+38 (04744) 3-43-84
Меню

Леонова Катерина Петрівна

 

Народилася: 7 червня 1987 року в смт. Голованівськ, Голованівського району, Кіровоградської області (Україна).

Освіта: 

У 2009 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію агронома, диплом ЕР № 36825368 від 19 червня 2009 року.

Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю "06.01.05 – селекція і насінництво" від 26 лютого 2015 року. Дисертацію захищено 11 листопада  2014 року в спеціалізованій вчені раді Інституту овочівництва і баштанництва НААН за темою «Генетично-адаптивні особливості морфологічних і господарсько-цінних ознак у гетерозисній селекції моркви», отримано диплом кандидата наук ДК № 026565 від 26 лютого 2015 року.

У 2021 році присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності  201 Агрономія, атестат АС № 000470 від 29 червня 2021 року. 

Діяльність: 

2009  2010 рр.  – лаборант в лабораторії захисту рослин (Інститут коренеплідних культур УААН).

2010 – 2013 рр. – молодший науковий співробітник (Інститут коренеплідних культур УААН).

2014 – 2015 рр. – науковий співробітник (Уманська дослідна станція Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).

2015  2020 рр. –  старший науковий співробітник ( Дослідна станція тютюнництва ННЦ «ІЗ НААН»).

2020 – 2022 рр. – викладач-стажист кафедри агрохімії і ґрунтознавства (Уманський НУС) та за сумісництвом  старший науковий співробітник лабораторії селекції тютюну (Дослідна станція тютюнництва ННЦ «ІЗ НААН»).

З 11.02.2022 року по теперішній час старший викладач кафедри агрохімії і ґрунтознавства (Уманський НУС) та за сумісництвом  старший науковий співробітник лабораторії селекції тютюну (Дослідна станція тютюнництва ННЦ «ІЗ НААН»).

У 2021 році пройшла міжнародне стажування за темою "Дослідження ефективності активаторів добрив BioSpectrum і BioSplito в Україні ", (Договір № 1/21 від 25.01.2021 р. з ЗАТ «Nando (Литва)»).

З 29 червня по 02 липня 2021 року пройшла підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників у Національному науковому центрі "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" за напрямом "Інформаційне забезпечення технологій сталого управління ґрунтовими ресурсами та збереження родючості ґрунтів".

19-23 липня 2021 року пройшла курси підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників в ННЦ "Інститут землеробства НААН" і отримала теоретичні знання і навички згідно з програмою курсу за тематиками "селекція і насінництво" та "загальне землеробство", сертифікат №44.

Викладає навчальні дисципліни: 

Ґрунтознавство з основами геології (факультет агрономії, скорочений термін навчання)

Ґрунтознавство з основами геології (факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин)

Методи агрохімічних досліджень

Агроґрунтознавство

Четвертинна геологія і геоморфологія

Google Scholar

ResearcherIDID AAY-4623-2020

ORCID0000-0002-8270-775X

Сфера наукових інтересів: ґрунтознавство, агрохімія, селекція і насінництво польових культур.

Тема наукових досліджень: Визначити адаптивні реакції кукурудзи на природну та ефективну родючість чорнозему опідзоленого.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

Статті у наукових виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз даних Scopus та Web of Science:

1. Leonova, K.P., Morgun, A.V., Hospodarenko, H.M., Rassadina, I.Y., Kryzhanovskiy, V.G., Martyniuk, A.T.  Ecological plasticity and productive potential of tobacco in Central Forest Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2). 2020. рр. 55–62.

2. Leonova, K.P., Morgun, A.V., Hospodarenko, H.M., Ketskalo, V.V., Kotsyuba, S.P., Nevlad, V.I. Evaluation of the tobacco genotypes by seed productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2). 2020. рр. 449–454.

Статті у наукових фахових виданнях України з переліку МОН:

1. Горова Т.К., Безносюк К.П., Ракшеєва Л.І., Карабанчук Н.Ф. Селекційно-екологічна цінність сортів моркви. Міжвідомчий науково-тематичний збірник «Овочівництво і баштанництво». Харків,  2010. Вип. 56. С. 362–366. 

