+38 (04744) 3-43-84
Меню

Господаренко Григорій Миколайович

Господаренко Григорій Миколайович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: Заслужений працівник освіти України
Посада: професор
Контактний телефон: +38 (04744) 3-43-84
Email: unus_agrochem@ukr.net

 

Народився 1 вересня 1958 року в с. Папужинці, Тальнівського району, Черкаської області. 

Освіта:

З 1973–1977 рр. у Тальянківському радгоспі-технікумі, а в 1977–1982 рр. в Уманському сільськогосподарському інституті, який закінчив з відзнакою за спеціальністю "агрономія", диплом Б-І № 587633 від 29 січня 1982 р. Під час навчання в інституті був призером Всеукраїнської та Всесоюзної олімпіади зі спеціальності «Агрономія».

Діяльність:

Працював бригадиром рільничої бригади, агрономом по захисту рослин, агрохіміком, головним агрономом у господарствах Черкаської та Кіровоградської областей. В 1982–1983 рр. служив у збройних силах.

В 1984–1987 рр. навчався в аспірантурі в Уманському СГІ. В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.04 - агрохімія на тему "Эффективность форм и сроков внесения удобрений под сахарную свеклу на черноземах оподзоленных Лесостепной Правобережной провинции УССР" (диплом СХ № 011243 від 27 чрвня 1988 р.) .

З 1994 р. - доцент кафедри агрохімії і грунтознавства  (атестат доцента ДЦ № 005435 від 04 березня 1994 р.).

В 2001 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 06.01.04 - агрохімія на тему "Розробка та обґрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України"(диплом ДД № 001885 від 1 липня 2001 р.). У 2002 році присвоєно вчене звання професора (атестат професора ПР № 001297 від 26 лютого 2002 р.).

З 1987 до 2002 р. пройшов шлях від асистента до професора кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманської державної аграрної академії. Виконував обов’язки голови ради молодих учених академії, заступника та відповідального секретаря приймальної комісії.

У 2000–2002 рр. працював проректором з наукової, а в 2002–2009 рр. ­ проректором з науково-педагогічної роботи цього ж навчального закладу.

Досвідчений педагог і відомий учений у галузі агрохімії. Свідченням цього є те, що студенти Уманського НУС неодноразово ставали переможцями та призерами другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія».

Проходив стажування в університетах Італії, Китаю, Німеччини.

Автор і співавтор 600 наукових і методичних праць, у т. ч. 22 наукових монографій, 8 підручників, 9 навчальних посібників, 2 довідників, словника.

Наукові розробки Господаренка Г. М. ввійшли в підручники, навчальні посібники, наукові монографії, методичні видання, цитуються вітчизняними і зарубіжними вченими, мають практичне і соціально-економічне значення для аграрного сектору економіки України.

Член Центральної ради Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, був віце-президентом цього товариства в 1998–2002 рр., член редакційних колегій 3 наукових видань, член двох спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, входив до складу експертної ради ВАК України, Державних екзаменаційних комісій, комісій з ліцензування та акредитації ДАК України спеціальностей та вищих навчальних закладів, комісій Державної інспекції МОН України.

Підготував 18 кандидатів і 1 доктора наук.

Обґрунтував і експериментально розробив нові підходи до вирішення проблеми підвищення родючості чорноземів у польовій сівозміні впровадженням інтегрованої системи застосування добрив з урахуванням особливостей тривалого взаємовпливу на ґрунт біологічних й антропогенних чинників, агрохімічних параметрів показників родючості ґрунту, особливостей трансформації та балансу елементів живлення і засвоєння їх рослинами, енергозберігаючих та природоохоронних аспектів застосування добрив.

Коло наукових інтересів – від проблем родючості ґрунту і мінерального живлення рослин до практичної реалізації досягнень агрохімічної науки.

Господаренко Г.М. нагороджений знаком "Відмінник освіти України", знаком "Відмінник аграрної освіти та науки" ІІІ і ІІ ступеня, іменним годинником від Голови Верховної Ради України, Почесними грамотами Міністерства аграрної політики, Почесними грамотами Черкаської облдержадміністрації, Почесними грамотами Головного управління освіти і науки, Головного управління агропромислового розвитку, Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації та місцевих органів влади.

У 2013 році присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України".

За вагомий внесок у розвиток аграрної науки і освіти, створення авторитетної наукової школи у галузі агрохімії у 2018 році присвоєно звання "Почесний доктор Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського", а в 2019 році "Почесний доктор ННЦ "Інститут землеробства НААН".

Підвищення кваліфікації проходив у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва , свідоцтво ХН №  0062 від 05.05.2021 р.

Наукові публікації

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ГОСПОДАРЕНКА ГРИГОРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

 

