+38 (04744) 3-43-84
Меню

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

 

A

відмінно

 

 

 

 

зараховано

82-89

 

B

 

добре

74-81

 

C

64-73

 

D

 

задовільно

60-63

 

E

35-59

 

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

 

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Курсова робота

Критерій за яким оцінюється робота

Рейтинговий бал (максимум)

1. Перевірка курсової роботи:

70

-  відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її виконання

45

-  самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць

10

-  наявність елементів науково-дослідного характеру

5

-  використання комп’ютерних технологій

5

-  відповідність стандартам оформлення

4

2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі:

30

-  доповідь

10

-  правильність відповідей на поставлені запитання

20

Всього

100