2. Безносюк К.П. Ступінь спорідненості сортозразків за комплексом ознак для селекції моркви. Міжвідомчий науково-тематичний збірник «Овочівництво і баштанництво».Харків, 2012.  Вип. 58. С. 34–42.

3. Безносюк К.П. Вихідні джерела господарсько-цінних ознак для селекції моркви. Збірник наукових праць «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур». Київ, 2012. Вип. 14. С. 396–399.

4. Безносюк К.П. Характеристика ознак продуктивності фертильних гібридів моркви столової, типів їх успадкування та ефектів гетерозису в порівнянні з батьківськими формами. Збірник наукових праць «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур». Київ, 2012.  Вип. 15. С. 215–218.

5. Безносюк К.П. Екологічна пластичність та варіанса стабільності сортозразків моркви за вмістом β-каротину в колекційному розсаднику. Науково-виробничий збірник «Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області». Харків, 2013. Вип. 14. С. 12–20.

6. Леонова К.П., Мельниченко Т.В. Джерела урожайності та товарності коренеплодів моркви для селекції в Правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць «Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». Київ, 2014. Вип. 21. С. 170–175. 

7. Леонова К.П. Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків моркви за корисно-продуктивними ознаками рослин першого року вегетації. Вісник сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія».  Суми, 2014. Вип. 3 (27). С. 200–204.

8.  Горова Т.К., Підлубенко І.М., Сергієнко О.Ф., Леонова К.П. Джерела господарсько-цінних і біохімічних ознак моркви м’ясистої (Daucus carota L.) для селекції. Овочівництво і баштанництво. Харків, 2017. Вип. 63. С. 88–93.

9. Горова Т.К., Гаврилюк М.М., Могильна О.М., Сергієнко О.Ф., Підлубенко І.М., Леонова К.П. Генетико-біохімічні характеристики селекційного матеріалу моркви м’ясистої. Физиология растений и генетика. Харків, 2018. Т. 50, № 6. С. 517–532.

10. Моргун А. В.,  Моргун В. І., Леонова К. П.,  Молодчана О. М. Оцінка вихідного матеріалу тютюну в агрокліматичних умовах Центрального Лісостепу України. Селекція і насінництво. Харків, 2019. Вип. 115. С. 69–75.

11. Леонова К. П., Моргун А. В., Моргун В. І., Коваленко А. М. Аналіз міжсортових гібридів F1 тютюну за структурними елементами насіннєвої продуктивності. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 96, частина 1. 2020. С. 252–264.

12. Леонова К. П., Моргун А. В., Моргун В. І., Коваленко А. М. Адаптивний потенціал колекційних зразків тютюну в умовах центрального лісостепу України. Селекція і насінництво. №117. 2020.С. 91–98. 

13. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Леонова К. П., Бойко В. П. Урожайність і якість насіння сої за різного удобрення на чорноземі опідзоленому. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 97, частина 1. С. 136–144.

14. Леонова К. П., Моргун А. В., Моргун В. І., Коваленко А. М. Формування робочої колекції тютюну за комплексом ознак в умовах Центрального Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98, частина 1. С. 172–183.

15. Рассадіна І. Ю., Леонова К. П., Садовський І. С., Власенко С. О. Якість зерна ячменю ярого залежно від підживлення рослин мінеральним азотом. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98, частина 1. С. 192–199.

16. Моргун А. В., Леонова К. П., Моргун В. І., Пясецький П. І., Коваленко А. М., Парфенюк О. О. Вплив густоти насаджень на біометричні показники і продуктивність рослин тютюну в умовах Центрального Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 2021. Том 99. №12. С. 39–44.

Матеріали науково-практичних конференцій:

1. Безносюк К.П. Екологічна мінливість цінних ознак моркви. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в овочівництві: Досягнення і перспективи». Харків, 2010. С. 9.

2. Безносюк К.П., Черкасова В.К. Кореляційні зв’язки між продуктивністю коренеплодів моркви та наростанням листкового апарату і вмістом β-каротину. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підвищення ефективності виробництва овочевої продукції та насіння». Харків, 2011. С. 34–35.