 1. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н. Экономическая эффективность форм и сроков внесения азотных удобрений под сахарную свеклу: Информ. листок. ЧеркасМТЦНТИ, 1987. № 51. 4 с.
 2. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н. Формы удобрений и продуктивность сахарной свеклы. Сахарная свекла. 1987. № 7. С. 32.
 3. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Кормовые качества свекловичной ботвы и их рациональное использование в колхозах и совхозах: Тез. докл. науч.-техн. конф. Винница, 1987. С. 40.
 4. Карасюк И. М., Перебитюк А. С., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Эффек­тивность форм фосфорсодержащих удобрений на оподзоленном черноземе Правобережной Лесостепи УССР. Перспективы расширения ассортимента фосфорсодержащих удобрений: Тез. докл. Всесоюз. совещ. Москва, 1987. С. 90.
 5. Господаренко Г. Н. Эффективность нитроаммофоски под сахарную свеклу на черноземе оподзоленном Правобережной Лесостепи УССР. Деп. рукопись во ВНИИТЭИагропром 26.09.1987. № 439. 6 с.
 6. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н. Эффективность ЖКУ 10–34–0 под сахарную свеклу на черноземе оподзоленном Правобережной Лесостепи УССР. Деп. рукопись во ВНИИТЭИагропром 26.09.1987. № 440. 8 с.
 7. Господаренко Г. Н. Позднеосеннее внесение аммиачной воды под сахарную свеклу. Деп. рукопись во ВНИИТЭИагропром 26.09.1987. № 441. 7 с.
 8. Господаренко Г. Н. Эффективность форм и сроков внесения удобрений под сахарную свеклу на черноземах оподзоленных Лесостепной Правобережной провинции УССР: дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.04. Умань, 1987. 214 с.
 9. Господаренко Г. Н. Эффективность форм и сроков внесения удобрений под сахарную свеклу на черноземах оподзоленных Лесостепной Правобережной провинции УССР: автореф. дис.... канд. с.-х. наук: 06.01.04. Киев, 1988. 22 с.
 10. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н. Эффективность калийсодержащих удоб­рений под сахарную свеклу на черноземах оподзоленных. Мелиорация и химизация земледелия Молдовии: Тез. докл. респ. конф. Кишинев, 1988. С. 85–86.
 11. Карасюк И. М., Мартынюк А. Т., Господаренко Г. М. Экономическая эффек­тивность применения удобрений под сахарную свеклу. Проблемы повышения эффективности работы АПК в условиях дальнейшей интенсификации и совершенствования хозяйственного механизма: Тез. докл. межд. н.-п. конф. Умань, 1988. С. 123–124.
 12. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н. Формы и сроки внесения азотных удобрений под сахарную свеклу. Вісник сільськогосподарської науки. 1988. № 11. С. 40–43.
 13. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н. Влияние сроков внесения азотных удоб­рений почвы в интенсивном земледелии: Тез. докл. регион. н.-п. конф. Вол­гоград, 1988. С. 114–116.
 14. Методические указания к составлению курсовой работы по агрохимии. Умань, 1988.28 с. (в соавторстве).
 15. Методичні вказівки для самостійного виконання лабораторно-практичних за­нять з курсу “Грунтознавство з основами геології”. Ч. 1. Основні відомос­ті з кристалографії і мінералогії. Умань, 1988. 24 с. (у співавторстві).
 16. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н. Урожайность и качество ботвы сахарной свеклы в зависимости от форм и сроков внесения удобрений. Корма и кормопроизводство. Київ : Урожай, 1988. Вып. 26. С. 64–66.
 17. Господаренко Г. Н. Место внесения азотных удобрений под сахарную свеклу. Интенсификация с.-х. производства в условиях радикальной экономи­ческой реформы: Тез. докл. Всесоюз. н.-п. конф. Сумы, 1989. С. 224–226.
 18. Олейник А. А., Янишевская Т. А., Господаренко Г. Н. Ионометрическое опре­деление калия в калийных удобрениях. Химизация сельского хозяйства. 1989. № 2. С. 57.
 19. Господаренко Г. Н. Применение ингибиторов нитрификации при выращи­вании сахарной свеклы в условиях неустойчивого увлажнения. Актуальные вопросы интенсификации сельского хозяйства: Тез. докл. Всесоюз. конф. молодых ученых. Новосибирск, 1989. С. 22.
 20. Коларьков Ю. В., Господаренко Г. Н. Экологические проблемы использования азотных удобрений в овощеводстве. Актуальные вопросы интенсификации сельского хозяйства: Тез. докл. Всесоюз. конф. молодых ученых. Новосибирск, 1989. С. 49.
 21. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н. Профильная дифференциация минераль­ного азота в черноземе оподзоленном и продуктивность сахарной свеклы: Тез. докл. VІІІ Всес. съезда почвоведов. Новосибирск, 1989. С. 233.
 22. Коларьков Ю. В., Господаренко Г. Н. Позднеосеннее внесение азотных удоб­рений – прием снижения накопления нитратов в овощах. Экологические проблемы накопления нитратов в окружающей среде: Тез. докл. Всес. конф. Пущино, 1989. С. 59.
 23. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Роль навоза в системе удобрения сахарной свеклы. Интенсивное земледелие и охрана окру­жающей среды: Тез. докл. Республ. н.-т. конф. Волгоград, 1989. С. 55 – 57.
 24. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. К вопросу диагностики обеспеченности сахарной свеклы натрием. Разработать систему почвенной и растительной диагностики минерального питания с.-х. культур для моделирования и управления плодородием почвы: Тез. докл. ХІV Всес. коорд. н.-метод. совещ. Омск, 1989. С. 62.
 25. Методичні поради до виконання курсової роботи з «Грунтознавства з основами геології» (у співавторстві). Умань, 1989. 25 с.
 26. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з агрохімії. Розділ «Система удобрення» (у співавторстві). Умань, 1989. 20 с.
 27. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Удобрения и засоренность посевов сахарной свеклы. Современные методы борьбы с сорняками в интенсивных технологиях возделывания с.-х. культур: межвуз. сб. н. тр. Москва : Изд-во ТСХА, 1989. С. 45–50.
 28. Господаренко Г. Н. Усвоение сахарной свеклой азота в зависимости от форм и сроков  его внесения. Удобрения и продуктивность сахарной свеклы. Київ : ВНИС, 1989. С. 53–59.
 29. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Нормы азотных удобрений при выращивании сахарной свеклы на черноземе оподзоленном. Химизация сельского хозяйства и окружающей среды: Тез. докл. н.-п. конф. Челябинск, 1990. С. 51–53.
 30. Олейник А. А., Господаренко Г. Н., Янишевская Т. А. Ионометрическое опреде­ле­ние повареной соли в комбикормах. Химизация сельского хозяйства и окружающей среды: Тез. докл. н.-п. конф. Челябинск, 1990. С. 156.
 31. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т. Повышение эффективности азотных удобрений при выращивании сахарной свеклы в условиях неустойчивого увлажнения. Степное земледелие. Київ : Урожай, 1990. Вып. 24. С. 19–23.
 32. Господаренко Г. Н., Мартынюк А. Т., Белан И. А. Дифференцированное приме­не­ние удобрений под сахарную свеклу на черноземе оподзоленном: тез. докл. ІІІ съезда почвоведов и агрохимиков УССР. Агрохимия и плодородие почв. – Харьков, 1990. С. 58–61.
 33. Господаренко Г. Н. Оценка способов замедления нитрификации азотных удобрений в почве. Труды Всес. сов. «Проблемы азота в интенсивном земледелии». Новосибирск, 1990. С. 251–253.
 34. Господаренко Г. М., Коларьков Ю. В. Точність результатів аналізу грунту. Наукове забезпечення агропромислового комплексу УРСР. Тез. доп. Республ. н.-п. конф. Біла Церква, 1990. Ч. ІІ. С. 32–33.
 35. Карасюк І. М., Мартинюк А. Т., Господаренко Г. М. Енергетична та економічна оцінка застосування добрив при вирощуванні цукрових буряків на чорноземі опідзоленому: Тези доп. регіон. н.-п. конф. “Соціально-економічні і ресурсні фактори розвитку Черкаської і Кіровоградської областей”. Умань, 1990. С. 25–26.
 36. Господаренко Г. М., Карасюк І. М. Ефективність застосування фоспалю і комплексних добрив на його основі під цукрові буряки на чорноземі опідзо­леному. Праці регіон. конф. “Соціально-економічні і ресурсні фактори розвитку Черкаської і Кіровоградської областей”. Умань, 1990. С. 33.
 37. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н., Белан И. А., Мартынюк А. Т. Роль удоб­рений в повышении и стабилизации продуктивности сахарной свеклы. Раз­работка систем и технологий применения удобрений, обеспечивающих расши­ренное воспроизводство почвенного плодородия и получение планируемых урожаев высокого качества: Материалы Всес. сов. межвуз. коорд. совета по агрохимии. Алма-Ата, 1990. С. 137–141.
 38. Хомчак М. Е., Господаренко Г. Н., Невлад В. И. Приемы повышения продуктив­ности гороха на черноземе оподзоленном. Труды Респ. конф. «Интенсификация и рациональное использование земель». Волгоград, 1990. С. 76–77.
 39. Карасюк И. М., Господаренко Г. Н. Позднеосеннее внесение водного аммиака под сахарную свеклу в условиях неустойчивого увлажнения Лесостепи УССР. Бюл. ВИУА. 1990. № 99. С. 56–58.
 40. Карасюк И. М., Мартынюк А. Т., Господаренко Г. Н. Эффективность приме­нения фосфорных удобрений под сахарную свеклу на черноземе оподзоленном: Тез. докл. республ. конф. «Экологические проблемы земледелия». Ка­менец-Подольский, 1990. С. 12–13.
 41. Господаренко Г. Н. Приемы оптимизации азотного питания сахарной свеклы на черноземе оподзоленном. Агрохимия. 1991. № 1. С. 3 – 11.
 42. Справочник по зерновым культурам / Под ред. И. М. Карасюка. Киев : Урожай, 1991. 320 с.
 43. Карасюк І. М., Геркіял О. М., Господаренко Г. М. Агрохімія. Київ : Вища школа, 1991. 279 с.
 44. Господаренко Г. М. Реакція гороху на різні форми фосфорних добрив. Шляхи підвищення родючості грунту і врожайності зернових культур: Зб. наук. пр. Уманського с.-г. інституту. Київ : Вид-во УСГА, 1992. С. 123–128.
 45. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Невлад В. І. Ефективність ризоторфіну при вирощуванні гороху на чорноземі опідзоленому. Степове землеробство. Київ : Урожай, 1992. Вип. 26. С. 29–34.
 46. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. Підвищення продуктив­ності цукрових буряків на основі вдосконалення системи застосування добрив. Технологія вирощування технічних і кормових культур у зоні Лісостепу: Зб. наук. пр. Уманського с.-г. інституту. Київ : Вид-во УСГА, 1992. С. 14–25.
 47. Карасюк І. М., Єщенко В. О., Господаренко Г. М. та ін. Технологія виробництва продукції сільського господарства: Навчальний посібник. Київ : Вища школа, 1993. 207 с.
 48. Господаренко Г. М., Визначення доступності рослинам фосфору добрив при їх розкидному внесенні.Праці Міжнар. конф. «Сучасні методи досліджень в агрономії». Умань, 1993. С.63–64.
 49. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Черно О. Д. Залежність вмісту рухомого калію в грунтах від ступеня подрібнення зразків: Тез. доп. Міжнар. конф. “Сучасні методи досліджень в агрономії”. Умань, 1993. С.65–66.
 50.  Василенко О. П., Господаренко Г. М. До методики розрахунку балансу сірки в чорноземних грунтах: Тез. доп. Міжнар. конф. “Сучасні методи досліджень в агрономії”. Умань, 1993. С. 66.
 51. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з агрохімії / Коларьков Ю. В., Мартинюк А. Т., Господаренко Г. М. Під ред. Карасюка І. М. Умань, 1993. 42 с.
 52. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Білан І. А., Черно О. Д., Сухомуд О. Г. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на вміст металів у грунті. Праці Міжнар. конф. “Екологія і освіта: проблеми теорії і практики”. Умань, 1994.Т. 2. С. 66–68.
 53. Карасюк І. М., Перебитюк Г. С., Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Білан І. А., Черно О. Д. Удобрення цукрових буряків на чорноземі опідзоленому. Біолого-екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України: Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Київ : Сільгоспосвіта, 1994. С. 76–83.
 54. Василенко О. П., Господаренко Г. М. Формування врожаю озимої пшениці залежно від сірки на фоні різного рівня азотного живлення. Біолого-екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України: Зб. наук. пр. Уманської с.-г. академії. Київ : Сільгоспосвіта, 1994. С.139–144.
 55. Олійник О. О., Господаренко Г. М. Продуктивність гречки на чорноземі опідзоленому залежно від форм калійних добрив. Біолого-екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України: Зб. наук. пр. Уманської с.-г. академії. Київ : Сільгоспосвіта, 1994. С. 147–152.
 56. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Невлад В. І., Черно О. Д., Сухомуд О. Г. Диференційована система удобрення в сівозміні. Праці ІV з'їзду  агрохіміків і грунтознавців України. – Селекція агрохімії. Харків, 1994. С. 35–36.
 57. Господаренко Г. М., Невлад В. І. Ефективність некореневого підживлення гороху азотом. Праці Першої Всеукраїнської (міжнар.) конф. “Корми і кормовий білок”. Вінниця, 1994. С. 188–189.
 58. Господаренко Г. М. Продуктивність ярого ячменю залежно від особливостей удобрення. Корми і кормовиробництво: Міжвід. темат. наук. зб. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 16–23.
 59. Агрохімія: Підручник / І. М. Карасюк, О. М. Геркіял, Г. М. Господаренко та ін.; За ред. І. М. Карасюка. Київ : Вища школа. 1995. 471 с.
 60. Господаренко Г. М., Білоножко В. Я. Вплив форм калійних добрив на продук­тив­ність гречки. Матеріали Міжнар. конф. “Селекція, насінництво і технологія вирощування польових культур”. Чернівці: Буковина, 1996. С. 125–126.
 61. Білоножко В. Я., Господаренко Г. М. Вплив іонів хлору на урожайність гречки Матеріали Міжнар. конф. “Селекція, насінництво і технологія вирощування польових культур”. Чернівці: Буковина, 1996. С. 132.
 62. Карасюк І. М., Черно О. Д., Господаренко Г. М., Олійник О. О. Агроекологічні аспекти застосування калійних добрив в зерно-буряковій сівозміні правобережного Лісостепу: Тез. доп. наук. конф. “Підсумки наукової роботи за 1991–1995 роки”. Умань, 1996. С. 48–50.
 63. Господаренко Г. М. Оптимізація азотного живлення кукурудзи на силос: Тез. доп. наук. конф. “Підсумки наукової роботи за 1991–1995 роки”. Умань, 1996. С. 58–60.
 64. Карасюк І.М., Господаренко Г. М., Сухомуд О. Г. Эффективность запасного внесения фосфорных удобрений. Труды Междунар. конф. «Резервы повышения плодородия почв и эффективности удобрений». Горки: Изд-во БСХА, 1996. С. 33–34.
 65. Карасюк І. М., Олійник О. О., Черно О. Д., Господаренко Г. М. Термодинамічні по­казники калійного фонду чорнозему опідзоленого залежно від рівня засто­сування добрив у сівозміні. Вісник аграрної науки. 1996, № 10. С. 5–8.
 66. Геркіял О. М., Господаренко Г. М. Готуємо спеціалістів високої кваліфікації. Матеріали Всеукр. н.-п. конф. “Златопільська гімназія: минуле, сучасне, майбутнє”. 27–28 травня 1996 р. Новомиргород, 1996. С. 237–238.
 67. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Сухомуд О. Г., Білан І. А. Зміна природного фосфорно-цинкового співвідношення у тривало удобрюваному грунті. Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Київ : Норапрінт, 1997. С. 78–80.
 68. Господаренко Г. М., Невлад В. І., Цигода В. С. До питання встановлення екологічно безпечних норм добрив у польовій сівозміні. Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Київ : Норапрінт, 1997. С. 115–117.
 69. Черно О. Д., Господаренко Г. М., Олійник О. О., Бардіж Н. І. Агроеко­логічні аспекти застосування калійних добрив. Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Київ : Норапрінт, 1997. С. 213–216.
 70. Господаренко Г. М., Коларьков Ю. В., Мартинюк А. Т. Проблеми і перспек­тиви застосування добрив в альтернативному землеробстві. Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Київ : Норапрінт, 1997. С. 103–105.
 71. Господаренко Г. М. Еколого-агрохімічні аспекти застосування добрив у польовій сівозміні. Труды Межгосуд. научн. конф. «Современные проблемы охраны земель». Київ : СРПС, 1997. С. 135–137.
 72. Господаренко Г. М., Білоножко В. Я. Строки внесення калійних добрив і про­дуктивність гречки. Аграрна наука – селу: Міжвід. наук. зб. Подільської дер­жавної агротехнічної академії. Чернівці: Буковина, 1997. Вип. 3. Т. 1. С. 198–202.
 73. Господаренко Г. Н. Оптимизация азотного питания кукурузы на силос. Кукуруза и сорго. 1997. С. 6–8.
 74. Господаренко Г. М. Вплив сеникації на урожайність і якість зерна озимої пшениці. Сучасні проблеми рослинництва і кормовиробництва: Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Умань, 1998. Ч. І. С. 40–44.
 75. Господаренко Г. М., Сухомуд О. Г. Доцільність внесення фосфору в рядки. Агрохімія і ґрунтознавство (Спец. випуск до V з'їзду УТГА). Київ : Аграрна наука, 1998. Ч. 2. С. 138–139.
 76. Василенко О. П., Господаренко Г. М. Необхідність застосування сірчаних доб­рив у польовій сівозміні. Фактори родючості ґрунту та їх ефективність. Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Умань, 1998. С. 60 – 66.
 77. Мартинюк А. Т., Господаренко Г. М., Перебитюк А. С., Цигода В. С., Чорна Л. В. Продуктивність цукрових буряків залежно від удобрення в сівозміні та погодних умов. Фактори родючості ґрунту та їх ефективність. Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Умань, 1998. С. 71–76.
 78. Господаренко Г. М. Доцільність застосування мікроелементів залежно від системи удобрення в польовій сівозміні. Фактори родючості ґрунту та їх ефективність: Зб. наук. пр. Уманської с.-г. академії. Умань, 1998. 66–71.
 79. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Сухомуд О. Г. До питання оптимального вмісту рухомих форм фосфору і калію в чорноземі опідзоленому для культур польової сівозміни. Фактори родючості ґрунту та їх ефективність: Зб. наук. пр. Уманської с.-г. академії. Умань, 1998. С. 94–98.
 80. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Чорна Л. В. Зміна водостійкості структури грунту залежно від системи удобрення. Зб. наук. пр. Уманської сільськогоспо­дарської академії. Умань, 1998. С. 21–24.
 81. Господаренко Г. М. Зміна кислотно-основних властивостей чорнозему опідзоленого при тривалому застосуванні різних систем удобрення. Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Умань, 1998. С. 24–30.
 82. Господаренко Г. М. Ефективність запасного внесення різних форм фосфорних добрив. Агрохімія і ґрунтознавство.1998. № 59. С. 150–160.
 83. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Винос калію культурами польової сівозміни та його баланс за тривалого застосування добрив. Вісник аграрної науки (спецвипуск). Вересень, 1999. С. 21–24.
 84. Господаренко Г. М. Шляхи оптимізації системи удобрення в польовій сівозміні. Матер. Міжнар. конф. “Землеробство ХХІ століття – проблеми та шляхи вирішення”. Київ-Чабани, 1999. С. 115–117.
 85. Господаренко Г. М. Ефективність ранньовесняного підживлення озимої пшениці азотом. Зб. наук. пр. Уманської сільськогосподарської академії. Умань, 1999. С. 126–131.
 86. Господаренко Г. М., Чорна Л. В. Агрофізичні параметри чорнозему опідзоленого при різних системах удобрення в польовій сівозміні. Науковий вісник Національного аграрного Університету. Київ, 1999. № 13. С. 107–111.
 87. Господаренко Г. М., Сухомуд О. Г. Шляхи оптимізації фосфатного режиму чорнозему опідзоленого в польовій сівозміні. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 1999. № 7. С. 106–108.
 88. Господаренко Г. М. Агроекономічне обґрунтування рівня застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 1999. Вип. 8. Ч. 3. С. 77–82.
 89. Господаренко Г. М., Кравець І. С. Зміна біологічних властивостей чорнозему опідзоленого під впливом удобрення. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії. Умань, 2000. С. 95–100.
 90. Господаренко Г. М., Сухомуд О. Г. Система застосування фосфорних добрив у польовій сівозміні. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії. Умань, 2000. С. 111–117.
 91. Сухомуд О. Г., Господаренко Г. М. Вплив тривалого застосування добрив на запаси і форми мінеральних фосфатів у чорноземі опідзоленому. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 2000. Вип. 10. С. 249–253.
 92. Господаренко Г. М., Кравець І. С. Трансформація азотного фонду чорнозему опідзоленого в польовій сівозміні під впливом удобрення. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2000. Вип. 7. С. 68 – 72.
 93. Господаренко Г. М., Невлад В. І. Шляхи оптимізації азотного живлення гороху на чорноземі опідзоленому. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2000. № 26. С. 213–218.
 94. Господаренко Г. М. Вплив тривалого застосування добрив на продук­тивність цукрових буряків. Цукрові буряки. 2000. № 1 (13). С. 11–12.
 95. Господаренко Г. М. Озима пшениця: вплив гербіциду гродил на ефективність підживлення посівів азотними добривами. Захист рослин. 2000. № 6. С. 4.
 96. Кравець І. С., Господаренко Г. М. Вплив тривалого удобрення на винос азоту культурами польової сівозміни. Вісник державної агроекологічної академії України (спецвипуск).  Жовтень 2000. С. 95–96.
 97. Прокопчук І. В., Господаренко Г. М. Зміна кислотності грунту під впливом тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник державної агроекологічної академії України (спецвипуск). Жовтень 2000. С. 123–124.
 98. Господаренко Г. М., Кравець І. С. Трансформація азотного фонду чорнозему опідзоленого в польовій сівозміні під впливом удобрення. Збірник наукових праць Вінницького аграрного університету. 2000. Вип. 7. С. 68–72.
 99. Кравець І. С., Господаренко Г. М. Винос азоту врожаю культур та його баланс у грунті за тривалого застосування добрив. Зб. наук. пр. По­дільсь­кої агротехнічної академії. 2000. Вип. 8. С. 29–32.
 100. Господаренко Г. М. Розробка та обгрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Дис. … д-ра с.-г. наук. Умань, 2000. 450 с.
 101. Господаренко Г. М., Кравець І. С. Вплив тривалого застосування різних рівнів та систем удобрення в польовій сівозміні на міграцію нітрату азоту по профілю грунту і підґрунтя. Матеріали наук.-виробн. конф. “Оптимізація структури ландшафтів і раціональне використання грунтових ресурсів”. Київ : ДІА, 2000. С. 135–136.
