліджень в агрономії: Тез. доп. міжн. конференції. – Умань. 1993. С. 45–46.

23. Коларьков Ю. В., Мартинюк А. Т. Порівняння методів встановлення норм добрив під овочеві культури // Сучасні методи досліджень в агрономії: Тез. доп. міжн. конференції. Умань. 1993. С. 77.

24. Карасюк І. М., Перебитюк Г. С., Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Білан І. А., Черно О. Д. Удобрення цукрових буряків на чорноземі опідзоленому // Біолого–екологічні основи вирощування с. –г. культур в умовах Лісостепу України.  Зб. наук. пр. УСГІ.  Київ: Сільгоспосвіта.  1994.  С. 76–83.

25. Мартинюк А. Т. Резерви збільшення урожайності і підвищення якості цукрової сировини // Селекція, насінництво і технології вирощування польових культур: Матер. міжн. наук. – практ. конференції. Чернівці: Буковина. 1996. С. 170–171.

26. Кабан П. І., Перебитюк Г. С., Мартинюк А. Т. Вплив мінерального живлення цукрових буряків на формування фотосинтетичної поверхні рослин / Підсумки наукової роботи за 1991–1995 рр.: Тези доп. наук. конференції.  Умань 1996. С. 47–48.

27. Мартинюк А. Т. Окупність добрив приростом цукру залежно від строків збирання цукрової сировини / Підсумки наукової роботи за 1991 – 1995 рр.: Тези доп. наук. конференції. Умань 1996. С. 62.

28. Мартинюк А. Т., Перебитюк Г. С. Вплив умов мінерального живлення на врожай і якість коренеплодів цукрових буряків / Підсумки наукової роботи за 1991–1995 рр.: Тези доп. наук. конференції. Умань 1996. С. 60–62.

29. Господаренко Г. М., Коларьков Ю. В., Мартинюк А. Т. Проблеми і перспективи застосування добрив в альтернативному землеробстві // Зб. наук. праць Уманської СГА. – Київ: Норапрінт. 1997. С. 78–80.

30. Мартинюк А. Т., Господаренко Г. М., Перебитюк Г. С., Білан І. А., Чорна Л. В., Цигода В. С. Продуктивність цукрових буряків залежно від удобрення в сівозміні та погодних умов // Зб. наук. праць Уманської СГА, присвячений 100-річчю з дня народження заслуженого працівника вищої школи, доктора с. –г. наук, професора Шкварука М. М. «Фактори родючості грунту та їх ефективність». Умань: Норапрінт.1998. С. 71–76.

31. Мартинюк А. Т., Перебитюк Г. С., Кабан П. І. Азот добрив і технологічні якості коренеплодів цукрових буряків // Зб. наук. праць Уманської СГА. Умань. 1998. С. 34–39.

32. Кабан П. І., Мартинюк А. Т. Формування асиміляційної поверхні цукрових буряків на різних фонах удобрення // Зб. наук. праць Уманської СГА. Умань. 1998. С. 39–42.

33. Невлад В. І., Мартинюк А. Т. Продуктивність гороху при тривалому застосуванні добрив у сівозміні // Зб. наук. праць Уманської СГА, присвячений 100-річчю з дня народження доктора с.–г. наук,    професора С. С. Рубіна. Умань. 2000. С. 100–105.

34. Кабан П. І., Мартинюк А. Т. Інтенсивність дихання листків цукрових буряків залежно від умов мінерального живлення рослин // Проблеми АПК Черкаської області, резерви стабілізації та розвитку.  Міжвід. темат. зб. наук. праць Черкаського інституту агропромислового розвитку.  Вип. 1. 2000. С. 142 – 145.

35. Агрохімічний аналіз грунту, рослин і добрив на лабораторно-практичнх заняттях з агрономічної хімії: Навч. посібн. // Карасюк І. М., Геркіял О. М., Недвига М. В., Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. та ін., за ред. І. М. Карасюка. Київ: ЗАТ «НІЧЛАВА». 2001. 192 с.

36. Мартинюк А. Т. Факультету агрономії 100 років // Вісник УДАУ.  2003. Вип. 1–2. С. 138–144.