3. Безносюк К.П. Дія біопрепарату «Байкал ЕМ-1» на урожайність, товарність та біохімічний склад коренеплодів моркви сорту Вереснева. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: «Овочівництво України. Наукове забезпечення і резерви збільшення виробництва товарної продукції та насіння». Харків, 2012. С. 5–6.

4. Леонова Е.П. Использование гетерозиса в селекции моркови. Сборник научных трудов «Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения доктора с.-х. наук, профессора, члена-корреспондента Казахской и Российской Академии сельскохозяйственных наук, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Казахстан, ученого-картофелевода Л.Г. Боброва». Алматы, 2013. С. 351–354.

5. Моргун А.В., Моргун В.І.,  Леонова К.П.,  Молодчана О.М. Вплив строків і схем садіння на біометричні показники і продуктивність рослин тютюну в агрокліматичних умовах Центрального Лісостепу України.  Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора І.В. Яшовського. Матеріалі міжнародної наукової конференції 14–15 серпня 2019 року. 2019. С. 199–202. 

6. К.П. Леонова брала участь у роботі міжнародної конференції «Scientific Development of New Eastern Europe», «м. Рига, Латвія, 2019 р.». Виступила з науковою доповіддю на тему: «Classification of the source material of tabacco  varieties cultivated in the  center part of  the forest-steppe of Ukraine by the multivariate statistics method».

7. Leonova K., Morgun V. Classification of the source material of tabacco varieties cultivated in the  center part of  the forest-steppe of Ukraine by the multivariate statistics method. Збірник Міжнародних наукових конференцій «Modern global trends in the development of innovative scientific researches», м. Рига, Латвія, 2020. рр. 98–101.

8. Моргун А. В., Леонова К. П., Петров С. О. Аналіз та оцінка колекційних сортозразків тютюну. Генетика і селекція в сучасному агрокомплекс: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 16 жовт. 2020 р.). Умань, 2020. С. 128–131.

9. Леонова К. П. Продуктивний потенціал сорго цукрового залежно від генотипу та густоти стояння рослин. Сучасні напрями досліджень у сфері агрономії, тваринництва, рибного та лісового господарства: матеріали І міжнародної спеціалізованої наукової конференції (м. Полтава, 30 квіт. 2021 р.). Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 12–16. 

10. Ромасевич Т. В., Бойчук В. К., Леонова К. П. Особливості росту та розвитку сорго цукрового залежно від генотипу та густоти стояння рослин. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі: матеріали VI всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 15 жовт. 2021 р.). Умань, 2021. С. 171–174.

Публікації в інших виданнях:

1. Леонова Е.П.,  Мельниченко Т.В. Оценка комбинационной способности сортооброзцов моркови в условиях Украины. Наука и мир.  Волгоград, 2014. Вып. 4(8), том 1. С. 147–150. 

Методичні рекомендації:

1. Корнієнко С.І. Наукові підходи створення гібридів моркви / [Корнієнко С.І., Iвченко Т.В., Горова Т.К. та ін.] за ред. С.І. Корнієнка. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 80 с. (Авторський колектив: С.І. Корнієнко, Т.К. Горова, Т.В. Iвченко, К.П. Леонова, О.Ф. Сергієнко, Л.А. Терьохіна, А.В. Моргун, С.І. Труш, В.К. Черкасова, Т.І. Віценя).

2. Присяжнюк О. І., Третьякова С. О., Войтовська В. І., Приходько В. О., Крижанівський В. Г., Леонова К. П., Кононенко Л. М. Шкали росту та розвитку рослин родів Sorghum та Setaria: метод. рек. Нац. акад. аграр. наук України. Редакційно-видавничий відділ Нілан-ЛДТ, 2020. 32 с.

3. Невлад В. І., Леонова К. П., Рассадіна І. Ю. Методичні вказівки і контрольні завдання з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство». Умань. 2021 р. 11 с.

4. Леонова К. П., Новак Ю. В. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних завдань з дисципліни «Методи агрохімічних досліджень» студентами спеціальності 201 «Агрономія». Умань. 2021 р. 57 с.

5. Невлад В. І., Леонова К. П. Польове дослідження ґрунтів. Методичні вказівки до навчальної практики з агроґрунтознавства. Умань, 2021. 13 с.

Примітка:  Безносюк* — дівоче прізвище Леонова К.П.