 102. Господаренко Г. М. Проблеми і перспективи застосування добрив на чорноземах Лісостепу. Міжвід. тем. зб. наук. пр. “Проблеми АПК Черкаської області, резерви стабілізації та розвиток”. Київ : Аграрна наука, 2000. Вип. 1. С. 27–31.
 103. Господаренко Г. М. Продуктивність польової сівозміни за тривалого засто­су­вання добрив на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Матеріали наук. пр. конф. “Землеробство  України в ХХІ столітті”. Київ-Чабани, 2000. С. 31–32.
 104. Господаренко Г. М. Розробка та обгрунтування інтегрованої системи удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України: Автореф. дис. … д-ра с.-г. наук. Київ, 2001. 40 с.
 105. Господаренко Г. М. Особливості удобрення ярого ячменю з підсівом  конюшини. Зб. наук. пр. Уманської державної аграрної академії. 2001. Вип. 51. С. 47–56.
 106. Господаренко Г. М. Ефективність локального внесення добрив під ярий ячмінь на чорноземі опідзоленому. Научные труды Крымского госу­дарственного аграрного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки». Симферополь, 2001. Вып. 66. С. 89–93.
 107. Господаренко Г. М., Терещенко Ю. Ф. Шляхи підвищення ефективності системи удобрення в польовій сівозміні. Зб. наук. пр. Уманської державної аграрної академії. 2001. Вип. 52. С. 7–20.
 108. Агрохімічний аналіз грунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрономічної хімії: Навч. посібник / Карасюк І. М., Геркіял О. М., Недвига М.В., Господаренко Г. М. та ін. За ред. І. М. Карасюка. Київ : ЗАТ “Нічлава”, 2001. 192 с.
 109. Господаренко Г. М., Цигода В. С. Ефективність поглиблення оранки під цукрові буряки. Вісник аграрної науки південного регіону. Одеса, 2001. Вип. 2. С. 65–68.
 110. Господаренко Г. М., Кравець І. С. Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на вертикальну міграцію нітратів у чорноземі опідзоленому. Вісник державної агроекологічної академії України. Житомир, 2001, Вип.2. С.49–53.
 111. Господаренко Г. М., Кравець І. С., Прокопчук І. В. Агроекологічні проблеми застосування добрив у польовій сівозміні. Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Зб. доп. Всеукр. н.-п. конф. Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2001. С. 259–261.
 112. Господаренко Г. М., Цигода В. С. Глибина оранки: природоохоронні та сільськогосподарські аспекти. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2001. Спецвипуск 3 (12). Т. 1. С. 427–432.
 113. Методичні поради до виконання курсової (магістерської) роботи з системи удобрення студентами агрономічних спеціальностей / Білан І.А., Геркіял О.М., Господаренко Г. М. та ін.; під ред. І. М. Карасюка. Умань, 2001. 30 с.
 114. Рекомендації щодо проведення сівби озимих зернових культур під урожай 2002 року / Бащенко М. І., Блащук І. Л., Дишлевий В. А., Господаренко Г. М. та ін. – Черкаси, 2001. 23 с.
 115. Господаренко Г. М., Кравець І. С. Енергетична та економічна ефективність застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманської державної аграрної академії. 2001, № 1–2. С. 36–38.
 116. Господаренко Г. М. Шляхи підвищення ефективності застосування добрив у польовій сівозміні. Матер. міжвуз. н.-п. конф. “Десять років незалежності України: шляхи державотворення”. Київ : ЗАТ “Нічлава”, 2001. С. 113–117.
 117. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Вміст рухомих форм поживних ре­човин у ґрунті залежно від його кислотності. Зб. наук. пр. Уманської дер­жавної аграрної академії. 2001. Вип. 53. С. 113–117.
 118. Господаренко Г. М., Ефективність локального внесення добрив під ярий ячмінь на чорноземі опідзоленому. Агрохімія і ґрунтознавство. 2001. № 61. С.116–123.
 119. Геркіял О. М., Копитко П. Г., Господаренко Г. М. Збереження грунту і відтворення  його родючості в Правобережному Лісостепу. Агрохімія і ґрунтознавство (спецвипуск до VІ з'їзду УТГА). Харків, 2002. Книга перша. С. 82–92.
 120. Господаренко Г. М. Основні принципи побудови системи удобрення в польовій сівозміні. Агрохімія і ґрунтознавство (спецвипуск до VІ з'їзду УТГА). Харків, 2002. Книга третя. С. 200–203.
 121. Господаренко Г. М. Основи інтегрованого застосування добрив у польовій сівозміні. Київ : ЗАТ “Нічлава”, 2002. 342 с.
 122. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Зміна складу ґрунтовбирального комплексу чорнозему опідзоленого під впливом окультурення і деградації. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 2002. Вип. 22. С. 198–203.
 123. Господаренко Г. М., Кравець В. С., Прокопчук І. В. Агроекологічні аспекти застосування добрив у польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України. Вісник Полтавської державної  аграрної академії. 2002. № 2–3. С. 25–27.
 124. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Вишневська Л. В., Варенников В. А. Роль сортів і гібридів у підвищенні продуктивності польових культур на ґрунту різного рівня родючості. Матер. Міжнар. наук. конф. «Сталий розвиток агроекосистем». Вінниця, 2002. С. 171–173.
 125. Господаренко Г. М. Визначення азоту, фосфору і калію в одній наважці рослинного матеріалу. Зб. наук. пр. Уманської держ. агр. академії. 2002. Вип. 54. С. 65–71.
 126. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Економічна та енергетична ефективність застосування дефекату на чорноземах опідзолених. Зб. наук. пр. Уманської держ. агр. академії. 2002. Вип. 55. С. 54–61.
 127. Hospodarenko H. M., Kaвan P. I., Prokopchuk I. V. The effct of organo mintpal dutpition on some phуsiological processes and productivitу of sugar вeet. Internazional conference “Photosуntesis and crop production”. Kуiv, 2002. 7–11 octoвer. P. 53–59.
 128. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Залежність рухомості металів у чорноземі опідзоленому від його кислотності. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2002. Вип. 6. С. 118–120.
 129. Господаренко Г. Н., Стасиневич А. Ю., Вишневская Л. В., Варенников В. А. Влияние плодородия почвы и удобрений на реализацию генетического потен­циала гибридов и сортов полевых культур. Доклады Междунар. н.-п. конф. 23–25 апреля 2003 г. «Углубление интеграции образования, науки и производства в сельском хозяйстве Узбекистана». Ташкент,  2003. С. 121–125.
 130. Гойчук А. Ф., Копитко П. Г., Грицаєнко З. М., Тріфонова М. Ф., Господаренко Г. М. та ін. Біологічні та агроекологічні основи підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Зб. наук. пр. Уманського держ. агр. університету. 2003. Спецвипуск. С. 5–14.
 131. Господаренко Г. М., Недвига М. В. Карасюк Іван Маркіянович. До 80-річчя з дня народження. Вісник Уманського НУС. 2003. №1–2. С. 153–155.
 132. Чорна Л. В., Господаренко Г. М. Агрофізичні властивості ґрунту, як фактор формування врожаю. Зб. наук. пр. Уманського держ. агр. університету. 2003. Спецвипуск. С. 772–777.
 133. Рекомендації щодо проведення сівби озимих зернових культур під урожай 2004 року / Бащенко М. І., Блащук І. Л., Дишлевий В. А., Господаренко Г. М. та ін. – Черкаси, 2003. 23 с.
 134. Господаренко Г. М. Розробка системи удобрення культур у польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Вісник Чер­­каського інституту агропромислового виробництва. Черкаси. 2003. С. 37–45.
 135. Господаренко Г. М. Обґрунтування ефективності рядкового внесення фос­фор­них добрив. Вісник Уманського держ. агр. унів. 2003. № 1–2. С.8–12.
 136. Господаренко Г. Н., Стасиневич А. Ю., Влияние условий минерального питания на урожай и качество зерна пивоваренного ячменя в Правобережной Лесостепи Украины. Материалы Междун. н.-п. конф. «Приемы повышения плодородия почв, эффективности удобрений и средств защиты растений». Горки, 2003. С. 72–76.
 137. Вишневська Л. В., Господаренко Г. М. Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на врожай і якість гібридів цукрових буряків. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2003. Спецвипуск 3 (23). Т. 1. С. 279–285.
 138. Господаренко Г. М. Агрохімія мінеральних добрив. Київ : Наук. світ, 2003. 136 с.
 139. Технологія вирощування ярої пшениці в умовах нестійкого зволоження Лісостепу / Дишлевий В. А., Шаповал І. С., Буджерак А. І., Господаренко Г. М., Зінченко О. І. Черкаси: ЧІАПВ, 2004. 22 с.
 140. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю. Продуктивність польової сівозміни залеж­но від параметрів показників родючості чорнозему опідзоленого. Віс­ник Харківського Національного аграрного університету ім. В. В. До­кучаєва. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. 2004. № 1. С. 158–163.
 141. Господаренко Г. Стасінєвич О., Вишневська Л. Реакція гібридів цукрових буряків та сортів ячменю на родючість грунту. Тези ІІ Міжнар. конф. “Онтогенез рослин у природному та трансферному середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти”. Львів: Сполом, 2004, С. 143.
 142. Карасюк І. М., Господаренко Г. М., Черно О. Д. Історичний шлях розвитку агрохімічної науки на кафедрі агрохімії і ґрунтознавства УДАУ. Вісник Уманського ДАУ. 2004. № 1–2. С. 13–20.
 143. Господаренко Г. М., Прокопчук І.В. Ефективність застосування дефекату на чорноземі опідзоленому у польовій сівозміні. Аграрний вісник Причорномор’я. 2004. Вип. 26. С. 78–81.
 144. Копитко П. Г., Господаренко Г. М., Карасюк І. М. П. А. Власюк і уманська школа хліборобства. Академік Власюк Петро Антипович (1905–1980): Бібліогр. покажч. Київ : ННЦ ІАЕ, 2005. С. 14–19.
 145. Господаренко Г., Карачка В. Розподіл елементів живлення по ширині захва­ту розкидача залежно від форм добрив. Пропозиція. 2005. № 4. С. 75.
 146. Господаренко Г. М., Машинник С. В. Формування врожаю ярої м'якої пшениці залежно від різного рівня азотного живлення. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. 2005. Вип. 61. С. 17–23.
 147. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Вплив дефекату на фоні тривалого застосування добрив на фосфатний режим ґрунту в ланках польової сівозміни. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. 2005. Вип. 61. С. 70–76.
 148. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю. Вплив рівня родючості ґрунту на економічну стабільність сортів ярого ячменю. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. 2005. Вип. 61. С. 121–129.
 149. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Баланс азоту, фосфору та калію у польовій сівозміні за 40-річного застосування добрив. Вісник Уманського ДАУ. 2005. № 1–2. С. 13–21.
 150. Saljnikov E., Hospodarenko H., Funakawa S. and Kosaki T. 2005. Effect of fertilization and manure application on nitrogen mineralization potentials in Ukraine. Zemljiste i biljka, vol. 54, 3: 221-230.
 151. Господаренко Г. М., Господаренко С. Г. Динаміка продуктивності польової сівозміни за тривалого (40 років) застосування добрив. Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвипуск до VІІ з'їзду УТҐА (липень 2006 р., м. Київ). Книга третя. Харків, 2006. С. 34–36.
 152. Господаренко Г. М., Машинник С. В. Використання портативного приладу N-тестер для проведення діагностики азотного живлення ярої м'якої пшениці. Зб. тез ІІІ Міжн. наук. конф. молодих вчених «Інноваційні напрямки наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва». Харків, 2006. С. 145–147.
 153. Господаренко Г. М., Машинник С. В. Азотний режим чорнозему опідзоленого під ярою м'якою пшеницею за різних доз і строків внесення азотних добрив. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. 2006. Вип. 63. Ч. І. С. 10–19.
 154. Климович П. В., Господаренко Г. М. Вплив добрив на динаміку вмісту основ­них елементів живлення в рослинах сорго зернового. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. 2006. Вип. 63. Ч. І. С. 106–113.
 155. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Каричковський В. Д. Економічна оцінка вирощування сортів ярого ячменю за тривалого удобрення в сівозміні. Зб. наук. пр. Луганського НАУ. 2006. №69 (92). С. 15–20.
 156. Господаренко Г. М., Климович П. В. Реакція сорго зернового на удобрення на чорноземі опідзоленому. Зб. наук. пр. Луганського НАУ. 2006. №69 (92). С. 20–26.
 157. Господаренко Г. М., Машинник С. В. Економічна ефективність застосування азотних добрив під яру м'яку пшеницю. Зб. наук. пр. Луганського НАУ. 2006. №69 (92). С. 26–30.
 158. Господаренко Г. М., Машинник С. В. Особливості діагностики азотного живлення ярої м'якої пшениці портативним приладом «N-тестер». Вісник Полтавської державної академії. 2006. №4. С. 129–134.
 159. Господаренко ГМ., Машинник С.В. Вплив азотних добрив на врожайність і якість ярої м'якої пшениці в умовах Правобережного Лісостепу. Аграрні вісті. 2006. №3. С. 7–11.
 160. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю. Урожайність і якість зерна сортів ярого ячменю за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Спец. вип. 4(37). Т. 1. Миколаїв, 2006. С. 39–40.
 161. Господаренко Г. М., Климович П. В. Динаміка засвоєння основних елементів живлення сорго зерновим і коефіцієнти їх використання з добрив. Зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного університету. 2007. Вип. 15. С. 191–197.
 162. Господаренко Г. М., Прокопенко Е. В. Вплив добрив на продуктивність льону олійного на чорноземі опідзоленому Зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного університету. 2007. Вип. 15. С. 204–207.
 163. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Динаміка кислотності чорнозему опідзоленого за тривалого застосування різних рівнів та систем удобрення у польовій сівозміні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2007. Вип. №(39). Ч. 1. С. 242–248.
 164. Іщенко Т. Д., Копитко П. Г., Грицаєнко З. М., Господаренко Г. М., Єщенко В. О. Біолого-екологічні основи формування продуктивності с.-г. культур при застосуванні хімічних і біологічних препаратів. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ «Основи формування продуктивності с.-г. культур за інтенсивних технологій вирощування». 2008. С. 21–44.
 165. Геркіял О. М., Господаренко Г. М., Коларьков Ю. В. Агрохімія: навчальний посібник. Умань, 2008. 300 с.
 166. Системи технологій в рослинництві / За ред. Г. М. Господаренка і В. О. Єщенка: Навчальний посібник. Умань: СПД Сочінський, 2008. 368 с.
 167. Господаренко Г. М., Прокопенко Е. В. Продуктивність льону олійного при застосуванні добрив на чорноземі опідзоленому. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2008. Вип. 3 (46). Т. 2. С. 68–73.
 168. Господаренко Г. М., Любич В. В. Вплив доз і строків застосування азотних добив на хлібопекарські властивості тритикале ярого. Зб. матер. Всеукр. наук.-пр. конф. «Вісник науковця–2009» (2 квітня 2009 р.). Миколаїв, НУК, 2009. С. 206–208.
 169. Господаренко Г. М., Машинник О. О. Шляхи оптимізації мінерального живлення ячменю ярого. Зб. матер. Всеукр. наук.-пр. конф. «Вісник науковця–2009» (2 квітня 2009 р.). Миколаїв, НУК, 2009. С. 209–210.
 170. Господаренко Г. М., Прокопенко Е. В. Поживний режим чорнозему опідзоленого і врожай льону олійного за різного удобрення. Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. 2009. Вип. 70. С. 21–29.
 171. Господаренко Г. М., Любич В. В. Реакція сортів тритикале ярого на рівень азотного живлення. Зб. наук. пр. Уманского ДАУ. 2009. №72. С. 21–30.
 172. Господаренко Г. М., Любич В.В. Якість зерна тритикале ярого залежно від рівня азотного живлення. Матеріали V Міжнар. наук.-пр. конф. 18–20 травня 2009 р. «Наукові дослідження – теорія і експеримент '2009». Полтава: Вид-во «Інтерграфіка», 2009. Т. 7.–С. 21–23.
 173. Господаренко Г. М., Любич В. В. Формування якісних показників зерна тритикале ярого за різного рівня родючості чорнозему опідзоленого. Матеріали тез Міжнар. наук.-пр. конф. «Інноваційні технології в умовах глобального потепління».–Мелітополь: ТДАТУ, 2009. С. 31–33.
 174. Рекомендації до проведення сівби озимих зернових культур під урожай 2010 року в Черкаській області/ Колектив авторів.– Сміла: ЧІАПВ, 2009. 32 с.
 175. Господаренко Г. М., Черно О. Д. До 85-річчя з дня народження І. М. Карасюка. Вісник Уманського ДАУ. 2009. №71. С. 108–109.
 176. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. Реакція різних сортів пшениці озимої на удобрення. Вісник Харківського НАУ. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». 2009. №1. С. 131–136.
 177. Господаренко Г. М., Любич В. В. Вплив доз і строків застосування азотних добрив на елементи структури врожаю сортів тритикале ярого. Зб. наук. пр. Вінницького ДАУ. 2009. Вип. 38. С. 25–32.
 178. Господаренко Г. М., Любич В. В. Вплив азотного живлення на кормову цінність зерна тритикале ярого. «Наукові вісті – 2009»: зб. матеріалів Всеукр. н.-пр. конф. Миколаїв, 2009. С. 67–71.
 179. Господаренко Г. М., Трус О. М. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на вміст і запаси гумусу та азоту в чорноземі опідзоленому. Зб. наук. праць Уманського НУС. Умань, 2010. Ч. 1. Вип. 73. С. 144–150.
 180.  Господаренко Г. М., Трус О. М. Зміна запасів гумусу в ґрунті за тривалого (44 роки) застосування добрив у польовій сівозміні. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск до VIII з'їзду УТГА (м. Житомир 5–9 липня 2010 р.). Охороні ґрунтів – державну підтримку. Харків, 2010. Кн. третя. С. 237–239.
 181.  Господаренко Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур. Київ : Вища освіта, 2010. 191 с.
 182. Господаренко Г. М. Агрохімія : підручник. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010. 410 с.
 183.  Господаренко Г. М. Удобрення зернових культур. Агробізнес сьогодні. 2010. №8.(183). С. 30–31.
 184.  Господаренко Г. М. Зануда Р. М. Вплив норм і строків внесення мінеральних добрив на врожай і якість насіння рижію ярого. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2010. №73. Ч. 1. Агрономія. С. 8–12.
 185.  Господаренко Г. М., Калієвська І. А. Забезпеченість сільськогосподарських культур основними елементами живлення за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2010. №73. Ч. 1 Агрономія. С. 144–150.
 186.  Господаренко Г. М. Удобрення зернобобових культур. Агробізнес сьогодні. 2010. №9(184). С. 18–19.
 187.  Господаренко Г. М. Удобрення кукурудзи. Агробізнес сьогодні. 2010. №10(185). С. 18–19.
 188.  Господаренко Г. М. Удобрення ріпаку. Агробізнес сьогодні. 2010. №11(186). С. 18–19.
 189.  Господаренко Г. М. Удобрення соняшника. Агробізнес сьогодні. 2010. №12 (187). С. 18–19.
 190.  Господаренко Г. М. Удобрення озимої пшениці. Агробізнес сьогодні. 2010. №19–20. С. 26–29.
 191. Господаренко Г. М. Удобрення озимої пшениці. Агробізнес сьогодні. 2010. №21. 22. С. 32–35.
 192. Господаренко Г. М., Любич В. В. Хлібопекарські властивості зерна тритикале ярого за різних норм і строків внесення азотних добрив. Вісник Полтавської ДАА. 2010. №1. С. 6–10.
 193. Господаренко Г. М., Любич В. В. Динаміка вмісту азоту в рослинах сортів тритикале ярого залежно від норм і строків застосування азотних добрив [Електронний ресурс]. Електронне наукове видання: Наукові доповіді НУБіП. Київ. 2010. №2. Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-2/10hhmnfa.pdf
 194.  Господаренко Г. М., Любич В. В. Азотний режим ґрунту під посівами тритикале ярого залежно від доз і строків застосування азотних добрив. Агрохімія і ґрунтознавство (Спеціальний випуск до VІІІ з’їзду УТГА 5–9 липня 2010 р. «Охороні ґрунтів – державну підтримку»). Житомир, 2010. С. 163–165.
 195.  Господаренко Г. М. Удобрення ріпаку озимого. Агробізнес сьогодні. 2011. №7. С. 18–19.
 196.  Господаренко Г. М., Трус О. М. Вплив тривалого застосування добрив на показники родючості чорнозему опідзоленого та продуктивність сівозміни. Вісник Полтавської ДАА. 2011. №1 (60). С. 17–21.
 197.  Господаренко Г. М., Трус О. М. Баланс гумусу в чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу за тривалого (45 років) застосування добрив у польовій сівозміні. Зб. наук. пр. Вінницького НАУ. 2011. 8 (48). С. 69–74.
 198. 198.      Господаренко Г. М. Особливості формування фотосинтетичного апарату посівами буряку цукрового за різних форм і строків застосування добрив. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2011. С. 50–55.
 199.  Господаренко Г. М., Любич В. В. Урожайність тритикале ярого за різного вмісту азоту мінеральних сполук у ґрунті. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2011. С. 217–222.
 200.  Господаренко Г., Машинник О. Вплив позакореневих підживлень мікроелементами на динаміку вмісту їх рухомих сполук у ґрунті та рослинах ячменю ярого. Вісник Львівського НАУ: агрономія. 2011. №15(2). С. 31–36.
 201. Господаренко Г. М., Машинник О. О. Вплив тривалого застосування добрив на вміст рухомих сполук мікроелементів у ґрунті. Вісник Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». 2011. №2. С. 92–96.
 202. Господаренко Г. М., Машинник О. О. Вплив позакореневих підживлень мікродобривами на продуктивність ячменю ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу. Зб. наук. пр. Вінницького НАУ. Серія: с.-г. науки. 2011. №9 (49). С. 3–10.
 203. Тестові завдання для контролю якості підготовки фахівців напряму 6.090101 «Агрономія» / За ред. С. М. Каленської, Г. М. Господаренка, С. М. Кравченка та ін. Київ : Аграрна освіта, 2011. 370 с.
 204. Господаренко Г. М., Машинник О. О. Формування структурних елементів урожаю ячменю ярого за позакореневих підживлень мікродобривами. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2011. Вип. 77. Ч. 1. Агрономія. С. 7–14.
 205. Господаренко Г. М., Сухомуд О. Г. Особливості живлення та удобрення пшениці озимої. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2011. Вип. 78. Ч. 1. Агрономія. С. 31–44.