37. Геркіял О. М., Мартинюк А. Т., Новак Ю. В. Баланс поживних речовин у ґрунті при застосуванні різних органічних добрив під цукрові буряки // Зб. наук. праць УДАУ. 2005. Вип. 61. С. 23–28.

38. Полторецький С. П., Мартинюк А. Т. Вплив способів сівби на врожайність і якість насіння гречки // Матер. наук. конф. «Сучасні інтенсивні сорти і сортові технології у виробництво», присвячений 120-річчю з Дня народження І. М. Єремєєва. Умань. 2007. С. 22–25.

39. Мартинюк А. Т., Прокопчук І. В., Галасун Ю. П., Стасінєвич О. Ю. Вплив різних рівнів та систем удобрення на енергоємність гумусу чорнозему опідзоленого // Матер. наук. конф. «Сучасні інтенсивні сорти і сортові технології у виробництво», присвячений 120-річчю з   Дня       народження І. М. Єремєєва. Умань. 2007. С. 70–71.

40. Уманський державний аграрний університет: Історія –сьогодення –славетні імена (у співавторстві). Київ: «Грамота». 2009. 298 с.

41. Мартинюк А. Т. Історія факультету агрономії та його сьогодення // Вісник Уманського державного аграрного університету: 165 років на шляху аграрної освіти і науки (1844 – 2009). 2009. Вип. 1–2. С. 9–14.

42. Карасюк І. М., Мартинюк А. Т., Черно О. Д., Невлад В. І. З історії кафедри агрохімії і ґрунтознавства // Вісник Уманського державного аграрного університету: 165 років на шляху аграрної освіти і науки (1844 – 2009). 2009. Вип. 1–2. С. 29–35.

43. Галузевий стандарт вищої освіти України: Освітньо–професійна програма напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (у співавторстві). Київ: 2011. 216 с.

44. Галузевий стандарт вищої освіти України: Освітньо – кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (у співавторстві). Київ: 2011. 290 с.

45. Мартинюк А. Т., Новак Ю. В. Продуктивність буряку цукрового за різних систем і рівнів застосування добрив у польовій сівозміні // Матеріали Всеукр. наук. конф. «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». Умань. УНУС. 2013.  С. 56–58.

46. Новак Ю. В., Мартинюк А. Т. Шпаруватість чорнозему опідзоленого важкосуглинкового за різного органічного удобрення // Матеріали Всеукр. наук. конф. «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». Умань. УНУС. 2013. С. 75–77.

47. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Новак Ю. В. Ґрунтознавство з основами геології: Лабораторний практикум. Умань. УНУС.  2014. 40 с.

48. A. T. Martyniuk, L. D. Rudenko, O. G. Sukhomud, V. V. Lubich, V. V. Voziyan. The assessment of technological properties of grain depending on winter wheat variety // Весник Прикаспия. 2014. №1(4).  С. 24–27.

49. Мартинюк А. Т. Парій Федір Микитович /Плеяда селекціонерів–випускників Уманського сільськогосподарського інституту 1965 року(Підсумки 50-річного творчого пошуку) //За ред. Ф. М. Парія. Умань:Видавець «Сочінський М. М.». 2015. С.32–37.

50. Мартинюк А. Т. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на формування врожайності буряку цукрового // Матеріали Всеукр. наук. конф. «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». – Умань. УНУС. 2016. С. 55–56.

51. Мартинюк А. Т. Вплив удобрення та погодних умов на цукристість коренеплодів буряку цукрового // Матеріали ІV Міжн. наук.–практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань : «Візаві». 2016. С. 66–68.

52. Рассадіна І. Ю., Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. Вплив мінеральних добрив на якість насіння рижію ярого // Матеріали ІV Міжн. наук.–практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань : «Візаві». 2016. С. 78–79.

53. Мартинюк А.Т., Новак Ю.В., Чередник А.Ю. Продуктивність буряку цукрового після тривалого застосування органічної системи удобрення в польовій сівозміні // Зб. наук. пр. Уманського НУС. Умань. 2017. Вип. 90. Ч. І. «Сільськогосподарські науки». С. 205–213.