 206. Господаренко Г. М., Машинник О. О. Стресостійкість рослин ячменю ярого залежно від позакореневого підживлення мікродобривами. Автотрофні та інтродуковані рослини. 2011. Вип. 7. С. 115–119.
 207. Господаренко Г. М. Оптимізація норм добрив. Farmer. 2011. №12. С. 40–42.
 208. Господаренко Г. М., Машинник О. О. Економічна та енергетична ефективність застосування мікродобрив у системі удобрення ячменю ярого. Зб.матеріалів Всеукр. н.-пр. конф. «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України». Умань, 2012. С. 80–82.
 209. Господаренко Г. М., Трус О. М. Економічна ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у польовій сівозміні. Зб.матеріалів Всеукр. н.-пр. конф. «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України». Умань, 2012. С. 82–84.
 210. Господаренко Г. М. Обов'язкові норми добрив для польової сівозміни. Матер. регіон. н.-пр. конф. «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров'я в контексті сталого розвитку». Черкаси, 2012. С. 35– 37.
 211. Господаренко Г. М., Климович П. В., Сасінєвич О. Ю. Ріст і продуктивність сорго зернового залежно від рівня мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України. Зб. наук. пр. «Новітні технології вирощування с.-г. культур». Київ, 2012. Вип. 14. С. 51–56.
 212. Господаренко Г. М. Удобрення гречки. Farmer. 2012. №5. С. 60–61.
 213. Господаренко Г. М. Особливості удобрення сої. Farmer. 2012. №4. С. 16–18.
 214. Господаренко Г. М. Удобрення ячменю ярого. Farmer. 2012. №4. С. 56–57.
 215. Господаренко Г. М. Умови збереження вмісту гумусу в ґрунті польової сівозміни / Г. М. Господаренко, О. М. Трус. І. В. Прокопчук. Біологічні системи. 2012. Т. 4. Вип. 1. С. 31–34.
 216. Господаренко Г. М., Любич В. В., Сухомуд О. Г. Вміст клейковини в зерні пшениці ярої та її якість залежно від рівня азотного живлення. Зб. наук. пр. «Новітні технології вирощування с.-г. культур». Київ, 2012. Вип. 115. С. 87–91.
 217. Сухомуд О. Г., Любич В. В., Господаренко Г. М. Якість хліба пшениці озимої за різних норм азотних добрив. Матер. Першої Міжнарод. конф. «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів в Україні». Кам´янець-Подільський: ПП «Медобори–2006», 2012. С. 226–227.
 218. Ґрунтознавство з основами геології: програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.090101 «Агрономія» співавтор Господаренко Г. М. Київ : Аграрна освіта, 2012. 26 с.
 219. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Вплив видів, норм і строків внесення мінеральних добрив на врожай жита озимого. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2012. Вип. 79. Ч. 1. Агрономія. С. 13–19.
 220. Господаренко Г. М., Трус О. М., Прокопчук І. В. Баланс гумусу в ґрунті за різного удобрення в польовій сівозміні. Матеріали Всеукр. наук. конф (Чернівці, 19–21 квітня 2012 р.). Чернівці, 2012. С. 12–13.
 221. Господаренко Г. М. Ефективність добрив. Farmer. 2012. №9. С.13–14.
 222. Господаренко Г. М. Безпідстилковий гній. Farmer. 2012. №9. С.16–18.
 223. Господаренко Г. М. Підстилковий гній. Farmer. 2012. №9. С.22–24.
 224. Господаренко Г. М. Еколого-агрономічне значення сидеральних парів. Тези доп. ІІІ Міжвуз. наук. конф. «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи до суспільства»: Умань, 2012. С. 23–26.
 225. Господаренко Г. М. Пташина органіка. Farmer. 2012. №10. С. 34–35.
 226. Господаренко Г. М., Єщенко Н. Б. Окупність мінеральних добрив урожаєм сої на чорноземі опідзоленому правобережного Лісостепу. Зб. наук. праць УНУС. 2012. Вип. 81. Ч. 1. Агрономія. С. 8–14.
 227. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Вплив інокуляції за різного удобрення на структуру врожаю нуту. Зб. наук. праць УНУС. 2012. Вип. 81. Ч. 1. Агрономія. С. 97–105.
 228. Потапович О. А., Господаренко Г. М., Любич В. В., Сухомуд О. Г. Войтовська В. І. Патент на корисну модель № 77116 «Спосіб відбору зразків ґрунту за локального внесення добрив». Бюл. №2. 25.01.2013 р.
 229. Потапович О.А., Господаренко Г. М., Любич В. В., Сухомуд О. Г. Войтовська В. І. Патент на корисну модель № 82368 Спосіб визначення міграції нітратної форми азотних добрив. Бюл. № 14 від 25.07. 2013 р.
 230. Господаренко Г. М. Особливості удобрення зернобобових культур. Farmer. 2013. №3. С. 66–68.
 231. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Доцільність удобрення культур, що вирощуються на сидеральний пар. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука на службі сільського господарства». Миколаїв: Миколаївська ДСДС і ЗЗ, 2013. С. 125–126.
 232. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Вплив мінеральних добрив та інокуляції насіння на формування симбіотичного апарату нутом. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука на службі сільського господарства. Миколаїв: Миколаївська ДСДС і ЗЗ, 2013. С. 97–105.
 233. Господаренко Г. М., Ткаченко І. Ю. Вплив фосфорно-калійного живлення на врожай пшениці спельти. Матер. Міжнар.наук.-практ.конф. «Наука на службі сільського господарства. Миколаїв: Миколаївська ДСДС і ЗЗ, 2013. С. 121–122.
 234. Господаренко Г. М., Кривда Ю. І. Оптимізація норм добрив у польовій сівозміні. Матер. Всеукр. конф. «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». Умань, 2013. С. 7–10.
 235. Господаренко Г. М., Ткаченко І. Ю. Діагностика азотного живлення пшениці спельти за допомогою N-тестер. Зб. ст. Всеукр. н.-практ. конф. «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя». Запоріжжя, 2013. Т. 2. С. 28–30.
 236. Господаренко Г. М. Удобрення в умовах зрошення. Farmer. 2013. №4. С. 14–16.
 237. Господаренко Г. М. Система зелених добрив. Farmer. 2013. №3. С. 30–32.
 238. Англо-український словник з ґрунтознавства та агрохімії Г. М. Господаренко, О. О. Олійник, І. В. Прокопчук, О. Ю. Стасінєвич / За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ЗАТ «Нічлава», 2013. 315 с.
 239. Господаренко Г., Прокопчук С. Вміст клітковини, крохмалю та білка в зерні нуту залежно від фону мінерального удобрення та інокуляції: Матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ.  Інтернет-конф. «Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми. Тернопіль: Крок, 2013. С. 13–15.
 240. Господаренко Г. Солома без вогню. Farmer. 2013. №6. С. 62–63.
 241. Господаренко Г. М. Удобрення пшениці озимої восени. Сучасні аграрні технології. 2013. №8. С. 30–34.
 242. Господаренко Г. М.  Агрохімія: підручник / Г. М. Господаренко. Київ : Аграрна освіта, 2013. 406 с.
 243. Господаренко Г. Особенности удобрения овощных культур в условиях орошения. Овощеводство. 2013. №9. С. 32–36.
 244. Господаренко Г. Особенности удобрения овощных культур в условиях орошения. Овощеводство. 2013. №10. С. 35–38.
 245. Господаренко Г. М., Черно О. Д. До 115-річчя з дня народження М. М. Шкварука. Вісник Уманського НУС. 2013. № 1–2. С. 157–160.
 246. Господаренко Г. М., Єщенко Н. Б. Урожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому залежно від різних видів і норм добрив та їх ефективність. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2013. Вип. 82. С. 8–14.
 247. Господаренко Г. М. Пташник М. М. Вплив азотних добрив на продуктивність жита озимого на чорноземі опідзоленому. Зб. наук. праць Уманського НУС. 2013. Вип. 82. С. 120–125.
 248. Господаренко Г. М. Прокопчук С. В. Вплив удобрення та інокуляції на показники якості нуту. Зб.наук. пр. Уманського НУС. 2013. Вип. 83. С. 12–19.
 249. Господаренко Г. М. Ткаченко І. Ю. Особливості удобрення пшениці спельти азотними добривами. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2013. Вип. 83. С. 127–135.
 250. Господаренко Г. Живлення на старті. Farmer. 2013. №9. С. 58–60.
 251. Господаренко Г. М. Мінеральне живлення культур і якість урожаю. Посібник українського хлібороба. 2013. Т. 2. С. 87–91.
 252. Господаренко Г. М., Ткаченко І. Ю. Якість пшениці спельти залежно від удобрення. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і біологія». 2013. Вип. 11 (26). С. 47–50.
 253.  Господаренко Г. М., Нікітіна О. В., Кривда Ю. І. Уміст і запаси рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Сумського НАУ. Серія «Агрономія і біологія». 2013. Вип. 11(26). С. 47–50.
 254. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Вплив удобрення та інокуляції на фізичні показники якості зерна нуту. Зб. тез Міжнар. н.-п. конф. «Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних економічних умовах». Скадовськ, 2013. С. 84–85.
 255. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Урожайність зерна жита озимого залежно від умов азотного живлення. Зб. тез Міжнар. н.-п. конф. «Перспективи розвитку рослинницької галузі в сучасних економічних умовах». Скадовськ, 2013. С. 86–87.
 256. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Влияние видов, норм и cтроков внесения  азотних удобрений на технологические свойства зерна ржи озимой. Научное обеспечение картофелеводства, овощеводства и бахчеводства: достижения и перспективы. Алматы, 2013. С. 182–185.
 257. Господаренко Г., Лисянський О. Сидеральний пар як попередник пшениці озимої. Матеріали ІІ Міжнар. н.-п. інтернет конф. Тернопіль, 2013. С. 10–11.
 258. Hospodarenko G. M., Ptasnyk M. M. Content of protein and starch in the grain of winter rye depending on the kings, norms and terms of fertilization. Матеріали Міжнар.н.-п. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2013. С. 83–84.
 259. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Формування симбіотичного апарату та врожайність нуту залежно від мінерального живлення та інокуляції насіння. Зб. наук. праць «Агробіологія» БНАУ. 2013. С. 158–161.
 260. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Вміст білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від видів норм і строків внесення добрив. Новітні агротехнології. 2013. 31(1). С. 5–10.
 261. Господаренко Г., Ткаченко И. Содержание клейковины в зерне пшеницы спельты при разных уровнях азотного питания. Agrarian science. Stiinta Agricola. 2013. №2. S. 30–34.
 262. Господаренко Г. М., Ткаченко І. Ю. Формування якості пшениці спельти під впливом  азотних добрив. Зб. наук. праць Уманського НУС. 2014. Вип. 84. С. 8–14.
 263. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Вплив азотних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2014. №1. С. 3–8.
 264. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманського НУС. 2014. №1. С. 8–12.
 265. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Динаміка вмісту азоту в рослинах жита озимого та коефіцієнт його використання з добрив. Вісник Уманського НУС. 2014. №1. С. 21–24.
 266. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Формування симбіотичного апарату та врожай нуту залежно від удобрення та інокуляції. Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Кн. 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. Харків, 2014. С. 155–158.
 267. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Динаміка вмісту загального  азоту в надземній масі  жита озимого залежно від видів, норм і строків внесення добрив та коефіцієнт його використання з добрив. Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. Харків, 2014. С. 158–159.
 268. Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Вплив удобрення на олійність насіння рижію ярого. Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. Харків, 2014. С. 159–161.
 269. Господаренко Г. М., Ткаченко І. Ю. Особливості мінерального живлення пшениці спельти. Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. Харків, 2014. С. 161–163.
 270. Господаренко Г. М., Ткаченко І. Ю. Формирование продуктивности пшеницы спельты в зависимости от удобрения на черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом. Почвоведение и агрохимия. 2014. №1 (52). С. 226–236.
 271. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Оздоровлення ґрунтів культивуванням чорнобривців у сидеральному пару. Матеріали Міжнар. н.-п. інтернет конф. «Актуальні проблеми ґрунтознавства, землеробства і агрохімії». Львів, 2014. С. 45–51.
 272. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Оцінка ефективності внесення азотних добрив під жито озиме за економічними, агрохімічними та енергетичними показниками. Матеріали Міжнар. н.-п. інтернет конф. «Актуальні проблеми ґрунтознавства, землеробства і агрохімії». Львів, 2014. С. 203–211.
 273. Господаренко Г. М., Ткаченко І. Ю. Поживний режим ґрунту за різних систем удобрення пшениці спельти. Матеріали Міжнар. н.-п. інтернет конф. «Актуальні проблеми ґрунтознавства, землеробства і агрохімії». Львів, 2014. С. 211–217.
 274. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Урожайність нуту залежно від удобрення та інокуляції насіння. Особистість С. Ф. Третьякова в формуванні засад сучасного екологічного землеробства Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам’яті С. Ф. Третьякова (Полтава 13–14 травня 2014 року). Полтава, 2014. С. 26–28.
 275. Господаренко Г. М., Нікітіна О. В. Вміст рухомих сполук калію в ґрунті за тривалого застосування різних норм калійних добрив у польовій сівозміні. Особистість С.Ф. Третьякова в формуванні засад сучасного екологічного землеробства Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам’яті С. Ф. Третьякова (Полтава 13–14 травня 2014 року). Полтава, 2014. С. 28–29.
 276. Hospodarenko G. M., Ptasnyk M. M. Protein уield with winter rye grain уield, depending on the species, norms, and terms nitrogen fertilization. Особистість С. Ф. Третьякова в формуванні засад сучасного екологічного землеробства Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам’яті С. Ф. Третьякова (Полтава 13–14 травня 2014 року). Полтава, 2014. С. 107–118.
 277. Пат. 91701 Україна, МПК А01В 79/00. Спосіб оптимізації симбіотичної азотфіксувальної здатності нуту на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України / Господаренко Г. М., Прокопчук С. В., Прокопчук І. В.; заявник та власник Уманський національний університет садівництва. № u 2014 01933; заявл. 26.02.2014; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13.
 278. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Влияние минеральных удобрений на питательный режим чернозема оподзоленного и урожайность нута. Земледелие и защита растений. Прилуки, 2014. № 4 (95). С. 35–38.
 279. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Oсобливості удобрення культур сидерального пару. Матеріали Міжнар. н.-п.  конф. «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку АПК держави». Київ, 2014. С. 129–131.
 280. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Ефективність ризобофіту залежно від особливостей удобрення нуту. Охорона ґрунтів. Вип. 1. Матеріали Міжнар. н.-п. конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави». Київ, 2014. С. 132–135.
 281. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В., Кривда Ю. І., Нікітіна О. В. Агрохімічні показники якості чорнозему опідзоленого після тривалого (49 років) застосування добрив у польовій сівозміні. Охорона ґрунтів. Вип. 1. Матеріали Міжнар. н.-п. конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави». Київ, 2014. С. 135–139.
 282.  Господаренко Г. М., Пташник М. М. Вплив, норм і строків внесення азотних добрив на динаміку вмісту основних елементів живлення в рослинах жита озимого. Охорона ґрунтів. Випуск 1. Матеріали Міжнар. н.-п. конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави». Київ, 2014. С. 139– 142.
 283. Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Реакція рижію ярого на удобрення. Охорона ґрунтів. Вип. 1. Матеріали Міжнар. н.-п. конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави». Київ, 2014. С. 142–144.
 284. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Єщенко Н. Б. Продуктивність культур зернової сівозміни за різного удобрення. Охорона ґрунтів. Вип. 1. Матеріали Міжнар. н.-п. конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави». Київ, 2014. С. 144–147.
 285. Господаренко Г. М., Ткаченко І. Ю. Винос основних елементів живлення рослинами пшениці спельти. Охорона ґрунтів. Вип. 1. Матеріали Міжнар. н.-п. конференції «Агрохімічна служба України: роль і місце в розвитку агропромислового комплексу держави». Київ, 2014. С. 147–149.
 286. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Оптимізація азотного живлення жита озимого. Матер. І Всеукр. н.-п. конф. молодих учених «Раціональне використання земельних ресурсів, забезпечення і підвищення родючості ґрунтів. Рівне, 2014. С. 29–32.
 287. Господаренко Г., Ткаченко І. Якість пшениці спельти залежно від особливостей удобрення азотними добривами. Вісник Львівського НАУ: серія «Агрономія». 2014. №18. С. 68–75.
 288. Господаренко Г. Н., Єщенко Н. Б. Урожайность основных зерновых культур Правобережной Лесостепи Украины в зависимости от удобрения. Земледелие и защита растений. 2014. №3. С. 33–36.
 289. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Вплив видів, норм і строків внесення азотних добрив на елементи структури врожаю жита озимого. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 22. С. 137–141.
 290. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Влияние видов, норм и cтроков внесения удобрений на формирование листовой поверхности озимой ржи. Науковий огляд. 2014. №7. С. 78–85.
 291. Господаренко Г., Прокопчук І. Вплив мінерального удобрення та інокуляції на продуктивність нуту. Вісник Львівського НАУ: агрономія. 2014. №18. С. 62–68.
 292.  Лабораторний практикум до проведення занять з курсу ґрунтознавства з основами геології. Умань: Уманський НУС, 2014. 40 с.
 293. Ptashnyk M. M., Hospodarenko G. M. Effekt of species norms and timing of nitrogen fertilizers on ctructural elements of winter rye harvest. Матеріали Міжнар. н.-п. конференції «Актуальні  питання сучасної аграрної науки». Умань, 2014. С. 82–83.
 294. Господаренко Г. Н., Пташник М. М. Реализация продуктивности ржи озимой в зависимости от удобрения. Аграрний вісник Півдня. Одеса, 2014. Вип. 1. С. 7–10.
 295. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Вплив видів і доз мінеральних добрив на врожай сидеральних культур у Правобережному Лісостепу. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2014. Вип. 86. Ч. 1 Агрономія. С. 13–17.
 296. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Оптимізація мінерального живлення жита озимого. Вісник Сумського НАУ. 2014. Вип. 9 (28). С. 56–61.
 297. Господаренко Г. Н., Лисянський А. Л. Влияние удобрения на особенности водопотребление сидератов и водный режим чернозема оподзоленного Правобережной Лесостепи. Пути повышения эффективнсоти орошаемого земледелия. 2015. Вып. 1 (57). С. 151–157.
 298.  Господаренко Г. М., Черно О. Д. Урожайність пшениці озимої після різних попередників на фоні тривалого застосування добрив у сівозміні. Землеробство. 2015. Вип. 1. С. 28–31.
 299. Доценко О., Мірошниченко М., Господаренко Г. Система удобрення ячменю озимого. Пропозиція. 2015. №9. С. 66–68.
 300. Забезпеченість ґрунтів Херсонської області мікроелементами для польових  і плодових культур / А. І. Фатєєв, М. М. Мірошниченко, В. А. Величко, … [Г. М. Господаренко] / За ред. А. І. Фатєєва та А. В. Морозова.  Харків: вид-во ТОВ «Щедра садиба», 2015. 105 с.
 301.  Господаренко Г. М. Живлення та удобрення кукурудзи. Агробізнес сьогодні. 2015. №8 (303). С. 30–32.
 302. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Вплив сидеральних парів на врожай пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України / Матеріали Міжнар. н.-п. конференції «Актуальні питання ведення землеробства в умовах зміни клімату». Херсон, 2015. С. 29–31.
 303. Господаренко Г. М., Нікітіна О. В. Вплив тривалого застосування добрив на вміст обмінних сполук калію в чорноземі опідзоленому. Матеріали Міжнар. н.-п. конференції «Актуальні  питання ведення землеробства в умовах зміни клімату». Херсон, 2015. С. 31–34.
 304. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В., Білокур О. Ю. Біоенергетична ефективність застосування добрив і бактеріальних препаратів під нут / Матеріали Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання ведення землеробства в умовах зміни клімату». Херсон, 2015. С. 34–37.
 305. Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Вплив особливостей удобрення на площу листової поверхні рижію ярого. Матеріали Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання ведення землеробства в умовах зміни клімату». Херсон, 2015. С. 37–39.
 306. Господаренко Г. М. Агрохімія: Підручник. Київ : ТОВ СІК ГРУП Україна, 2015. 376 с.
 307. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Зміна показників родючості  чорноземі опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив”. Львів. 2015. С. 68–75.
 308. Господаренко Г. Н., Никитина О. В., Кривда Ю. И. Баланс калия в черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом при длительном применении удобрений. Почвоведения и агрохимия. 2015. №1(54). С. 134–139.
 309. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Особливості решток сидератів щодо здатності утримувати воду. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив”. 2015. Львів. 2015. С. 64–68.
 310. Господаренко Г. М., Любич В. В., Ткаченко І. Ю. Продуктивність пшениці спельти озимої залежно від норм і строків внесення азотних добрив / Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Агрохімічні та агроекологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив”. 2015. Львів. 2015. С. 240–248.
 311. Господаренко Г. Н., Рассадина И. Ю. Обеспеченность рыжика ярового элементами питания в зависимости от особенности удобрения. Земледелие и защита растений. 2015. №3. С. 43–45.
 312. Господаренко Г. М. Живлення та удобрення ріпаку. Агробізнес сьогодні. 2015. №1 (308). С. 34–37.
 313. Господаренко Г. М. Живлення та удобрення ріпаку. Агробізнес сьогодні. 2015. №2. С. 40–44.
 314. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді. Зб. наук. пр. Уманського НУС. Вип. 87. Ч. 1: Агрономія, 2015. С. 7–13.
 315. Господаренко Г. М., Пташник М. М. Оптимізація мінерального живлення жита озимого. Зб. наук. пр. Уманського НУС. Вип. 87. Ч. 1: Агрономія, 2015. С. 41–50.
 316. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами. Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 2 (85). Т. 1. Ч. 2. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. 2015. С. 13–21.
 317. Господаренко Г. М. Система застосування добрив: навч. посібник. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2015. 332 с.
 318. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Баланс основних елементів живлення в ґрунті за тривалого застосування добрив. Землеробство. 2015. Вип. 2 (89). С. 47–50.
 319. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому. Зб. наук. пр. Вінницького НАУ «Сільське господарство та лісівництво». 2015. №1. С. 5–11.
 320. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Вплив різноудобреного сидерального пару на протиерозійну стійкість ґрунту. Матер. Всеукр. наук. конф. «Збереження різноманіття в контексті сталого розвитку». Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2015. С. 42–45.
 321. Господаренко Г. М., Нікітіна О. В., Прокопчук І. В. Калійна радіоактивність ґрунту за тривалого застосування добрив. Матер. Всеукр. наук. конф. «Збереження різноманіття в контексті сталого розвитку». Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2015 С. 45–47.
 322. Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Екологічна доцільність вирощування рижію. Матер. Всеукр. наук. конф. «Збереження різноманіття в контексті сталого розвитку». Черкаси: ФОП Белінська О. Б., 2015 С. 48–50.
 323. Господаренко Г. М. Система збалансованого живлення. Агробізнес сьогодні. 2015. №20 (315). С. 52–55.
 324. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Прокопенко Е. В. Врожайність зерна ячменю ярого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманського НУС. 2015. №1. С. 3–6.
 325. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від удобрення. Вісник Уманського НУС. 2015. №1. С. 11–15.
 326. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Особливості вивчення та оцінки ефективності сидерального пару. Матеріали н.-п. конф. «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості» м. Одеса, 16–17 вересня 2015 р. Київ, 2015. С. 70–71.
 327. Пат. 100281 Україна, МПК С05В 3/00. Спосіб визначення міграції сульфатів добрив у ґрунті / Господаренко Г. М., Любич В. В., Рассадіна І. Ю.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2014 11043; заявл. 09.10.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. №14.
 328. Господаренко Г. М., Нікітіна О. В. Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив. Вісник Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». 2015. №1. С. 28–33.
 329. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Кривда Ю. І. Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Житомирського НАЕУ. 2015. №2 (51). С. 3–10.
 330. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Алелопатичний вплив сидеральних культур на пшеницю озиму. Вісник Житомирського НАЕУ. 2015. №2 (51). С. 190–198.
 331. Господаренко Г. Н., Лисянский А. Л. Влияние удобрения сидератов на интенсивность эмиссии С-СО2 на черноземе оподзоленном. Матер. Всеросс. конф. «Агротехнологии ХХ1 века» (11–13 ноября 2015 г.). Пермь: Пермская ТСХА, 2015. Ч. 1. С. 31–35.
 332. Господаренко Г. М., Трус О. М., Станіславський О. В. Вплив тривалого (50 років) застосування органічних добрив у польовій сівозміні на вміст і запаси гумусу в чорноземі опідзоленому. Матер. ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2015. С. 44–45.
 333. Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Якість насіння рижію ярого залежно від удобрення. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 58. Ч. 1. С. 55–60.
 334. Господаренко Г. М., Любич В. В., Ткаченко І. Ю. Продуктивність пшениці спельти озимої залежно від строків внесення азотних добрив. Агрохімічні та екологічні проблеми підвищення родючості ґрунтів і використання добрив: матеріали Міжн. наук.-пр. інтернет-конф. Дубляни. 2015. С. 240–247.
 335. Господаренко Г. М., Любич В. В., Ткаченко І. Ю. Вплив норм і строків внесення азотних добрив на вміст білка в зерні пшениці спельти озимої. Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку: Міжн. наук.-пр. конф. Дніпропетровськ. 2015. С. 103–104.
 336. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новак Л. Л., Руденко Л. Д., Возіян В. В. Якість крупи із зерна спельти та її зв'язок з умістом білка. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. Дніпро. 2015. №4 (38). С. 11–15.
 337. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. Хлібопекарські властивості зерна спельти залежно від вуглеводно-амілазного комплексу. Зб. наук. пр. Агробіологія. Біла Церква. 2015. №2 (121). С. 57–61.
 338. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Сидерати – резерв відтворення родючості ґрунту. Агробізнес сьогодні. 2015. №24. С. 31–37.
 339. Господаренко Г. Н., Прокопчук И. В. Содержание гумуса в черноземе оподзоленном после длительного применения удобрений в полевом севообороте. Почвоведение и агрохимия. 2015. №2 (55). С. 102–107.
 340. Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай рижію ярого залежно від удобрення. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне, 2015. Вип. 2 (67). С. 233–242.
 341. Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Фотосинтетична діяльність рижію ярого залежно від удобрення в Правобережному Лісостепу. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2015. Вип. 3 (86). С. 93–99.
 342. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Формування органічної речовини сидератами та їх вплив на врожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 58. Ч. ІІ. С. 48–55.
 343. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Рециркуляція біогенних елементів у ґрунті за різних сидератів та їх удобрення. Зб. наук. пр. УНУС. 2016. Вип. 88. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 7–16.
 344. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Прокопчук С. В., Рассадіна І. Ю. Ефективність застосування сірчаних добрив під польові культури на чорноземі опідзоленому. Зб. наук. пр. УНУС. 2016. Вип. 88. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 39–46.
 345. Пат. 104152 Україна, МПК. Спосіб кулінарної оцінки круп'яних продуктів із зерна тритикале і пшениці / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В., Возіян В. В.: заявник і власник Уманський НУС. № u 2015 07630; заявл. 30.07.2015; опубл. 12.01.2016. Бюл. №1.
 346. Господаренко Г. М. Удобрення сільськогосподарських культур. Київ : «СІК ГРУП Україна», 2016. 276 с.
 347. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Баланс азоту в ґрунті польової сівозміни за 50-річного застосування добрив. Землеробство: міжвід. темат. наук. зб. 2016. Вип. 2 (91). С. 22–29.
 348. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Економічна ефективність застосування добрив у ланці сівозміни сидеральний пар–пшениця озима. Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства: Матеріали Міжнар. н.-п. Інтернет конф. 18–19 лютого 2016 р. Львів, 2016. С. 227–235.
 349. Пат. 104798 Україна, МПК. Спосіб визначення компенсувальної дози азоту при застосуванні на добриво рослинних решток / Господаренко Г. М., Лисянський О. Л.: заявник і власник Уманський НУС. № u 2015 05461; заявл. 03.06.2015; опубл. 25.02.2016. Бюл. №4.
 350. Пат. 105281 Україна, МПК. Спосіб енергоощадного удобрення культур у ланці сидеральний пар–пшениця озима / Господаренко Г. М., Лисянський О. Л.: заявник і власник Уманський НУС. № u 2015 09149; заявл. 23.09.2015; опубл. 10.03.2016. Бюл. №5.
 351. Господаренко Г. М. Живлення та удобрення соняшнику. Агрономія сьогодні. 2016. №3. С. 44–48.
 352. Довідник нормативних показників якості продукції сільськогосподарських культур у різних грунтово-кліматичних зонах України (довідково-нормативна інформація) С. А. Балюк, М. В. Лісовий, … [Г. М. Господаренко] /За ред. С. А. Балюка, М. В. Лісового. Харків: Смугаста типографія, 2016. 46 с.
 353. Господаренко Г. Н. Особенности мінерального питания и удобрения картофеля. Овощеводство. 2016. №3. С. 52–56.
 354. Господаренко Г. Н. Особенности мінерального питания и удобрения картофеля. Овощеводство. 2016. №4. С. 34–36.
 355. Hospodarenko G. M. Changes in organic part of the soil and acid-base balance depending on green manure fertilization in podzolized chernozem / G. M. Hospodarenko, O. L. Lysianskyi. Agricultural Science and Practice. 2016. V. 3(2). P. 11–18.
 356. Господаренко Г. М., Євчук Є. В., Костецька К. В., Малежик І. Ф. Застосування порошку сухих плодів глоду в технології хліба. Матеріали Міжнар. н.-п. конф. «Імпортнозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництв і рослинництва» (26–27 травня 2016 р.). Умань, 2016. С. 38–40.
 357. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю.. Бойко В. П. Продуктивність пивоварного ячменю за різних норм мінеральних добрив на чорноземі опідзоленому. Матеріали Міжнар. н.-п. конф. «Імпортнозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництв і рослинництва» (26–27 травня 2016 р.). Умань, 2016. С. 75–77.
 358. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. Ефективність застосування органічної системи удобрення в польовій сівозміні. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2016. С. 38–43.
 359. Господаренко Г. Живлення та удобрення ріпаку. Агрономія сьогодні. 2016. №2. С. 40–44.
 360. Господаренко Г. М., Трус О. М., Білик А. В. Агрофізичні властивості ґрунту після тривалого застосування різних систем удобрення. Матеріали Всеукр. наук. конф. «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». Умань: Уманський НУС, 2016. С. 23–25.
 361. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Вплив різних комбінацій NРК в 4-пільній сівозміні на поживний режим ґрунту та врожайність сої. Матеріали Всеукр. наук. конф. «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». Умань: Уманський НУС, 2016. С. 30–31.
 362. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. Вміст хлору в чорноземі опідзоленому після тривалого застосування добрив к польовій сівозміні. Матеріали Всеукр. наук. конф. «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції». Умань: Уманський НУС, 2016. С. 90–92.
 363. Господаренко Г. М. Удобрення сіяних трав. Farmer. 2016. №6. С. 110–111.
 364. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Якість зерна пшениці озимої за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманського НУС. 2016. №1. С. 11–15.
 365. Господаренко Г. Мікроелементи для рослин. Biolife. 2016. №1. С. 16–19.
 366. Господаренко Г. М., Новак Ю. В., Рассадіна І. Ю. Винесення основних елементів живлення рижієм ярим залежно від удобрення. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2016. Вип. 89. Ч. 1. Сільськогосподарські науки. С. 7–13.
 367. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Кривда Ю. І. Вміст і баланс мікроелементів і важких металів у грунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2016. Вип. 89. Ч. 1. Сільськогосподарські науки. С. 103–113.
 368. Пшениця спельта / Г. М. Господаренко, П. В. Костогриз, В. В. Любич та ін./ За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна». 2016. 312 с.
 369. Господаренко Г. М. Передмова. Пшениця спельта / Г. М. Господаренко, П. В. Костогриз, В. В. Любич та ін./ За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна». 2016. С. 8–12.
 370. Господаренко Г. М. Удобрення. Пшениця спельта / Г. М. Господаренко, П. В. Костогриз, В. В. Любич та ін./ За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна». 2016. С. 135–158.
 371. Господаренко Г. М. Екологічні та економічні ефекти при вирощуванні пшениці спельти. Пшениця спельта / Г. М. Господаренко, П. В. Костогриз, В. В. Любич та ін./ За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна». 2016. С. 256–269.
 372. Пат. 109225. Спосіб лабораторного випікання хліба із борошна пшеничного зі спельти / Господаренко Г. М., Осокіна Н. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Петренко В. В., Возіян В. В.; заявник та власник Уманський національний університет садівництва. № u 2015 11532; заявл. 23.11.2015; опубл. 10.08.2016. Бюл. №15.
 373. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Вміст поживних речовин у ґрунті після удобрення сидеральних парів. Агрохімія і ґрунтознавство. 2016. Вип. 85. С. 65–72.
 374. Трус О. М., Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Гумус чорнозему опідзоленого та його відтворення. Умань: Редак.-видав. Відділ Уманського НУС, 2016. 228 с.
 375. Система удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХІ століття. С. А. Балюк, М. М. Мірошниченко, … [Г. М. Господаренко] / За ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка. Київ : Альфа-стевія, 2016. 400 с.
 376. Лісовий М. В., Доценко О. В., Господаренко Г. М. Удобрення озимих зернових культур. Система удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХІ століття. С. А. Балюк, М. М. Мірошниченко, … [Г. М. Господаренко] / За ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка. Київ : Альфа-стевія, 2016. С. 53–80.
 377. Крамарьов С. М., Чабан В. І., Мірошниченко М. М., Фатєєв А. І., Господаренко Г. М. та ін. Система удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХІ століття. С. А. Балюк, М. М. Мірошниченко, … [Г. М. Господаренко] / За ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка. Київ : Альфа-стевія, 2016. С. 99–132.
 378. Заришняк А. С., Іваніна В. В., Господаренко Г. М., Куц О. В. Удобрення коренеплодів. Система удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХІ століття. С. А. Балюк, М. М. Мірошниченко, … [Г. М. Господаренко] /За ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка. Київ : Альфа-стевія, 2016. С. 155–172.
 379. Господаренко Г. М., Фатєєв А. І., Семенов Д. О. Удобрення олійних культур. Система удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХІ століття. С. А. Балюк, М. М. Мірошниченко, … [Г. М. Господаренко] / За ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка. Київ : Альфа-стевія, 2016. С. 173–184.
 380. Гаврилюк В. А., Господаренко Г. М. Удобрення прядивних культур. Система удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХІ століття. С. А. Балюк, М. М. Мірошниченко, … [Г. М. Господаренко] / За ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка. Київ : Альфа-стевія, 2016. С 199–206.
 381. Скрильник Є. В., Кутова А. М., Господаренко Г. М. Удобрення кормових трав. Система удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХІ століття. С. А. Балюк, М. М. Мірошниченко, … [Г. М. Господаренко] / За ред. С. А. Балюка, М. М. Мірошниченка. Київ : Альфа-стевія, 2016. С. 207–216.
 382. Пат. 110269 Україна МПК. Спосіб оцінки якості хліба зі спельти / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2015 12030; заявл. 04.12.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.
 383. Господаренко Г. М., Нікітіна О. В., Прокопчук І. В. Еколого-економічне обґрунтування рівня та системи удобрення в польовій сівозміні. Матеріали ІV Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. С. 36–38.
 384. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю. Бойко В. П. Баланс поживних речовин у ґрунті за різного удобрення культур сівозміни та використання нетоварної частини урожаю. Матеріали ІV Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. С. 38–40.
 385. Рассадіна І. Ю., Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. Вплив мінеральних добрив на якість рижію ярого. Матеріали ІV Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. С. 78–79.
 386. Чередник А. Ю., Господаренко Г. М. Питання ефективності застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали ІV Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. С. 91–93.
 387. Черненко Д. В., Господаренко Г. М. Стан і перспективи застосування регулятора росту рослин на пшениці озимій. Матеріали ІV Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. С. 93–95.
 388. Пат. 111564 Україна МПК. Спосіб оцінювання азотфіксувальної здатності бобових культур / Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Прокопчук С. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2016 05894; заявл. 31.05.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
 389. Пат. 112843 Україна МПК. Спосіб кулінарної оцінки екструдату з круп’яних продуктів тритикале та пшениці, збагаченого нетрадиційною сировиною підвищеної біологічної цінності / Любич В. В., Господаренко Г. М., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2016 08019; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
 390. Пат. 112841 Україна МПК. Спосіб кулінарної оцінки екструдату із зерна тритикале та пшениці або круп’яних продуктів / Любич В. В., Господаренко Г. М., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2016 08014; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016. Бюл. № 24.
 391. Пат. 112304 Україна МПК. Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2016 06341; заявл. 10.06.2016; опубл. 12.12.2016. Бюл. № 23.
 392. Пат. 112842 Україна МПК. Спосіб кулінарної оцінки крупи манної із зерна тритикале та пшениці / Любич В. В., Господаренко Г. М., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2016 08016; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016. Бюл. № 24.
 393. Пат. 105470 Україна. Спосіб отримання крупи тритикалевої плющеної / Господаренко Г. М., Дмитрук Є. А., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2015 08131; заявл. 17.08.2015; чинний з 25.03.2016, Бюл. № 6.
 394. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Амінокислотний склад білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії. Вісник Уманського НУС. 2016. №2. С. 44–48.
 395. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Урожай зерна кукурудзи залежно від норм і систем удобрення. Тези доп. Всеукр. н.-п. конф. «Проблеми збалансованого ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах». Рівне: О. Зень, 2016. С. 120-122.
 396. Пат. 113336 Україна, МПК. Спосіб визначення вмісту хлориду натрію в комбікормах. Господаренко Г. М., Любич В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2016 07391; заявл. 07.07.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.
 397. Пат. 113900 Україна, МПК G01N 27/00. Спосіб визначення вмісту клейковиноутворювальних білків у зерні тритикале та пшениці / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2016 06340; заявл. 10.06.2016; чинний з 27.02.2017, Бюл. № 4.
 398. Господаренко Г. М. Удобрення садових культур. Київ : «СІК ГРУП Україна», 2017. 340 с.
 399. Господаренко Г., Никитина О., Прокопчук И. Калий на винос. Зерно. 2017. №3. С. 126–130.
 400. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. Баланс азоту в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2017. Вип. 90. Ч. 1. С.-г. науки. С. 7–13.
 401. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Кисельова М. І. Вплив гібридизації TR. AESTIVUM / TR. SPELTA на геометричну характеристику зернівок пшениці спельти. Матеріали VI Міжнар. наук. конф. «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання) (15–17 березня 2017 року). Умань, 2017. С. 157–158.
 402. Господаренко Г., Любич В. Дельта спельты. Зерно. 2017. №4 (133). С. 126–130.
 403. Господаренко Г. М., Любич В. В. Влияние удобрения пшеницы спельты на формирование белка и клейковины в зерне. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив». Умань: Ред.-вид. відділ Уманського НУС, 2017. С. 41–42.
 404. Господаренко Г. М., Черненко Д. В. Особливості застосування регуляторів росту рослин на посівах пшениці озимої. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив». Умань: Ред.-вид. відділ, 2017. С. 99–101.
 405. Господаренко Г. М., Чередник А. Ю. Гумусова деградація чорнозему опідзоленого в польовій сівозміні. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив». Умань: Ред.-вид. відділ, 2017. С. 105–106.
 406. Господаренко Г. Преувеличенное истощение. Зерно. 2017. №3 (132). С. 146–150.
 407. Якість сільськогосподарської продукції / А. С. Заришняк, В. Є. Дишлюк, С. А. Балюк, … [Г. М. Господаренко]. Посібник хлібороба України. 2017. Т. 1. С. 81–90.
 408. Господаренко Г. М., Лисянський О. Л. Удобрювальна цінність сидеральних парів. Посібник хлібороба України. 2017. Т. 1. С. 105–108.
 409. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Геометричні параметри зернівок пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії. Агробіологія. 2017. №1. С. 105–111.
 410. Господаренко Г. М., Любич В. В. Вміст амінокислот у зерні сортів і ліній пшениць в умовах органічного виробництва. органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. Житомир, 2017. С. 27–32.
 411. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Любич В. В., Полянецька І. О. Круп’яні властивості зерна різних сортів і ліній пшениці спельти. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. №1. С. 56–67.
 412. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В. Фізико-механічні властивості зерна різних сортів і ліній пшениць. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. № 3. С. 120–135.