54. Мартинюк А. Т. Вплив органічної системи удобрення в польовій сівозміні на продуктивність буряку цукрового  //Матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. «Екологічно безпечне використання грунту та застосування добрив» . Умань, 2017. С. 31–32.

55. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Любич В. В., Полянецька І. О. Круп’яні властивості зерна різних сортів і ліній пшениці спельти /Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. №1. С. 56–67. 

56. Мартинюк А. Т. Вплив удобрення та передпопередників на продуктивність буряку цукрового на чорноземі опідзоленому в Правобережному Лісостепу // Зб. наук. пр. Уманського НУС. Умань. 2017. Вип. 91. Ч. І. «Сільськогосподарські науки». С. 100–108.

57. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Черно О. Д., Любич В. В. Екотоксикологічне оцінювання зерна пшениці озимої за тривалого (з 1965 р.) застосування добрив у польовій сівозміні // Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. №1. С. 56–67. 

58. Мартинюк А. Т., Лінецький І. А. Окупність добрив урожаєм буряку цукрового на чорноземі опідзоленому в Правобережному Лісостепу // Матеріали V Міжн. наук.–практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань : «Візаві». 2017. С. 76–77. 

59. Новак Ю. В., Мартинюк А. Т., Новак А. В. Формування продуктивності буряку цукрового на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Сучасні тенденції розвитку української науки». Переяслав–Хмельницький. 2017. Вип. 9. С. 110–112. 

60. Мартинюк А. Т. Щедра наукова нива Федора Парія // Матеріали Міжн. наук. конф. «Селекційно–генетична наука і освіта». Умань. 2018.       С. 3–7.

61. Мартинюк А. Т. Вплив удобрення та перед попередників буряку цукрового на цукристість коренеплодів // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Інноваційні агротехнології». Умань. 2018. С. 28–29.

62. Мартинюк А. Т., Звенигородська О. М. Продуктивність буряку цукрового за різних рівнів органо–мінеральної системи удобрення в сівозміні // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Інноваційні агротехнології». Умань. 2018. С. 66–67.

63. Мартинюк А. Т., Новак Ю. В. Порівняльне оцінювання впливу передпопередників і удобрення на формування врожайності буряку цукрового // Зб. наук. пр.. Уманського національного університету садівництва. Ч. 1. «Сільськогосподарські науки» Вип. 92. 2018. С. 149–159.

64. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Новак Ю. В. Геологія з основами мінералогії: Лабораторний практикум. Умань: ВПЦ «Візаві».  2018. 56 с.

65. Новак Ю. В., Мартинюк А. Т. Щільність будови чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у сівозміні// Міжв. темат. наук. зб. «Агрохімія і ґрунтознавство» (Спец. випуск до ХІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України. Книга 1. Грунтознавство. Харків. ПП «Стиль-Іздат». 2018. С. 100–102.

66. Мартинюк А. Т., Звенігородська О. М. Формування врожайності та якості коренеплодів буряку цукрового за органо-мінеральної системи удобрення в сівозміні // Матеріали VІ Міжн. наук.–практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Київ : «Основа». 2018. С. 106–107.

67. Мартинюк А. Т. Окупність добрив приростом цукру за різних систем удобрення в сівозміні // Матеріали VІ Міжн. наук.–практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Київ : «Основа». 2018. С. 107–108. 

68. Мартинюк А. Т. Інтенсивність балансу під буряком цукровим за різних систем удобрення в сівозміні // Матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Інноваційні агротехнології». Умань. 2018. С. 28–29.

69. Мартинюк А. Т. Врожайність буряку цукрового залежно від передпопередників і умов живлення // Матеріали Всеукраїнської наук.–практ. конф. «Рубіновські читання». Умань. 2019. С. 17–18.

70. Мартинюк А. Т. Вплив удобрення на баланс поживних речовин в ґрунті під буряком цукровим // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. Ч.1. «Сільськогосподарські науки» Вип. 94. Умань. 2019. С. 175–186.

71. Мартинюк А. Т. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на цукристість коренеплодів буряку цукрового // Матеріали VІІ Міжн. наук.–практ. конф. «Актуальні питання аграрної науки». Київ : «Основа». 2019. С. 79–81.