 413. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В. Вміст вітамінів у зерні пшениці спельти залежно від мінерального живлення. Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях до вирішення продовольчої безпеки: матеріали Міжн. наук.-пр. конф. Центральне, 2017. С. 113–114.
 414. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення. Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства НААН». Чабани, 2017. Вип. 3. С. 192–199.
 415. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф., Капрій М. М. Характеристика твердості та міцності зернівок пшениці спельти залежно від сорту та лінії. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 1. С. 86–94.
 416. Господаренко Г. М., Любич В. В., Листопад Ф. К. Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 2. С. 74–86.
 417. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Черно О. Д., Любич В. В. Екотоксикологічне оцінювання зерна пшениці озимої за тривалого (з 1965 р.) застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. №4(46). 2017. С. 5–11.
 418. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. Вплив типу зерна пшениці на техніко-економічні показники круп’яного виробництва та кулінарну оцінку готового продукту. Вісник Уманського НУС. 2017. №. С. 38–43.
 419. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В. Технологічне оцінювання виходу борошна із зерна пшениці спельти залежно від водотеплового оброблення. Наукові доповіді НУБіП. 2017. Вип. 269. С. 215–224.
 420. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. Оцінювання борошномельних властивостей зерна різних сортів і ліній пшениці спельти. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Nitra. 2017. Vol. 1. Р. 450–454.
 421. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф. Формування хлібопекарських властивостей зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії. Вісник Львівського НАУ. 2017. Вип. 21. С. 124–129.
 422. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Капрій М. М. Оцінювання борошномельних властивостей зерна різних сортів і ліній пшениці спельти. Вісник Сумського НАУ. 2017. Вип. 2(33). Серія «Агрономія і біологія». С. 140–145.
 423. Господаренко Г. Н., Любич В. В. Технология переработки зерна пшеницы спельты в крупу. Зерно. 2017. № 2. С. 36–38.
 424. Господаренко Г. Н., Любич В. В., Полянецкая И. О., Новиков В. В., Воробйова Н. В. Продуктивная и технологическая ценность некоторых сортов пшеницы мягкой озимой в Правобережной Лесостепи. Переработка и управления качеством сельскохозяйственной продукции: Материалы ІІІ Международной науч.-практ. конф. (г. Минск, 23–24 марта 2017 г.). Минск, 2017. С. 223–227.
 425. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф., Капрій М. М. Характеристика хлібопекарських властивостей зерна різних сортів і ліній пшениці спельти. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Матеріали V наук.-практ. конференції молодих вчених і спеціалістів (21 квітня 2017 р.). Центральне, 2017. С. 34–35.
 426. Господаренко Г. Н., Любич В. В. Фізичні властивості зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. Актуальні проблеми підвищення родючості ґрунтів та застосування агрохімічних засобів в агрофітоценозах: матеріали Міжнар. наук.-прак. Інтернет-конф. Львів, 2017. С. 276–282.
 427. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Капрій М. М. Фізичні параметри зернівок різних сортів і ліній пшениці спельти. Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. (Дніпро, 25–26 травня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 88–89.
 428. Господаренко Г. Н., Любич В. В. Вплив видів, норм і строків внесення азотних добрив на вміст білка та клейковини в зерні пшениці спельти. Теорія і практика інноваційних розробок молодих вчених у грунтово-агрохімічній науці: матеріали Всеукраїнської наук.-прак. конф. (18–19 травня 2017 р.). Харків, 2017. С. 40–41.
 429. Господаренко Г. М., Любич В. В., Кисельова М. І., Полянецька І. О., Новіков В. В., Возіян В. В. Техніко-економічні показники круп’яного виробництва залежно від типу зерна пшениці озимої. Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матеріали Міжн. наук.-прак. конф. Умань, 2017. С. 78–80.
 430. Господаренко Г. М. та ін. Симбіотична азотфіксація та врожай /Г. М. Господаренко, В. І. Невлад, І. В. Прокопчук, С. В. Прокопчук (за заг. ред. Г. М. Господаренка). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 324 с.
 431. Hospodarenko G. M., Yevchuk Y., Kostetska K., Novikov V., Stasinevech O., Malezhyk I. Using powder of dry hawthorn berries in bread technology. Carpathian journal of food science and tecyology. 2017. Vol. 9 (2). P.135–142.
 432. Господаренко Г. М. Особливості живлення та удобрення часнику. Матеріали н.-п. конф. «Технологічні аспекти вирощування часнику, інших цибулевих і с.-г. рослин». Умань, 2017. С. 18–20.
 433. Господаренко Г. М. Особливості удобрення деяких видів цибулі. Матеріали н.-п. конф. «Технологічні аспекти вирощування часнику, інших цибулевих і с.-г. рослин». Умань, 2017. С. 20–23.
 434. Господаренко Г. М., Цигода В. С., Прокопчук І. В. Забур’яненість та продуктивність буряку цукрового залежно від глибини оранки і системи удобрення. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2017. Вип. 91. Ч. 1. С. 7–18.
 435. Господаренко Г. М., Цигода В. С. Глибина основного обробітку та система удобрення, як фактор впливу на забур’яненість посівів цукрових буряків та їхню продуктивність. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2017. Вип. 91. Ч. 1. С. 64–74.
 436. Осокіна Н. М., Господаренко Г. М., Герасимчук О. П., Матвієнко Н. П. Вплив режимів живлення на технологічні показники пшениці озимої сорту Подолянка. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2017. Вип. 91. Ч. 1. С. 74–82.
 437. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Прокопчук С. В. Симбіотична азотфіксувальна здатність нуту та продуктивність культури за різного удобрення. Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 25. С. 25–30.
 438. Шемякін М. В., Господаренко Г. М. Сучасні підходи до формування режимів зрошення. Матеріали регіон. н.-п. конф. «Зрошуване землеробство: сьогодення проблеми, перспективи» (2–3 листопада 2017 р.). Дніпро: ДДАЕУ, 2017. С. 54–57.
 439. Пат. 105455 Україна. Спосіб отримання крупи тритикалевої цілої / Господаренко Г. М., Дмитрук Є. А., Любич В. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2015 07815; заявл. 06.08.2015; чинний з 25.03.2016, Бюл. № 6.
 440. Пат. 118329 Україна. Спосіб визначення верхньої межі оптимального вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунті / Господаренко Г. М., Сухомуд О. Г., Прокопчук І. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2016 08333; заявл. 28.07.2016; чинний з 10.08.2017, Бюл. № 15.
 441. Пат. 118968 Україна. Спосіб визначення кондитерських властивостей зерна тритикале і пшениці / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В., Возіян В. В., Кротик А. С.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2016 13205; заявл. 23.12.2016; чинний з 11.09.2017, Бюл. № 17.
 442. Господаренко Г. М., Трус О. М., Трус Л. О. Агрохімічні показники чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2017. С. 28–30.
 443. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Прокопчук І. В., Любич В. В. Формування вмісту білка і клейковини в зерні пшениці озимої за тривалого (з 1964 р.) застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Умань, 2017. С. 30–32.
 444. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна сортів і ліній пшениць. Вісник Полтавської ДАА. 2017. №4. С. 11–17.
 445. Доценко О., Мирошниченко Н., Семенов Д., Панасенко Е., Господаренко Г. Удобрение подсолнечника: современно и эффективно. Пропозиція. 2017. №4. С.11–13.
 446. Liubych V., Hospodarenko H., Poltoretskyi S. Qualiti teatures of spelt wheat grain. Saarbrücken. Germani: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 108 p.
 447. Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої / Г. М. Господаренко, В. С. Кравченко, С. В. Машинник, В. В. Любич, М. В. Калієвський. За заг. ред. Г. М. Господаренка. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 248 с.
 448. Господаренко Г. М. Вступ. Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої / Г. М. Господаренко, В. С. Кравченко, С. В. Машинник, В. В. Любич, М. В. Калієвський. За заг. ред. Г. М. Господаренка. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. С. 5–7.
 449. Господаренко Г. М. Умови і методика проведення досліджень. Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої / Г. М. Господаренко, В. С. Кравченко, С. В. Машинник, В. В. Любич, М. В. Калієвський. За заг. ред. Г. М. Господаренка. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. С. 32–47.
 450. Господаренко Г. М., Машинник С. В. Ефективність застосування азотних добрив під пшеницю яру. Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої / Г. М. Господаренко, В. С. Кравченко, С. В. Машинник, В. В. Любич, М. В. Калієвський. За заг. ред. Г. М. Господаренка. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. С. 100–190.
 451. Господаренко Г. Н., Любич В. В., Матвиенко Н. П. Качество зерна пшеницы озимой после длительного (с 1965 г.) применения удобрений в полевом севообороте. Актуальные научные исследования в современном мире. 2018. №1–5 (33). С. 134–138.
 452. Господаренко Г. М. Система застосування добрив: Підручник. Київ : «СІК ГРУП Україна», 2018. 376 с.
 453. Господаренко Г. М. Агрохімія: Підручник. Київ : «СІК ГРУП Україна», 2018. 560 с.
 454. Пат. 118329 Україна. Спосіб визначення верхньої межі оптимального вмісту рухомих сполук калію в ґрунті / Господаренко Г. М., Черно О. Д., Прокопчук І. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2017 07954; заявл. 31.07.2017; чинний з 10.04.2018. Бюл. № 7.
 455. Poltoretskyi S., Hospodarenko H., Liubych V., Poltoretskа N., Demydas H. Toward the of origin and distribution history of Triticum spelta L. Ukrainion Journal of Ecology. 2018. 8(2). 263–268 (Web of science).
 456. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Вплив насиченості сівозміни різними видами добрив на вміст кальцію, магнію і сірки у чорноземі опідзоленому. Матеріали всеукр. наук. конф. «Інноваційні агротехнології». Умань: Ред.-вид.. відділ УНУС. 2018. С. 12–14.
 457. Hospodarenko H., Prokopchuk I., Prokopchuk S. and Trus А. Humus content in a podzolized chernozem after a long-term application of fertilizers in a field crop rotation. Agronomy Research. 2018. 16(3). 728–736 (Scopus).
 458. Господаренко Г. Н., Черно Е. Д., Прокопчук И. В., Любич В. В. Урожайность и качество зерна пшеницы озимой после длительного (с 1965 г.) применения удобрений в полевом севообороте. Вестник Прикаспия. 2018. № 1. С. 4–10.
 459. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Вплив вапнування на вміст рухомих сполук мікроелементів у чорноземі опідзоленому. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2018. № 92. Ч. 1. Сільськогосподарські науки. С. 187–195.
 460. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В. та ін. Формирование качества макарон и кондитерских изделий из зерна пшеницы спельты. Вісник аграрної науки Причорноморя. 2018. Вип. 1. С. 100–210.
 461. Господаренко Г. М., Любич В. В., Ульянич І. Ф. Макаронні властивості сортів і ліній пшениці спельти. Матеріали Міжнар. н.-п. конф. «Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення».  Житомир, 2018. С. 298–300.
 462. Господаренко Г. М., Любич В. В., Матвієнко Н. П. Формування якості та врожайності зерна пшениці озимої за тривалого (з 1965 р.) застосування добрив у польовій сівозміні. Матеріали Міжнар. н.-п. конф. «Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення. Житомир, 2018. С. 33–35.
 463. Babenko L. M., Hospodarenko H. M., Rozhkov R. V., Parij Y. F., Parij M. F., Babenko A. V., Kosakivska I. V. Triticum spelta: Origin, biological characteristics and perspectives for use in breeding and agriculture. Regulatory Mechanisms in Biosistems. 2018. V. 9(2). 250–257 (Web of science).
 464. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Вплив співвідношення видів і доз мінеральних добрив на фосфатний режим чорнозему опідзоленого. Агрохімія і ґрунтознавство. 2018. Спецвипуск. С. 151–153.
 465. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Вміст хімічних елементів у зерні пшениці озимої після тривалого застосування різних систем удобрення в польовій сівозміні. Агрохімія і ґрунтознавство. 2018. Спецвипуск. С. 151–153.
 466. Hospodarenko H. M., Karpenko V. P., Liubych V. V. Characteization of avinoacid content of grain of different wheat varieties. Agricultural Science and Practice. 2018. Vol. 5. №2. 52–59 (Web of Science).
 467. Hospodarenko H., Liubych V., Novikov V. Optimization of production process of different solidity. EUREKA: Life Sciences. 2018. №5. 3–15.
 468. Господаренко Г. М., Любич В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф. Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти. Вісник аграрної науки Причорноморя. 2018. Вип. 1(97). С. 199–210.
 469. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Борошномельні властивості зерна пшениці спельти залежно від сорту та ліній. Агробіологія. 2018. №1(138). С. 59–67.
 470. Господаренко Г. М., Любич В. В., Матвієнко Н. П. Хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої залежно від удобрення, попередника та тривалості зберігання. Агробіологія. 2018. №1(138). С. 98–106.
 471. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Трансформація кислотно-основних показників ґрунту та баланс кальцію за різного удобрення та вапнування. Агробіологія. 2018. №1(138). С. 144–150.
 472. Господаренко Г. М., Любич В. В., Воробйова Н. В. Пшениця спельта в органічному землеробстві. Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. конф.]. Житомир : О. О. Євенок, 2018. С. 444–449.
 473. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Желєзна В. В. Удосконалення режимів пропарювання за виробництва крупи плющеної із зерна пшениці спельти. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2018. №93. Ч. 1. Сільськогосподарські науки. С. 8–22.
 474. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В., Улянич  І. Ф., Рябовол Я. С. Якість крупи швидкого приготування із крупи пшениці спельти залежно від температури екструдування. Вісник Уманського НУС. 2018. № 1. С. 111–117.
 475. Господаренко Г. Добрива Авангард Кремій Біо на захисті врожаю. Пропозиція. 2018 № 7–8. С. 146–148.
 476. Історія, сьогодення та перспективи факультету агрономії Уманського національного університету садівництва (1868–2018 рр.). Полторецький С. П., Господаренко Г. М., Єщенко В. О. та ін. За ред. С. П. Полторецького. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 124 с.
 477. Poltoretskyi S., Hospodarenko H., Liubych V., Poltoretskа N., Demydas H. Genetic origin and spreading of Triticum spelta L. Journal of Food, Agriculture and Environment. Vol. 16. 2018. P. 24–28.
 478. Hospodarenko G. M., Liubych V. V., Polianetskа I. O. Importance of spelt wheat. Матеріали VI Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманської НУС, 15 листопада 2018 р. Київ : Основа, 2018. С. 21–22.
 479. Господаренко Г. М., Чередник А. Ю. Переваги і недоліки тривалого застосування органічної системи удобрення в польовій сівозміні. Матеріали VI Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманської НУС, 15 листопада 2018 р. Київ : Основа, 2018. С. 61–62.
 480. Господаренко Г. М., Черненко Д. В. Вплив регуляторів росту рослин на формування продуктивності пшениці озимої. Матеріали VI Міжнар. н.-п. конф. «Актуальні питання аграрної науки», присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманської НУС, 15 листопада 2018 р. Київ : Основа, 2018. С. 62–64.
 481. Liubych V. V., Poltoretskyi S. P., Hospodarenko H. M. Innovative technologies and grain products of spelt wheat. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 185 p.
 482. Hospodarenko H., Novikov V., Kravchenko V., Ulianych I. Optimization of water-heat treatment when making flour from ancient wheat. Eastern-European Journal of enterprise Technologies. 2018. 5(11). 37–44 (Scopus).
 483. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Новак Ю. В. Геологія з основами мінералогії. Лабораторний практикум. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 54 с.
 484. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Бойко В. П. Стасінєвич О. Ю. Вплив доз і співвідношень добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої. Вісник Уманського НУС. 2018. №2. С. 77–79.
 485. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Желєзна В. В. Якість круп’яних  продуктів із зерна пшениці спельти. Вісник Уманського НУС. 2018. №2. С. 29–35.
 486. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Комплексне оцінювання системи застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2018. Вип. 2(82) Сільськогосподарські науки. С. 56–66.
 487. Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю. Кореляційна залежність між запасами азоту мінеральних сполук у ґрунті та врожайністю рижію ярого. Вісник Сумського НАУ. 2018. Серія «Агрономія і біологія». Вип. 9(36). С. 22–26.
 488. Господаренко Г. М., Бахмат О. М., Прокопчук І. В., Вишневська Л. В., Кравченко В. С. Складові технології вирощування сої. За заг. ред. Г. М. Господаренка. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 208 с.
 489. Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення. Г. М. Господаренко, В. В. Любич, В. В. Новіков, В. В. Желєзна. За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2019. 176 с.
 490. Передумови формування якості зерна пшениць та продуктів його перероблення. Г. М. Господаренко, В. В. Любич, І. О. Полянецька, В. В. Новіков, В. В. Желєзна За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2019. 336 с.
 491. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліна «Агрохімії» студентами спеціальності 201 „Агрономія” / Господаренко Г. М., Черно О. Д., Мартинюк А. Т.,  Прокопчук І. В., Прокопчук С. В. Умань: Видавець “Сочінський”, 2019. 25 с.
 492. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В., Желєзна В. В. Білково-протеїназний комплекс зерна сортів пшениці спельти залежно від удобрення. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2019. Вип. 94. Ч. 1. С. 8–16.
 493. Господаренко Г. М., Нікітіна О. В., Прокопчук І. В. Зміни у структурі калійного фонду чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2019. Вип. 94. Ч. 1. С. 43–49.
 494. Господаренко Г. М., Бойко В. П., Стасіневич О. Ю., Черно О. Д. Вплив доз і співвідношень добрив у польовій сівозміні на родючість ґрунту та продуктивність пшениці озимої Правобережному Лісостепу України. Таврійський науковий вісник. 2019. №104. С. 180–187.
 495. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю., Бойко В. П. Продуктивність польової сівозміни за різних доз і співвідношень добрив. Наукові горизонти. 2019. №3(76). С. 80–86.
 496. Господаренко Г. Удобрення соняшнику: влучно і вчасно. Пропозиція. 2019. №4. С. 58–61.
 497. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Чередник А. Ю. Хімічний склад зерна пшениці озимої за різного удобрення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій». 28 березня 2019 року. Умань: Редак.-видав. відділ Уманського НУС, 2019. С. 9–10.
 498. Господаренко Г. М., Любич В. В. Продуктивність пшениці спельти залежно від видів добрив, їх поєднання та строків застосування азотних добрив. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій». 28 березня 2019 року. Умань: Редак.-видав. відділ Уманського НУС, 2019. С. 36–37.
 499. Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю, Бойко В. П. Динаміка продуктивності сівозміни залежно від видів добрив та їх поєднання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій». 28 березня 2019 року. Умань: Редак.-видав. відділ Уманського НУС, 2019. С. 44–47.
 500. Удобрення тритикале / Г. М. Господаренко, В. В. Любич, В. С. Кравченко, Л. В. Вишневська. За заг. ред. Г. М. Господаренка. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 176 с.
 501. Hospodarenko H., Cherno O., Prokopchuk I., Serdyuk M. Technological Properties of Winter Wheat Grain Dependingonthe Ecologicaland Geographical Originof a Varietyand Weather Conditions. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. Pp. 699–705.
 502. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Чередник А. Ю. Формування родючості ґрунту за різних систем удобрення в польовій сівозміні. Агрологія. 2019. Т. 2. №1. С. 3–9.
 503. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Чередник А. Ю. Значення органічних добрив у системі удобрення культур польової сівозміни. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія Агрономія. 2019. №22 (2).С. 184–190.
 504. Господаренко Г. Н., Черно Е. Д., Лысянский А. Л. Влияние сидеральних паров на питательный режим чернозема оподзоленного и урожай пшеницы озимой. Почвоведение и защита растений. 2019. №1(62). C. 48–59.
 505. Господаренко Г. Удобрення ріпаку. Пропозиція (спецвипуск). 2019. №7. С. 28–32.
 506. Господаренко Г. М., Бойко В. П., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. Вміст і баланс гумусу в ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні. Миронівський вісник. 2019. Вип. 8. С. 108–122.
 507. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Бойко В. П. Поживний режим ґрунту в польовій сівозміні за різного удобрення. Вісник Уманського НУС. 2019. №1. С. 37–43.
 508. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В. Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення. Вісник Уманського НУС. 2019. №1. С. 129–134.
 509. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В. Передумови вирощування пшениці полби. Наукові читання до 100-річчявід від дня народження І. В. Яшовського (Матеріали Міжнар. наук. конф. 14–15 серпня 2019 р., Чабани). Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 57–59.
 510. Hospodarenko H. M., Liubych V. V., Polianetska I. O., Ulianych I. F. Amino acid content of grain of new wheat varieties and lines // Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання): матеріали VIІІ Міжнародної наукової конференції. Умань, 2019. С. 67–69.
 511. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В. Формування якості зерна пшениці спельти залежно від видів добрив, їх поєднання та строків застосування азотних добрив // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». Умань. 2019. С. 31–33.
 512. Господаренко Г. М., Любич В. В., Желєзна В. В. Якість круп’яних продуктів із зерна пшениці спельти залежно від сорту. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр.», приурочена 175-річчю  Уманського НУС. Умань. 2019. С. 145.
 513. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Черно О. Д., Бойко В. П. Зміна фізико-хімічних показників чорнозему опідзоленого в сівозміні залежно від різного у добрення. Наукові горизонти. 2019. №7(80). С. 55–63.
 514. Господаренко Г. Осіннє удобрення озимих зернових культур. Пропозиція. 2019. №9. С. 72–76.
 515. Господаренко Г. М. Агрохімія: підручник. Київ : «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2019. 560 с.
 516. HOSPODARENKO, H. – PROKOPCHUK, I. – NIKITINA, O. – LIUBYCH, V.: Assessment of the contamination level of a podzolized chernozem with nuclides in a long-term land use. Agriculture (Polnohospodárstvo), vol. 65, 2019, no. 3, pp. 128–135. (DOI: 10.2478/agri-2019-0013). (Cкопус)
 517. Господаренко Г. М. Вапнування: доцільно й ефективно. Агробізнес сьогодні. 2019. №17. С. 58–60.
 518. Господаренко Г. М. Управління кислотністю ґрунтів: вапнування. Агробізнес сьогодні. 2019. №19. С. 46–49.
 519. Господаренко Г. М., Любич В. В. Спельта – пшениця, яку обирає світ. Агробізнес сьогодні. 2019. №21. С. 26–27.
 520. Господаренко Г. М., Любич В. В. Цінна пшениця спельта. Агробізнес сьогодні. 2019. №23. С. 48–50.
 521. Господаренко Г. Удобрення сої. Пропозиція. 2019. №12. С. 68–71.
 522. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Бойко В. П. Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив кукурудзою. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2019. Вип. 95. Ч. 1. С. 76–89.
 523. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Новак Ю. В. Динаміка врожайності буряку цукрового в ланках польової сівозміни за тривалого застосування добрив. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2019. Вип. 95. Ч. 1. С. 128–138.
 524. Господаренко Г. М., Любич В. В., Желєзна В. В., Новіков В. В. Вміст вітамінів у зерні пшениці мякої озимої за різного удобрення. Вісник Уманського НУС. 2019. №2. С. 3–6.
 525. Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового / Г. М. Господаренко, Л. В. Вишневська, А. Т. Мартинюк, Ю. В. Новак, І. В. Прокопчук, В. С. Цигода / За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. 308 с.
 526. Господаренко Г. М. Вступ. Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового / Г. М. Господаренко, Л. В. Вишневська, А. Т. Мартинюк та ін. / За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. С. 5–7.
 527. Господаренко Г. М. Умови і методика проведення досліджень. Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового / Г. М. Господаренко, Л. В. Вишневська, А. Т. Мартинюк та ін. / За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. С. 24–42.
 528. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. Формування продуктивності буряку цукрового в польовій сівозміні за тривалого застосування добрив. Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового / Г. М. Господаренко, Л. В. Вишневська, А. Т. Мартинюк та ін. / За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. С. 43–54.
 529. Господаренко Г. М. Ефективність різних форм, строків і способів внесення мінеральних добрив та інгібіторів нітрифікації під буряк цукровий. Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового / Г. М. Господаренко, Л. В. Вишневська, А. Т. Мартинюк та ін. / За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. С. 139–188.
 530. Господаренко Г. М. Сучасні погляди на мінеральне живлення та удобрення буряку цукрового. Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового / Г. М. Господаренко, Л. В. Вишневська, А. Т. Мартинюк та ін. / За заг. ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. С. 260–273.
 531. Господаренко Г. М. Практикум з агрохімії. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. 148 с.
 532. Господаренко Г. Система удобрення кукурудзи. Пропозиція. Спецвипуск. 2020. №3. С. 10–13.
 533. Господаренко Г. Як годувати соняшник. The Ukrainian Farmer. 2020. №3. С. 76–78.
 534. Господаренко Г. Рідкі азотні добрива. Пропозиція. Спецвипуск. 2020. №4. С. 28–32.
 535. Ecological plasticity and productive potential of tobacco in Central Forest Steppe of Ukraine. K. P. Leonova, A. V. Morgun, H. M. Hospodarenko, I. Y. Rassadinа,V. G. Kryzhanovskiy, A.T. Martyniuk. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 55-62, doi: 10.15421/2020_64 (Web of Science).
 536. Evaluation of the tobacco genotypes by seed productivity. K. P. Leonova, A. V. Morgun, H. M. Hospodarenko, V. V. Ketskalo, S. P. Kotsyuba, V. I. Nevlad. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 449-454, doi: 10.15421/2020_122 (Web of Science).
 537. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І.  О., Желєзна В. В. Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна пшениці м’якої залежно від сорту. Вісник Уманського НУС. 2020. №1. С. 90–97.
 538. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Новак А. В. Стан росту і розвитку рослин пшениці озимої в осінній період вегетації. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2020. Вип. 96. Ч. 1. С. 84–101.
 539. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Бойко В. П. Вплив доз і співвідношень добриву польовій сівозміні на врожайність і якість зерна ячменю ярого. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2020. Вип. 96. Ч. 1. С. 205–218.
 540. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Бойко В. П. Засвоєння основних елементів живлення соєю з ґрунту й добрив. Міжвід. тем. наук. зб. «Агрохімія і ґрунтознавство». 2020. Вип. 89. С. 63–70.
 541. Господаренко Г. Особливості застосування мікродобрив на цукрових буряках. Пропозиція. 2020. №6. С. 50–52.
 542. Родючість ґрунту і продуктивність буряку цукрового: монографія /Л. В. Вишневська, Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький та ін.; за ред. Г. М. Господаренка і С. П. Полторецького. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 178 с.
 543. Господаренко Г. Живлення озимих зернових культур восени. Пропозиція. Спецвипуск. 2020. №7–8. С. 20–23.
 544. Господаренко Г., Карнаух О., Alexander A. Мікроелементи і добрива в живленні рослин: навч. посібник / за заг. ред. Г. Господаренка. Камянець-Подільський: ТОВ Друкарня «Рута», 2020. 348 с.
 545. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Любич В. В., Рябовол Я. С., Крижанівський В. Г. Урожайність та хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої при різних дозах і строках застосування азотних добрив. Вісник Полтавської ДАА. 2020. № 3. С. 21–31.
 546. Господаренко Г. Удобрення кукурудзи. The Ukrainian Farmer. 2020. № 10 (130). С. 64–66.
 547. Господаренко Г. М., Любич В. В., Калантир В. В. Урожайність пшениці твердої озимої залежно від складових системи удобрення. Зб. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур». Дніпро: Дніпропетровський ДАЕУ, 2020. С. 52–55.
 548. Господаренко Г. М., Мусієнко Л. А. Урожайність сочевиці залежно від складових системи удобрення. Зб. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур». Дніпро: Дніпропетровський ДАЕУ, 2020. С. 94.
 549. Господаренко Г. М., Мусієнко Л. А. Система удобрення сочевиці на чорноземі опідзоленому. Матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» (м. Харків, 26–27 листопада 2020 р.). Харків: ХНАУ, 2020. Ч. 1. С. 150–151.
 550. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Любич В. В., Бойко В. П. Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Вісник аграрної науки Причорноморя. 2020. Вип. 3. С. 35–44. | DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107).
 551. Господаренко Г. М., Любич В. В., Калантир В. В. Вплив різних видів і доз добрив на врожайність пшениці твердої озимої. Матріали VІІ Всеукр. наук.-пр. конф «Актуальні питання аграної науки» (Умань, 21 грудня 2020 р.). Умань: УНУС, 2020. С. 12–14.
 552. Господаренко Г. М. Урожайність кукурудзи за NРК-дефіцитних систем удобрення в польовій сівозміні. Матріали VІІ Всеукр. наук.-пр. конф. «Актуальні питання аграної науки» (Умань, 21 грудня 2020 р.). Умань: УНУС, 2020. С. 10–12.
 553. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. Водоутримувальна здатність буряку цукрового залежно від удобрення. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2020. Вип. 97. Ч. 1. С. 72–81.
 554. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Леонова К. П., Бойко В. П. Урожайність і якість насіння сої за різного удобрення на чорноземі опідзоленому. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2020. Вип. 97. Ч. 1. С. 137–144.
 555. Господаренко Г. М., Любич В. В., Желєзна В. В. Вміст амінокислот у зерні пшениці озимої залежно від сорту. Вісник Уманського НУС. Умань, 2020. № 2. С. 78–82.
 556. Господаренко Г. М., Рябовол Я. С., Черно О. Д., Любич В. В., Крижанівський В. Г. Ріст і розвиток пшениці озимої у веснянолітній період вегетації залежно від умов мінерального живлення в Правобережному Лісостепу України. Вісник Уманського НУС. Умань, 2020. № 2. С. 3–8.
 557. Hospodarenko H. M., Liubych V. V. Realization of productivity of winter rye depending on fertilizers. The 6th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science» (February 19–21, 2020). Vancouver, Canada. 2020. Р. 114–119.
 558. Господаренко Г. Н., Киселева М. И., Любич В. В. Оценка сортов озимой мягкой пшеницы селекции Украины и отбор исходного материала, устойчивого к бурой ржавчине. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання): матеріали ІХ Міжн. наук. конф. Умань, 2020. С. 42–47.
 559. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Невлад В. І., Бойко В. П. Баланс калію у ґрунті та ефективність калійдефіцитної системи удобрення. Вісник Уманського НУС. Умань, 2020. № 2. С. 42–47.
 560. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Засвоєння і винесення основних елементів живлення ячменем ярим за різного удобрення. Вісник Уманського НУС. Умань, 2020. № 2. С. 56–62.
 561. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Леонова К. П. Основи геології: лабораторний практикум. Умань : РВЦ Уманського НУС., 2021. 54 с.
 562. Господаренко Г. Не нашкодити. Farmer. 2021. №1 (133). С. 66–67.
 563. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Агрохімія калію / за заг ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. 264 с.
 564. Господаренко Г. М. Колообіг калію у природі. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Агрохімія калію / за заг ред. Г. М. Господаренка. . Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. С. 11–13.
 565. Господаренко Г. М. Умови і методика проведення досліджень. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Агрохімія калію / за заг ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. С. 41–54.
 566. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Зміни у калійному фонді ґрунту. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Агрохімія калію / за заг ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. С. 55–118.
 567. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Система застосування калійних добрив. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Агрохімія калію / за заг ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. С. 140–174.
 568. Господаренко Г. М., Бойко В. П. Ефективність калійних добрив за тривалого застосування в польовій сівозміні. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Агрохімія калію / за заг ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. С. 174–198.
 569. Господаренко Г. М., Нікітіна О. В. Еколого-агрохімічне оцінювання тривалого застосування калійних добрив у польовій сівозміні. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Нікітіна О. В. Агрохімія калію / за заг ред. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. С. 199–223.
 570. Господаренко Г. М., Любич В. В., Калантир В. В. Удобрення пшениці твердої озимої. The XI International Science Conference «Topical issues of modern science and education», March 11–13, 2021, Tallinn, Estonia. 2021. Р. 12–15.
 571. Господаренко Г. М., Бойко В. П., Коломієць Є. О. Урожайність ячменю ярого за різних доз і поєднянь добрив на чорноземі опідзоленому. Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities» (Вінниця, 17 лютого 2021 р.). Grail of science. 2021 № 2–3. С. 231–232.
 572. Господаренко Г. М., Любич В. В., Калантир В. В. Перспективи використання зерна пшениці твердої озимої. Materials of the XV International Science Conference «The world science of modernity. Problems and prospects of development» (March 25 – 26, 2021 Paris, France). Paris, 2021. Р. 15–18.
 573. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Продуктивність польової сівозміни у разі калійдефіцитної системи удобрення. Вісник Полтавської ДАА. 2021. № 1. С. 28–37.
 574. Господаренко Г. М., Любич В. В., Калантир В. В. Вміст крохмалю і клейковини у зерні пшениці твердої озимої залежно від видів і доз добрив. Abstracts of XXII International Scientific and Practical Conference «Іnteraction of society and science: prospects and problems». London, England April 20–23, 2021. Р. 23–25.
 575. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Кравець І. С. Ураження буряку цукрового церкоспорозом і кагатною гниллю залежно від особливостей удобрення. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч. 1. С. 21–34.
 576. Господаренко Г. М., Любич В. В. Алелопатія рослинних решток на посівні властивості зерна пшениці м’якої озимої Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2021. Вип. 98. Ч. 1. С. 246–254.
 577. Господаренко Г. Н., Любич В. В., Калантыр В. В. Формирование урожайности и качества зерна пшеницы твердой озимой в зависимости от удобрения. Плодородие почв и эффективное применение удобрений: материалы Межд. н.-практ. конф. (Минск, 22–25 июня 2021 г.). Минск, 2021. Ч. 2. С. 50–52.
 578.  Господаренко Г. Н., Черно Е. Д. Содержание обменного калия под пшеницей озимой после 55-летнего применения удобрений в севообороте. Плодородие почв и эффективное применение удобрений: материалы Межд. н.-практ. конф. (Минск, 22–25 июня 2021 г.). Минск, 2021. Ч. 2. С. 52–56.
 579. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Винесення основних елементів живлення з ґрунту культурами польової сівозміни за різного удобрення. Агрохімія і ґрунтознавство. 2021. №91. С. 31–40.
 580. Господаренко Г. М., Любич В. В., Калантир В. В. Вміст білка в зерні пшениці твердої озимої і його збір залежно від удобрення. Теоретичні та практичні аспекти сучасних систем землеробства : Матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 150 річчю заснування кафедри землеробства ім. О. М. Можейка (м. Харків, 25 червня 2021 р.). Харків : Друкарня Мадрид, 2021. С. 37–39.
 581. Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії: монографія / О. І. Улянич, Г. М. Господаренко, Л. О. Рябовол та ін. За ред. О. І. Улянич. Дніпро: Середняк Т. К., 2021. 452 с.
 582. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Формування продуктивності пшениці озимої під впливом погодних умов та азотних підживлень в умовах Правобережного Лісостепу. Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії: монографія / О. І. Улянич, Г. М. Господаренко, Л. О. Рябовол та ін. За ред. О. І. Улянич. Дніпро: Середняк Т. К., 2021. С. 29–53.
 583. Господаренко Г. Ближче до насінини. The Ukrainian Farmer. 2021. №8. С. 14–16.
 584. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Бойко В. П. Баланс фосфору в ґрунті та ефективність фосфордефіцитної системи удобрення. Вісник Уманського НУС. Умань, 2021. № 1. С. 21–26.
 585. Господаренко Г. М., Любич В. В., Желєзна В. В., Полянецька І. О. Амінокислотний склад зерна пшениці озимої залежно від сорту. Вісник Уманського НУС. Умань, 2021. № 1. С. 60–65.
 586. Господаренко Г., Прокопчук І., Бойко В. Урожайність і якість зерна кукурудзи за різного удобрення в польовій сівозміні. Вісник Львівського НAУ. Агрономія. 2021. № 25. С. 142–145.
 587. Господаренко Г. М., Любич В. В., Рябовол Я. С. Урожайність і якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2021. Вип. 29. С. 129–139.
 588. Сіліфонов Т. В., Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Урожайність і якість зерна різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в сівозміні. Агробіологія. 2021. №2. С. 65–72.
 589. Господаренко Г. М., Мусієнко Л. А., Столяр А. В. Ефективність азотфіксації сочевиці залежно від удобрення. Біологічні процеси оптимізації продукційного процесу культурних рослин : Матер. Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., присвяченої 60-річчю ІСМАВ НААН (м. Чернігів, 26–27 жовтня 2021 р.). Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2021. С. 135–136.
 590. Hospodarenko H. M., Liubych V. V. Influence of long-term fertilization on yield and quality of spring triticale grain. In Annual 27th International Scientific Conference Research for Rural Development 2021 (pp. 29–35), vol. 36, Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technmologies. DOI: 10.22616/rrd.27.2021.004. (Scopus).
 591. Господаренко Г. М., Яровий Я. С. Урожайність сої за різного удобрення на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 25–26 листопада 2021 р.). Харків: ДБТУ, 2021. С. 62–63.
 592. Господаренко Г.М. Обґрунтування дози внесення рідких органічних добрив. Наукове обґрунтування фітосанітарної безпеки України: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (10 грудня 2021 року, м. Херсон). Херсон: ІЗЗ НААН, 2021. С. 85–86.
 593. Господаренко Г. М., Любич В. В., Гавриленко В. С. Реакція ячменю ярого голозерного на родючість грунту та удобрення на чорноземі опідзоленому. Агрохімічні ресурси та управління агроландшафтів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23–25 листопада 2021 р.). Київ: НУБІП, 2021. С. 24–29.
 594. Господаренко Г. М., Мусієнко Л. А., Галат В. О. Особливості удобрення сої на чорноземі опідзоленому. Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 10 грудня 2021 р.). Умань : УНУС, 2021. С. 9–10.
 595. Господаренко Г. М., Погребняк В. Ю. Ефективність використання сидератів при вирощуванні жита озимого в Правобережному Лісостепу. Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 10 грудня 2021 р.). Умань : УНУС, 2021. С. 10–12.
 596. Господаренко Г. М. Поняття лімітувального чинника в удобренні. Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 10 грудня 2021 р.). Умань : УНУС, 2021. С. 12–14.
 597. Калантир В. В., Господаренко Г. М., Любич В. В. Формування складових структури урожаю пшениці твердої озимої залежно від системи удобрення. Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 10 грудня 2021 р.). Умань : УНУС, 2021. С. 14–16.
 598. Сіліфонов Т. В., Господаренко Г. М., Любич В. В. Продуктивність різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в сівозміні. Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 10 грудня 2021 р.). Умань : УНУС, 2021. С. 67–69.
 599. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Мартинюк А. Т. Агроекономічні перспективи застосування азотних добрив під польові культури. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2021. Вип. 99. Ч. 1. С. 6–16. DOI 10.31395/2415-8240-2021-99-1-6-16.
 600. Господаренко Г.М., Мартинюк А.Т., Черно О.Д. Обґрунтування межі доцільності застосування калійних добрив. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2021. Вип. 99. Ч. 1. С. 68–80. DOI 10.31395/2415-8240-2021-99-1-68-80.
 601. Сіліфонов Т. В., Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Притуляк Р. М., Полянецька І. О. Фізико-хімічні властивості зерна різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2021. Вип. 99. Ч. 1. С. 206–222.
 602. Господаренко Г. М. Значення нетоварної продукції у відновленні родючості чорнозему опідзоленого в польовій сівозміні. Ґрунти України: трансформація і відновлення родючості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої всесвітньому дню ґрунту (Київ, 7 грудня 2021 р.). Київ : Видавництво НУБІП України, 2021. С. 36–38.
 603. Сидеральна система удобрення пшениці м’якої озимої / Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський, В. В. Любич, І. О. Полянецька. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. 216 с.
 604. Господаренко Г. М., Любич В. В., Бомко С. М. Формування врожаю сої залежно від складових агротехнології. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2021. 184 с.
 605. Сіліфонов Т. В., Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Урожайність і якість зерна різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в сівозміні. Агробіологія. 2021. №2. С. 146–156.