72. Мартинюк А. Т., Тетієвський В. І. Значення мінеральних добрив у живленні та формуванні продуктивності пшениці озимої // Матеріали VІІ Міжн. наук.–практ. конф. «Актуальні питання аграрної науки». Київ:  «Основа». 2019. С. 81–83. 

73. Мартинюк А. Т., Господаренко Г. М., Новак Ю. В. Динаміка врожайності буряку цукрового в ланках польової сівозміни за тривалого застосування добрив  // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. Ч. 1. «Сільськогосподарські науки» Вип. 95. Умань. 2019. С. 128 –138. 

74. Захист рослин. Терміни і поняття: навчальний посібник. Шевченко Ж. П., Мостов’як І. І. та ін. За ред. канд. біол. наук Ж. П. Шевченко та канд. с.-г. наук І. І.  Мостов’яка. Умань. Видавець «Сочінський М. М.» 2019. 408 с.

75. MoskaletsV. V. Volkohon A. H. Kluchevich M. M.Moskalets T. Z. Sliusarenko A. O. LiubychV. V. Martyniuk A. T. Pushka O. S. Puska I. M. Nevlad V. І. Biochemical and molecular-geneticmarkers of adaptability and qualityofgenotypes in cultural and wildcerealplants.Ukrainian Journal of Ecology. 2019.Vol. 9(4). P. 204–213.Dol: 10.154212019_812.

76. Господаренко Г. М., Вишневська Л. В., Мартинюк А. Т., Новак Ю . В., Прокопчук І. В., Цигода В. С. Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового : монографія за заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА». 2020. 308 с.

77. Мартинюк А. Т. Поживний режим ґрунту і врожайність буряку цукрового після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 1. С. 42–46.

78. Мартинюк А. Т., Новак Ю. В. Продуктивність буряку цукрового за різних доз мінеральних та органічних добрив і систем удобрення в польовій сівозміні // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. Ч. 1. «Сільськогосподарські науки» Вип. 96. Умань. 2020. С. 368 –382.

79. Leonova, K.P., Morgun, A.V., Hospodarenko, H.M., Rassadina, I.Y.,Kryzhanovskiy, V.G., Martyniuk, A.T. (2020). Ecological plasticity and productive potential of tobacco in Central Forest Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (2), 55-62.

80.  Мартинюк А. Т. Вплив органо-мінеральної системи удобрення в польовій сівозміні на кислотно-основні властивості чорнозему опідзоленого // Матеріали VІІ Всеукраїнської наук.–практ. конф. «Актуальні питання аграрної науки». Київ : «Основа». 2020. С. 40–41.

81. Мартинюк А. Т., Сіряченко Б. О. Динаміка поживного режиму грунту залежно від удобрення і строку збирання буряку цукрового // Матеріали VІІ Всеукраїнської наук.–практ. конф. «Актуальні питання аграрної науки». Київ : «Основа». 2020. С. 41–44.

82. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. Водоутримувальна здатність буряку цукрового залежно від удобрення.  //Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. Ч. 1. «Сільськогосподарські науки» Вип. 97. Умань. 2020. С. 72 –81.

83. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Засвоєння і винесення основних елементів живлення ячменем ярим за різного удобрення. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2020. № 2. С. 56–61.

84. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Продуктивність польової сівозміни у разі калійдефіцитної системи удобрення. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2021. №1. С. 28–36.

85. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Баланс фосфору в ґрунті та ефективність фосфор дефіцитної системи удобрення. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2021. № 1. С. 21–26.

86. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Кравець І. С. Ураження буряку цукрового церкоспорозом і кагатною гниллю залежно від особливостей удобрення. Зб. наук. праць Уманського НУС. Умань: РВВ Уманського НУС, 2021. Вип. 98. Ч.1: Сільськогосподарські та технічні науки. С. 20–34.

87. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Мартинюк А. Т. Винесення основних елементів живлення з ґрунту культурами польової сівозміни за різного удобрення. Агрохімія і грунтознавство. Міжвід. тем. наук. збірник. 2021. Вип. 91. Харків: ННЦ «ІГА ім. О. Н. Соколовського». 2021. С. 31–40.