 606. Калантир В. В., Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В. Індекси продуктивності пшениці твердої озимої за різних систем удобрення в сівозміні. Таврійський науковий вісник. 2021. Вип. 122. С. 34–40.
 607. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Невлад В. І. Обґрунтування межі доцільності застосування фосфорних добрив. Вісник Уманського НУС. 2021. №2. С. 13–19. DOI 10.31395/2310-0478-2021-2-13-19.
 608. Сіліфонов Т. В., Господаренко Г. М., Карпенко В. П., Бурляй О. Л., Любич В. В., Новіков В. В. Формування врожайності різностиглих сортів пшениці м’якої озимої та її складових за різних систем удобрення. Вісник Уманського НУС. 2021. №2. С. 20–30.  DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-20-30.
 609.  Господаренко Г. М., Черно О. Д., Леонова К. П. Трансформація сполук фосфору чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення в польовій сівозміні. Вісник Уманського НУС. 2021. №2. С. 31–36. DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-31-36.
 610. Hospodarenko H., Liubych V., Oliinyk O., Polianetska I., Silifonov T. Infuence of fertilization on the crop rotation productivity and the balance of essential nutrients in the soil. Rev. Fac. Nac. Agron. Medellín. 2022. Vol. 75(2). Р. 9919–9928. https://doi.org/10.15446/rfnam.v75n2.98290. (Скопус).
 611. Hospodarenko H.M., Liubych V.V., Silifonov T.V. Physico-chemical properties of grain of different ripening soft winter wheat varieties under different fertilizer systems // Tendencies of development science and practice. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Boston, USA 2022. Pp. 19-21.
 612. Hospodarenko H.M., Liubych V.V., Silifonov T.V. Yield formation of various soft winter wheat varieties and its components under different fertilizer systems // Science, trends and perspectives of development. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. Budapest, Hungary 2022. Pp. 11-13.
 613. Hospodarenko H., Liubych V., Oliinyk O. Баланс азоту в польовій сівозміні Правобережного Лісостепу. The ХV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», April 19 – 22, 2022, Madrid, Spain. Р. 21–24.
 614. Hospodarenko, H., Cherno, O., Ryabovol, L., Leonova, K., & Liubchenko, A. (2022). Fractional composition of mineral phosphates of podzolized chernozem after prolonged use of fertilisers in field crop rotation. Scientific Horizons, 25(2), 28-35. DOI: 10.48077/scihor.25(2).2022.28-35 (Scopus).
 615. Hospodarenko, H., Mostoviak, I., Karpenko, V., Liubych, V., & Novikov, V. (2022). Yield andquality of winter durum wheatgrain depending on the fertilisersystem. Scientific Horizons, 25(3),16-25. DOI: 10.48077/scihor.25(3).2022.16-25 (Scopus).
 616. Господаренко Г. М. Система застосування добрив: Підручник. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2022. 376 с.
 617. Господаренко Г. М., Карпенко В. П., Любич В. В., Новіков В. В., Желєзна В. В. Оптимізація функціональних параметрів харчових продуктів. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2022. Вип. 100. Ч. 1. С. 169–179. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-169-179.
 618. Господаренко Г. М., Любич В. В., Бурляй О. Л., Притуляк Р. М. Агрохімічні властивості чорнозему опідзоленого за різних доз азотних добрив і їх поєднання з іншими видами мінеральних. Аграрні інновації. 2022. №14. С. 18–22.
 619. Господаренко Г. М., Любич В. В., Гавриленко В. Урожайність і якість зерна ячменю голозерного за різних систем удобрення. Тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інноваційні зернопродукти і технології», 21 лютого 2022 р. Умань, 2022. С. 34.
 620. Господаренко Г. М., Любич В. В., Желєзна В. В., Новіков В. В. Оптимізація технології хліба з використанням борошна гарбузового. Вісник Уманського НУС. 2022. №1. С. 82–88.
 621. Господаренко Г. М., Любич В. В., Калантир В. О. Структура врожаю пшениці твердої озимої за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. The 9th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (March 16-18, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. Р. 15–23.
 622. Господаренко Г. М., Любич В. В., Калантир В. О. Структура врожаю пшениці твердої озимої залежно від удобрення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників, 18 травня 2022 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С. 16.
 623. Господаренко Г. М., Любич В. В., Калантир В. О. Формування врожайності та якості зерна пшениці твердої озимої за різних систем удобрення в польовій сівозміні. Тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інноваційні зернопродукти і технології», 21 лютого 2022 р. Умань, 2022. С. 35–36.
 624. Господаренко Г. М., Любич В. В., Леонова К. П. Агрохімічні параметри родючості чорнозему опідзоленого та врожайність кукурудзи залежно від вапнування і удобрення. Таврійський науковий вісник. 2022. №126. С. 22–28. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.126.4.
 625. Господаренко Г. М., Любич В. В., Леонова К. П., Стоцький В. В. Вплив вапнування чорнозему опідзоленого та удобрення на врожайність кукурудзи. Аграрні інновації. 2022. №13. С. 35–39.
 626. Господаренко Г. М., Любич В. В., Олійник О. О. Анізотропні властивості питомої активності радіонуклідів ґрунту та зерна пшениці м’якої озимої за тривалого застосування добрив. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2022. Вип. 100. Ч. 1. С. 242–252. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-242-252.
 627. Господаренко Г. М., Любич В. В., Черно О. Д. Вплив вапнування та мінеральних добрив на врожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому. Вісник Уманського НУС. 2022. №1. С. 32–36.
 628. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т. Агрохімічні властивості ґрунту та продуктивність буряку цукрового за різного удобрення і вапнування. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2022. Вип. 100. Ч. 1. С. 145–155. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-145-155.
 629. Господаренко Г. М., Невлад В. І., Рассадіна І. Ю. Урожайність гороху на чорноземі опідзоленому за різного удобрення та вапнування. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2022. Вип. 100. Ч. 1. С. 92–99. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-92-99.
 630. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Мартинюк А. Т. Вплив вапнування на кислотно-основні властивості чорнозему опідзоленого. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2022. Вип. 100. Ч. 1. С. 17–26. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-17-26.
 631. Господаренко Г., Любич В., Сіліфонов Т. Урожайність різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різного удобрення. Аграрна наука Західного Полісся. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Шляхи інноваційного розвитку агровиробництва в Україні”: зб. наук. праць. Рівне, 2022. С. 37–39.
 632. Господаренко Г.М., Карпенко В.П., Любич В.В., Притуляк Р.М. Продуктивність різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в польовій сівозміні. The ХХVI International Scientific and Practical Conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», July 05–08, 2022, Helsinki, Finland. Р. 15–18.
 633. Господаренко Г.М., Любич В.В., Сіліфонов Т.В. Вплив систем удобрення у польовій сівозміні на продуктивність різностиглих сортів пшениці м’якої озимої. The ХII International Scientific and Practical Conference «Actual priorities of modern science, education and practice», March 29 – April 01, 2022, Paris, France. Р. 37–40.
 634. Господаренко Г. М., Любич В. В., Сіліфонов Т. В. Урожайність різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різного удобрення. Інноваційні технології в рослинництві: матеріали V Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (25 травня 2022 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2022. С. 37–39.
 635. Господаренко Г. М., Любич В. В., Сіліфонов Т. В. Фізичні показники якості зерна різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення. Тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інноваційні зернопродукти і технології», 21 лютого 2022 р. Умань, 2022. С. 37–38.
 636. Господаренко Г. М., Любич В. В., Гавриленко В. С. Продуктивність ячменю голозерного залежно від рівня мінерального живлення. Агрохімічні ресурси та управління біопродуктивністю агроландшафтів : II Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 11–13 жовтня 2022 р.). Київ : НУБІП, 2022. С. 20–26.
 637. Господаренко Г. М., Салаєв В. В. Питання удобрення люпину білого на чорноземах. Актуальні питання агротехнологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 жовтня 2022 р.). Умань : УНУС, 2021. С. 19–21.
 638. Любич В. В., Господаренко Г. М., Стоцький В. В. Урожайність кукурудзи за різних доз і поєднань мінеральних добрив. Актуальні питання агротехнологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 жовтня 2022 р.). Умань : УНУС, 2021. С. 42–44.
 639. Господаренко Г. М., Шевчук О. В. Перспективи використання на удобрення біогазової суспензії. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: VІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена – ювілейним річницям професорів О. М. Можейка, В. В. Милого, Ю. В. Будьонного, І. І. Назаренка (м. Харків, 29–30 листопада 2022 р.). Харків : ДБУ, 2022. С. 15–18.
 640. Любич В. В., Господаренко Г. М., Яровий Я. О. Продуктивність сої залежно від удобрення на чорноземі опідзоленому. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: VІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена – ювілейним річницям професорів О. М. Можейка, В. В. Милого, Ю. В. Будьонного, І. І. Назаренка (м. Харків, 29–30 листопада 2022 р.). Харків : ДБУ, 2022. С. 83–85.
 641. Господаренко Г. М., Любич В. В., Сіліфонов Т. В. Формування азотовмісної складової зерна різних сортів пшениці м’якої озимої залежно від удобрення. Актуальні питання агротехнологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 жовтня 2022 р.). Умань : УНУС, 2022. С. 6–8.
 642. Черно О. Д., Господаренко Г. М., Стасінєвич О. Ю. Вміст умовно-ессенціальних мікроелементів у зерні пшениці озимої за різного удобрення. Актуальні питання агротехнологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 жовтня 2022 р.). Умань : УНУС, 2022. С. 10–12.
 643. Мусієнко Л. А., Господаренко Г. М., Милов Ю. А. Урожайність сочевиці залежно від удобрення та інокуляції. Актуальні питання агротехнологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 жовтня 2022 р.). Умань : УНУС, 2022. С. 30–32.
 644. Господаренко Г. М., Любич В. В., Стоцький В. В. Вплив різних видів і доз добрив на продуктивність зернової сівозміни. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія», випуск 2 (48), 2022. С. 46–50. DOI https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.2.7.
 645. Господаренко Г. М., Мусієнко Л. А. Поживний режим ґрунту під сочевицею залежно від удобрення. Аграрні інновації. 2022. № 15. С. 30–33. DOI: 10.32848/agrar.innov.2022.15.4.
 646. Hospodarenko, H. M., Liubych, V. V. (2022). Formation of yield and quality of winter durum wheat grain depending on long-term fertilization. In Annual 28th International Scientific Conference Research for Rural Development, 18–19 May 2022 (pp. 13–20), Vol. 37, Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies. DOI: 10.22616/rrd.28.2022.002. (Скопус)
 647. Господаренко Г.М., Карпенко В.П., Любич В.В., Новіков В. В., Желєзна В. В. Реологічні властивості тіста та кулінарна якість хліба з добавлянням борошна гарбузового. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 101. Ч. 1. С. 6–16. DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-6-16.
 648. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Любич В. В. Формування продуктивності буряку цукрового за різного удобрення на чорноземі опідзоленому. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 101. Ч. 1. С. 46–55. DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-46-55.
 649. Калантир В. О., Господаренко Г. М., Любич В. В., Бурляй О. Л. Формування якості та врожайності зерна пшениці твердої озимої за різних видів і доз добрив. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 101. Ч. 1. С. 94–105. DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-94-105.
 650. Господаренко Г. М., Мусієнко Л. А. Винесення елементів живлення сочевицею залежно від удобрення в Правобережному Лісостепу. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 101. Ч. 1. С. 122–128. DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-122-128.
 651. Господаренко Г. М., Любич В. В., Олійник О. О. The content of radioactive elements in the soil and soft winter wheat grain under a long-term use of fertilizers in the field crop rotation. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 101. Ч. 1. С. 144–154. DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-144-154.
 652. Господаренко Г.М., Карпенко В. П., Полторецький С. П., Любич В.В., Новіков В. В., Желєзна В. В., Притуляк Р. М. Рекомендації до удобрення пшениць (м’яка, тверда) за вирощування після сої у 4-пільній сівозміні. Умань, 2022. 3 с.
 653. Господаренко Г.М., Карпенко В. П., Полторецький С. П., Любич В.В., Новіков В. В., Желєзна В. В., Притуляк Р. М. Рекомендації до застосування гарбузовмісних напівфабрикатів у технології хліба, макаронів і печива цукрового. Умань, 2022. 6 с.
 654. Hospodarenko, H.M., Liubych, V.V., Leshchenko, I.A., Novikov, V.V., &Oliinyk, O.O. (2022). Yield and quality of rolled cereal from spelt wheat grain depending on the duration of irradiation with an ultrahigh-frequency electromagnetic field. PlantandSoilScience, 13(3), 7-17.
 655. Господаренко Г.М., Полторецький С. П., Любич В. В., Новіков В. В., Желєзна В. В.Технологічні параметри хліба з добавлянням борошна гарбузового. Вісник Уманського НУС. 2022. №2. С. 78–84.DOI: 10.32782/2310-0478-2022-2-78-84.
 656. Господаренко Г.М., Черно О.Д., Любич В.В., Садовський І.С. Структура врожаю кукурудзи залежно від системи удобренняв умовах Правобережного Лісостепу. Землеробство та рослинництво: теорія і практика. 2023. №1(7). С. 26–38.doi: 10.54651/agri.2023.01.04.
 657. Господаренко Г. М. Агрохімія мікроелементів. Київ : ТОВ «ТРОПЕА», 2023. 416 с.
 658. Господаренко Г.,Стоцький В. Формування врожаю кукурудзи за різного удобрення в польовійсівозміні. Матеріали Всеукр. Наук.-практ. інтернет-конф. «Рубіновські читання» (16 травня 2023 р., Умань). Умань : Редакційно-видавничий відділУманського НУС, 2023. С. 19–20.
 659. Господаренко Г.,Гавриленко В. Поживний режим ґрунтупід ячменем ярим голозерним за різногоудобрення в польовійсівозміні.Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Рубіновські читання» (16 травня 2023 р., Умань). Умань : Редакційно-видавничий відділУманського НУС, 2023. С. 21–22.
 660. Господаренко Г. М., Рассадіна І. Ю., Стасінєвич О. Ю. Особливості методик бонітуванняґрунтів.Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 102. Ч. 1. С. 240–247. DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-240-247.
 661. Господаренко Г. М., Любич В. В., Мартинюк А. Т., Стасінєвич О. Ю. Параметри родючості ґрунту та продуктивність польової сівозміни за внесення добрив і вапна. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 102. Ч. 1. С. 7–16. DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-7-16.
 662. Господаренко Г. М., Черно О. Д., Новак А. В. Вплив метеорологічних умов та удобрення на врожайність кукурудзи у ПравобережномуЛісостепу. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 102. Ч. 1. С. 26–34. DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-26-34.
 663. Господаренко Г. М., Любич В. В., Мартинюк А. Т. Агрохімічні властивості ґрунту за тривалого застосування мінеральних добрив. Аграрніінновації. 2023. №19. С. 34–38.DOI: 10.32848/agrar.innov.2023.19.5.
 664. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Стасіневич О. Ю. Динаміка продуктивності буряку цукрового за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні у Правобережному Лісостепу. Вісник Уманського НУС. 2023. №1. С. 18–25. DOI : 10.32782/2310-0478-2023-1-18-25
 665. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Невлад В. І., Бойко В. П. Баланс калію у ґрунті. Зерно. 2023. №3(81). С. 14–16.
 666. Господаренко Г. М., Шевчук О. В. Ефективність підживлення пшениці озимої рідким дигестатом. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації у сучасному агропромисловому виробництві» (Одеса, 21–22 вересня 2023 р.). Одеса, 2023. С. 251–255.
 667. Шевчук О. В., Господаренко Г. М. Використання рідкого дигестату біогазового виробництва для підживлення пшениці озимої. Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 103. Ч. 1. С. 18–26. DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-18-26
 668. Пат. 154607 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/36 (2006.01), A21D 13/04 (2017.01), A21D 13/80 (2017.01). Спосіб виробництва печива з пастою гарбузовою. Любич В. В., Господаренко Г. М., Желєзна В. В., Новіков В.В. заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u202202431; заявл. 11.07.2022; опубл. 29.11.2023, Бюл. №48.
 669. Пат. 154608 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 13/80 (2017.01), A21D 13/04 (2017.01). Спосіб виробництва печива з пастою гарбузовою. Любич В. В., Господаренко Г. М., Желєзна В. В., Новіков В.В. заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u202202432; заявл. 11.07.2022; опубл. 29.11.2023, Бюл. №48
 670. Пат. 154613 Україна, МПК A21D 13/02 (2006.01), A21D 2/36 (2006.01). Спосіб виробництва хліба з борошном гарбузовим. Любич В. В., Господаренко Г. М., Желєзна В. В., Новіков В.В. заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u202203042; заявл. 22.08.2022; опубл. 29.11.2023, Бюл. №48.
 671. Пат. 154608 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 13/80 (2017.01), A21D 13/04 (2017.01). Спосіб виробництва печива з пастою гарбузовою. Любич В. В., Господаренко Г. М., Желєзна В. В., Новіков В.В. заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u202202432; заявл. 11.07.2022; опубл. 29.11.2023, Бюл. №48.
 672. Пат. 154613 Україна, МПК A21D 13/02 (2006.01), A21D 2/36 (2006.01). Спосіб виробництва хліба з борошном гарбузовим. Любич В. В., Господаренко Г. М., Желєзна В. В., Новіков В.В. заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u202203042; заявл. 22.08.2022; опубл. 29.11.2023, Бюл. №48.
 673. Пат. 154330 Україна, МПК (2023.01), С05С 3/00, С05С11/00. Спосіб тимчасового удобрення пшениці твердої озимої за вирощування після сої. Господаренко Г. М., Карпенко В. П., Любич В. В., Притуляк Р. М., Калантир В. О.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2022 03040; заявл. 22.08.2022; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45.
 674. Пат. 154325 Україна, МПК (2023.01), A01C21/00, C05B21/00. Спосіб застосування добрив під пізньостиглі сорти пшениці м’якої озимої за вирощування після сої у польовій сівозміні. Господаренко Г. М., Карпенко В. П., Любич В. В., Притуляк Р. М., Сіліфонов Т. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2022 02429; заявл. 11.07.2022; опубл. 09.11.2023, Бюл. № 45.
 675. Пат. 154326 Україна, МПК A01C21/00, C05B21/00. Спосіб удобрення пшениці твердої озимої за вирощування після сої. Господаренко Г. М., Карпенко В. П., Любич В. В., Притуляк Р. М., Калантир В. О.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2022 02430; заявл. 11.07.2022; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45.
 676. Пат. 154324 Україна, МПК A01C21/00, C05C11/00. Спосіб застосування добрив під ранньостиглі сорти пшениці м’якої озимої за вирощування після сої у польовій сівозміні. Господаренко Г. М., Карпенко В. П., Полторецький С. П., Любич В. В., Притуляк Р. М., Сіліфонов Т. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2022 02428; заявл. 11.07.2022; опубл. 09.11.2023, Бюл. № 45.
 677. Пат. 154329 Україна, МПК C05C3/00, C05C11/00. Спосіб тимчасового застосування азотних добрив під пшеницю м’яку озиму за вирощування після сої у польовій сівозміні. Господаренко Г. М., Карпенко В. П., Полторецький С. П., Любич В. В., Притуляк Р. М., Сіліфонов Т. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2022 03039; заявл. 22.08.2022; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45.
 678. Пат. 154328 Україна, МПК A01B79/00. Спосіб меліоративного обробітку для поліпшення родючості орного шару ґрунту. Господаренко Г. М., Любич В. В., Накльока Ю, І., Накльока О. П.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2022 03036; заявл. 22.08.2022; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45.
 679. Пат. 154328 Україна, МПК A01B79/00. Спосіб біотестування якості ґрунту. Господаренко Г. М., Любич В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2022 03036; заявл. 22.08.2022; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45.
 680. Пат. 154610 Україна, МПК A01H4/00. Спосіб визначення алелопатії. Господаренко Г. М., Любич В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. № u 2022 03034; заявл. 22.08.2022; опубл. 29.11.2023, Бюл. № 45.
 681. Черно О. Д., Господаренко Г. М., Мартинюк А.Т. Науковець, педагог, громадський діяч: до 100-річчя від дня народження професора І. М. Карасюка. Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання агротехнологій», присвяченій 100-річчю професора І. М. Карасюка(м.Умань, 23 листопада 2023 р). Умань : Уманський НУС, 2023. С. 10–14.
 682. Черно О. Д., Господаренко Г. М., Мартинюк А.Т. Видатний учений, талановитий педагог і керівник(до 100-річчя від дня народженняІвана Маркіяновича Карасюка).Зб. наук. пр. Уманського НУС. 2023. Вип. 103. Ч. 1. С. 316–320.

Викладає навчальні дисципліни: